#4657:

w? PROGRAM i?

 

 

  MAGNETEN

Föreliggande högst intressanta studie öfver magnetismen gifver oss följande lärdomar:

 

 

l. Vanligt, icke magnetiseradt stålÅ utöfvar ingen som helst inverkan
på järnfilspån. 2. Om man gnider en stålstaf med en magnet, så blifver
denna staf i sin ordning magnetisk, med förmåga att attrahera järnfilspånet.
3. Om denna staf brytes- midt uti, så bilda de båda brottstyckena själf-
ständiga magneter. Förhållandet är detsamma, om än denna delning fort-
går i det oändliga. t 4. En magnet består af tre delar: de båda polerna,
nordpol och sydpol, hvilka båda attrahera järnfilspånet, samt den-mel-
lersta eller neutrala zonen. 5. Från dessa poler utstrålar den magnetiska
kraften efter vissa kraftlinier, som förlöpa i olika riktningar alltefter magne-
tens form och som bilda det s. k. magnetiska spektret. 6. De stalformiga
och hästskoformiga magneternas äfvensom tvenne liknämniga polers spektra.
7. Magnetiseringen kan äga rum vare sig genomP direkt påverkan af en
magnet eller genom ledning. Hvarje magnetiseradt föremål, som öfver-
lämnas åt sig själf utan att vidare utsättas för gnidnig med en magnet,
vänder oföränderligt en af sina ändar mot norr. Det är på denna princip,
som kompassnålens användning grundar sig.

F attig men hederlig

Gripande skildring ur lifvet.

Barnet har insjuknat och den fattiga modern har gifvit läkaren sin sista slant. Hon har dar-
,Ilör inga medel till medicin. Den stackars kvinnan söker att få låna af sin rike svåger, men
denne tager emot henne allt annat än vänligt Till sist gifver dock svitgerskan henne en. slant
och hon skyndar till apoteket, där det dock visar sig att myntet var falskt. Trots den olyckliga
moderns förklaringar blir hon förd till polisstationen och där kvarhållen medan en detektiv sändes
till hennes hem. Denne blir snart öfverbevisad om hennes hederlighet7 men kan trots det på
grund af en del formaliteter icke genast åstadkomma hennes :frigifvande Den behjärtade detektiv-
konstapeln har dock insett huru nödvändigt det är att modern kommer sitt barn tillI hjälp och
ehuru han icke har råd därtill utbyter han det falska myntet mot det akta, viss om att hafva
gjort en ädel handling.

"Näst det värsta"

eller Krumbukta dig lagom!
AFGJORD sKRATTsUccEs!

   M us. K   

Solf "ädern

4 Denna af all världens kvinnor så högt skattade lyxartikel kräfver för sin tillverkning en

icke ringa yrkesskicklighet. H

Solfjädern best-år af två delar: solfjädern i egentlig mening samt stommen. Den förra delen
består af tvenne tygstycken som limmats ihop. Stommen är omväxlande af trä, pärlemor, sköld4
padd etc. Den utgöres af små spröten, som äro rörliga kring en horizontalaxel.

Det gifves äfven ett annat slag af solfjädrar, de s. k. reventalis brisésa, i hvilka de af hvar-
andra oberoende sprötena samnianhållas endast medelst ett i ytterpartiet iniiätadt band. Dessa
solfjädrar äro vanligtvis tillverkade af strutsfjädrar.

 

Amerikansk konstfilm och
mästerstycke.

"Hais ligans
ms"  

eller

I-ndianhöfdingen "Svarta
molnet" räddar sina
vänner.

Ett indiandrama, rikt på pännande,
gripande och medryckande scener,
och icke utan skäl har därför fab-
rikanten af denna film, den stora
New-Yorkfirman American Bio-
graph Co., betecknat denamma å-
som "masterpiece" eller med andra
ord "Den bäta indianbild de lyckat
framställa". Mer rekommendation
behöfves ej.

- En bild för alla!

Ett hafvets barn.

På de branta bergsklipporna.

Till den ensliga stugan.

I Mohawk-indianernas läger.
Indianhöfdingens vän den unge trappern.
En af det lilla samhällets ledande män finner be-
hag i den unga flickan.

Indianerna Iedsaga sin hvite vän, som önskar se
det omätliga hafvet. .

En wandeuppenbarelsea.

Det första mötet med trappern.

10. aDet stora vattnets blyga barna.

11. I kärlekens bojor,

12. En närgången beundrare.

13. Afvisad.

14. Den skenhelige svär hämnd.

15. Inför de wsvurnasw råd.

16. Anklagelsen.

17. Mor och dotter kastas i fängelse.

18. Trappern ser sin älskade bortföras.

19. Bortjagad.

. Perlhalsbandet.

. Trappern skyndar till sina vänner indianerna för
att bönfalla dessa om hjälp.

. Bevakningen. I

. Den skenhelige komprometteras. t
. Dödsdomen.

. Hos Mohawk-indianerna.

. Trapperns begäran afslås.

. Misströstan. i
. Ett sista försök att öfvervinna aden otrognat).

. Indianerna rycka ut.

. Domen skall sättas i verkställighet.
. Indianerna anstorma.

. Räddningen och flykten.

 

 

 

 

      
  
 

 

5990 N PWPS-ONT.

 

 

 

 

 

 

Så tuktas en inhrottstju

Komisk een af Rosetti.

Herr och fru Durand blifva vid återkomsten från ett teaterbesök högst obehagligt öfverraskade
af att finna, att deras våning under deras frånvaro blifvit totalt utplundrad af en inbrottstjuf.

Samlandc allt sitt mod, företaga de en närmare undersökning af sitt hus samt lyckas äfven
upptäcka brottslingen, som plötsligen finner tvenne revolvermynningar hotfullt riktade mot sig.

Mera död än lefvande går den stackars inbrottstjufven in på alla villkor, som förskrifvas
honom, samt börjar, alltjämt hotad af en revolver, att sätta våningen i stånd igen,

Han. tvingas vidare att telefonera till det närbelägna polisvaktkontoret, hvarpå han häktas på
tillskyndan af sitt tillämnade offer.

Nu upptäcker han till sin förargelse, men för sent, att de revolvrar, med hvilka herr och
fru Durand hållit honom i respekt, i verkligheten blott utgöras af en cigarr och en - solfjäder,

Måndagar och Torsdagar nytt program.

Rätt till ändringar af programmet förbehålles.
Publiken ombedes vänligast att använda den plats hvartill biljetten gäller.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eftertryck af programmet förbjudes. Stockholm 1911 Stellan Stals Boktryckeri

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain