#4655:

FRÅN BETLEHEM
W TILL GoLGATHA

Den mest fullständiga och värdefulla
bildserie som finnes.

 

hsta Afdelningen. I I

Bebådelsen. "

Såsom en enkel kvinna "af folket kommer jungfru Maria från brunnen,
bärande en vattenkruka. Angeln Gabriel uppenbarar sig då och meddelar
att hon är utsedd att blifva Guds. moder. Maria mottager ödmjukt bud- i
skapet och svarar knäfallande: wHerre jag är din tjänarinnaw.

Den heliga familjens ankomst till Betlehem.

Josef och Maria begifva sig till Betlehem för att låta skattskrifva Vid
framkomsten blifva de tillbakavisade öfverallt, men filma ändtligen skydd i
ett stall, där de gå till hvila efter resans ansträngningar.

Morgohstjärnan. .
nu Midnattstimmen bryter in. Endast några herdar vaka vid sina hjordar. B

En ängel, omsväfvad af ett gyllene sken, visar sig då och talar: wJag bebådar
Eder stor glädje, ty i dag är Eder föde Frälsaren i Davids stads. Herdarne i 
bryta upp för att söka det heliga barnet. .
De tre vise männen följa stjärnan.

wl-Ivar är juda-konungen född? Vi hafva sett hans stjärna och kommaP för
att tillbedja honom)
Kristi födelse och de tre vise männens tillbedjan.

I stallet, där Josef och Maria tagit in, föder Maria Frälsaren till världen.

De tre vise männen anlända, falla på knä och tillbedja Jesnsbarnet samt
öfverlämna skänker bestående af guld, rökelse och myrrha.

Herodes befaller att alla nyfödda barn i Betlehem skola
dödas, men Guds hand hvilar öfver Jesusbarnet, som därför undgår det
rysliga blodbadet. I
Flykten till Egypten.

Herrens ängel uppenbarar sig för Josef och säger: vTag Jesusbarnet och
fly till Egyptem, hvilken uppmaning Josef äfven följer, skyddad af Guds hand. I
Ärkeängeln beskyddar flykten och Gud leder genom sin all-
makt resan till ett lyckligt slut. "

Rast vid brunnen.
Sedan flyktingarne stillat sin hunger fortsättes resan till Egypten.

Ankomten till Egypten. " -
Flyktingarne rasta vid foten af en stor pyramid. Här äro de säkra, deras
uppgift är löst.

Den heliga familjeni Nazareth.
4 Sedan det åter inträdt lugn i landet återvänder den heliga familjen till

Åk Nazareth, där Jesus lär timmermannens yrke. , k
Jesu i arbete, på det att skriftens ord skulle fullbordas: wHan var w
lydig sina föräldrar och lefde på sina händers arbetev.

Jesu :bland de skriftlärde. I

Ehuru blott 12-årigt barn kände Jesus Guds ord. En dag deltager han-i
de skriftlärdes diskussion och svarar så klokt att alla förvånas.

Jeu döpelse.

Till Johannes Döparen vid-Jordans stränder samlades en mängd fiskare,
som låta döpa sig. Dit ankom äfven Jesus och under dopet hördes en röst
från himlen: w Denne är min älskade son i hvilken jag hafver ett godt behagw.

Bröllopet i Kana. u I
Jesus utför här sitt första underverk genom att förvandla vatten till vin.

Maria Magdalena vid Jeu fötter. .

Jesus är inbjuden till en rik farisé. Då måltiden är nära slut närmar
sig en kvinna, som fört ett liderligt lif, Jesus och ångrar bittert sina synder.
Jesus förlåter henne hennes synder och till folket säger han: wGån i frid och
tagen exempel af denna synder-ska, som funnit nåd inför Herrem.

 
   
  
   
  
  
  
  
  
  
   

 

 

2: dra Afdelningen.

Jeus och samaritanskan. b
Jesus kommer till staden Lichem, där han hvilar sig en stund vid .lakobs
brunn och träffade den samaritiska kvinnan, som sedan hon gifvit Jesus att
dricka,l gick därifrån lefvande i tron.
I Jairi dotter uppväekes från de döda. .-
Jesus träder fram till den döda och befaller henne stå upp. Hon reser
sig, kastar sig på sina knän och prisar Herren.
I Jesus går på vattnet.

Petrus har farit på fiskafänge och blir utsatt för en häftig storm. Han ser
då Jesus gå på vattnet.

Det underbara iikafänget.

Sedan stormen lagt sig kastar Petrus nt sina nät, men utan att få någon
fisk. Jesus befallerhonom] då att ännu en gång kasta ut näten och se, båten
fylldes med fisk ända till relingen.

Lazarus uppväckes från de döda.
Marias broder, Lazarus, hade dödt och tröstlösa sända systrarna bud efter
1 Jesus för att bedja honom återkalla Lazarus till lifvet. Jesus ropar med
hög röst: wLazarus statt upp). Och den döde stod upp och tackade Jesus

knäböjande.

Förklaringen.

Jesus tager Petrus, Jakob, .Johannes och dennes broder med sig upp på ett
högt berg Där blef Jesus förklarad inför sina lärjungar. Hans ansikte lyser
som solen och hans kläder äro hvita som snö och Moses och Elia tala till
honom. Men lärjungarne förskräckas. Då säger Jesus till dem: xStån upp
och frukten Eder intets.

Intåget i Jerusalem qå Palmsöndagen.

Jesus drager till "Jerusalem för att fira påsken och folket som hört hans
underverk väntar nyfiket. wHosianna, Davids son, välsignad vare han som
kommer i Herrans namn).

Jesus jagar krämare ur tämplet. ,
Under påsken fylla en mängd judar tämplets pelarsalar, men Jesus jagar

I

I dem därifrån. I
I Påskalammet. I

På påskaftonen församlade Jesus sina 12 lärjungar och instiftade den .I
I heliga nattvarden.

Jesus i Örtagården. n
Jesus för sina lärjungar till Ortagården och befaller dem vänta där. Då
kommer Judas med en beväpnad trupp, som bortför Jesus.
Jesus inför Kaifas. .I :
Jesus föres inför öfversteprästen Kaifas som frågar honom: aAr du Guds

sonika Jesus svarar: wDu sade det). Då säger Kaifas: wFör bort honom,
han har hädat Guds. -

Petru förnekar Herren. :
En flicka frågar Petrus: wVar icke äfven du med Galileerifh men han
n förnekade detta. Då gol hanen och Petrus tänkte på Herrens ord och går
bort och gråter. q I
nu Jeus inför Pilatus.

Det var sed att vid påsken benåda en föl-brytare. Uppvigladt af öfverste-
prästerna ropade folket: ))Gif Barabas lös, men korsfäst Jesuslv Då dömer
Pilatus Jesus på det att skriften måtte fullbordas.

Jesus gisla. - Törnekronan.
Innan Jesus föres till döden måste han lida de grymmaste kval.

Jeus öfverantvardas åt folket.
Pilatus försöker att stämma om folket för Frälsaren, men förgäfves.

Jesus dignar under bördan af korset.
Efter en lång vandring kommer tåget till Golgatha.
I Korfästelen.
Jesus beder: vFader förlåt dem, ty de veta icke hvad de göralw
Jeus dör på korset.

I Vid nionde timmen ropar Jesus: vEli! Eli! sabaetaniw. Då remnar för-
hänget i templet, bergen splittras och himlen förmörkas.
Nedtagningen från korset.

På aftonen kommer Josef och hemtar Jesu kropp för att begrafva den.
Uppståndelsen.

Öfversteprästerna hade ställt vakt vid Jesu graf, men änglar komma och
lyfta bort stenen och sade till folket: wJesus af Nazareth är uppståndenb)
Himmelfärden.

Jesus församlar sina lärjungar och säger: wGån ut i alla land och lären

 allt folk och döpen dem i Fadrens, Sonens och den Heliga Andes nämns) Z]
1

l-
in

Därpå omsväfves Jesus af Vett förklaradt sken och sväfvar ut till sin faders rike. I!

II] ill]
ä

n Rätt till ändringar i programmet förbehålles. I

nu Eftertryck af programmet förbiudes. 
ä

Stockholm, Stellan Ståls Boktr. 1911.

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain