#4658:

PROGRHM

 

 

 

 

 

nortossltoRD
I På FILIPPINERNA

En högst intressant och värdefull
naturbild, mästerligt illutrerande
" denna betydelefulla näringsgren.

Kinematografi i färger.

Första tablån visar en dunge med högstammiga palmer, hvilka uppnå
en höjd af 25 meter. Det är kokospalmer. Sedan man väl fått ner kokos-
nötterna på. marken, hopbinder man dem två och två, hvarpå man förenar
dem till en lång astränga, hvilken hoprullad bildar ett slags flotte, som
forslas vidare sjöledes.

Så snart kokosnötterna framkommit till bestämmelseorten, underkastas
de en särskild behandling, som består däri, att ytterskalen, efter att någon
tid hafva legat i blöt och krossats, ailägsnas. De fibrer, hvaraf ytterskalen
äro bildade användas till att tvinna rep, mattor etc., äfvensom att till-
verka borstar af. Hvad själfva kokosnötterna beträffar, så klyfvas de,
hvarpå kärnorna, eller den s. k. acoprana uttages.

Copran torkas och försändes till Marseille eller Nantes, hvarest den
pressas till olja, som i sin ordning användes vid tvålfabrikationen.

B :I
ll [WR American kinema. W I

(Titas

William Stewart och hans vän Frank Morrison fundera på att
gifta bort med hvarandra sin brorson resp. sin brorsdotter Ralph
och Lena, som för öfrigt ej känna hvarandra. Men de båda unga visa
alls ingen lust för äktenskapet och tyckas fast beslutna att förblifva
ogifta. De båda farbröderna blifva vid denna upptäckt mäkta för-
grymmade, men Ralph
och Lena stå fast vid
sitt beslut samt be-
gifva sig hvar på sitt
håll uti världen för
att söka en plats och
sålunda bevara sitt
oberoende. Slumpen
gör, att den unga flic-
kan hamnar som gu-
vernant hos pastor
Smithson, under det
att Ralph tager an-
ställning som chaufför
i samma hus.

De båda unga, som
sålunda sammanförts
af ödet, upptäckta

inom kort, att de hysa
varmare känslor för
1 1 hvarandra, med ett
lord, äktenskapet skrämmer dem ej längre. Farbröderna underrättas
om förhållandet, och deras vrede förbytes i glädje, då de upptäcka, att
B :I

 

 

 

 

 

de båda unga dem ovetande uppfyllt deras käraste önskningar.

 

 

 

 

ANMÄRKNINGS vÄRD DET sENAsTE
sKÄMTNYHET! PARISER-MODET

Bnyiolen

(La iupe culotte).
och det odelade nöje den kan bereda sin bärarinna.
STORMANDE MUNTER SKÄMTBILDV!

I--. MUSIK 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÄRGKINEMA TOGRAFI

Miss Harry

(Ormkvinnan)

Den underbart smidiga, för att icke säga aledlösaa .
Miss Harry visar å denna film några af de mest
uppseendeväckande trics huaraf hon är mäktig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPOKGÖRANDE NYHET!

Presidenten

am linculnsä elmud

 

Mäktigt gripande episod från kri-
get mellan Nord- och Sydstaterna
angående slafvernas frigör-ande.-

Den på vakt ställde soldaten John Golden somnar aftonen efter en
strid på sin post, men öfverraskas af en öfverordnad, och som han icke kan
förebära någon giltig orsak till sin svåra försummelse, dömmes han utan
vidare till döden.

Förtviflad vänder sig hans moder med en böneskrift till presidenten
Lincoln, som mottager densamma i det ögonblick, då han, uttröttad af
vakor och arbete, haft en syn, i hvilken det pågående krigets alla faser
framstått för honom.

Den förtviilade moderns bön iinner raka vägen till hans hjärta och,
utan att förlora ett ögonblick, begifver han sig i egen person till slagfältet,

I där han benådar den dödsdömde strax innan domen skall gå i verkställighet. I

Hur frukosten "lilarades"

Ett oemotstàndligt lustigt kämt.

Två stackars utsvultna lösdrifvare lyckas hitta på ett bra sätt att förskaffa sig en bättre
frukost utan att äga ett öre på fickan. Under det att den ene låtsar sig hafva fått en våld-
sam nervattack framför en välförsedd matvarubutik, passar den andre på att under den all-
männa villervallan, som häraf åstadkommes, wräddaa en tupp, ett bröd samt en flaska vin. . .

Efter att hafva tagit sin tillflykt till en loge, börja de båda värda stallbröderna att inmun-
diga sin lukulliska måltid, då de plötsligt blifva störda i sitt förehafvande genom ankomsten
af några gendarmer.

Efter en lika spännande som rolig förföljelsescen lyckas lagens väktare till slut få bukt
med de båda skälmarna.

-
Måndagar och Torsdagar nytt program.

r...-

 

V Publiken ombedes vänligast att använda den plats hvartill biljetten gäller.

Rätt till ändringar af programmet förbehålles.
Eftertryck af programmet förbjudas.

 

Stockholm 1911, Stellan Ståls Boktryckeri

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain