#4654:

5- Program
, I I l I I

nur I ulen firasI
i olika länder

samt olika nationers seder
och bruk i juletid.

En vacker bildserie framställd i naturliga färger.

 

 

 

 

 

K armpenI på I
skyskrapan

 

 

 

 

Storslaget, spännande
amerikanskt .
skådespel

Jim och Tom äro goda vän-ner. De äro bägge maskinarbetare och arbeta på
samma plats, båda två äro förälskade i den unga vackra änkan Mrs Nelli Grant.
Hon tycker bra om dem bägge och hvem hon skall föredraga vet hon icke själf.
En afton då Tom är på besök hos henne ringer det på dörren. Hon låser upp och
Jim träder in. Då hon hjälper Jim af med rocken råkar en häkta fastna iJims rock-
krage. Tom ser dem i spegeln och får den uppfattningen att de omfamna hvarandra,
men fatt omfamningen har en så fullständigt oskyldig orsak vet han naturligtvis icke.
Tom blifver modfålld och går snart. Jim tager det gynnsamma tillfället i akt och
friar till änkan, men denna beder om betänketid och lofvar att inom några. dagar
gifva honom svar.

Nästa dag då Jim går till sitt arbete ser han en rå kusk piska sina hästar. Han
försöker först med goda ord få kusken att upphöra med djurplågeriet, men då detta
icke lyckas, gifver han honom ordentligt med prygel.

" Det är frukostdags vid den stora skyskrapan som är under uppförande. Alla
arbetare låta hissa ned sig till gatan, undantagandes Jim, hvilken ensam måste blifva
kvar uppe på den 20 våningar höga skyskrapan, emedan han är maskinpassare vid
den ångmaskin som drager hissen. Under tiden han äter sin frukost kommer kusken,
som icke har glömt det prygel han fått, smygande upp på taket. Han vill taga en
fruktansvärd hämnd på Jim. Dejtvå männen kämpa på lif och död, då Jim plötsligt
sjunker afsvimmad ned, träffad af ett slag i pannan. Kusken slår nu kättingen om
Jim och] låter så. bärarmen svänga ut öfver det svindlande djupet, hvarefter han
släpper ut ångan ur maskinen. När ångtrycket sjunkit tillräckligt skall Jim med
tankens hastighet störta ned på gatan. i

Tom sitter i sällskap med kamraterna vid foten af skyskrapan då en pojke kom-
mer med ett bref till Jim. Tom lofvar att öfverlämna detsamma. Han ser att det
är från ehennea. Bittra tankar gripa honom, men brefvet till Jim vill han dock
lämna fram och begifver sig för den skull upp på taket af skyskrapan. När han
kommer dit upp ser han genast Jims farliga belägenhet. Tom ser på manometern
att ångan snart skall vara fullständigt utsläppt och försöker att svänga in bärarmen,
men det är förgäfves, maskinen fungerar icke längre. Då vill han själf klättra ut
för att rädda sin kamrat, men Jim, som nätt och jämt återfått medvetandet efter
svimmingen, har förlorat alla krafter och är på väg att störta ned i afgrunden. Då
få de andra arbetarna se den fasansfulla situation hvari deras kamrater äro. Hastigt
springa de upp och i sista-ögonblicket lyckas de rädda både Tom och Jim.
itä Först senare på dagen kommer Tom ihåg sitt egentliga ärende. Han lämnarJim
brefvet som han mottagit och detta lyder:

Kära Jiml
Det gör mig mycket ondt, men jag vill icke blifva din hustru. Jag
älskar Tom Webster, men han vet det icke.
Din uppriktiga väninna
NELLI GRANT.

Jim gifver det till sin vän, som genom detta blir rikligen belönad för sin hjälte-

modiga handling.

Spännande handling. Briljant spel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:o o: oo e; :o e:
o o

0 0 MUSIK 0

:o o: :o o: :o o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Märklig nyhet!

å ra japanska typer

 

Denna film visar oss åtskilliga karaktäristiska drag ur
japanernas lif, på. samma gång som den utgör enintressant
studie af den fjärran österns skådespelarkonst.

 

 

 

KONSTFILM

En varmbiärt
skådespelerska

Drama med den framstående
skådespelerskan Fröken MI-
STINGUETT i hufvudrollen.

En ung framstående skådespelerska tillbringar en tid vid Trou-sur-Mer och då
hon är barnkär, tilltalar hon en liten vacker flicka, som leker med sanden på stran-
den. Den lillas -mor skyndar vredgad fram och låter skådespelerskan förstå, att
förnämt folk ej umgås med kommedianter.

Några dagar efter denna händelse går Lilly ut med sina föräldrar för att fiska
och jaga fiskmåsar. Under det den lilla flickan söker efter räkor, märker hon ej
att hafvet stiger och skulle snart vara uppslukad af högvattnet, om ej skådespelerskan
hört hennes nödrop. Denna kastar sig modigt i vattnet och återför den lilla till
hennes mor. Skådespelerskan har på ett ädelmodigt sätt hämnats för det förakt
man visat henne.

 

 

G)
G.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Säsongens roligaste skämtnummer!
-

- L-ittle Moritz gör
krigstjänst i Afrika

Little Moritz, den dråplige humoristen,

 

 

 

känna vi alla och med sannt nöje återse

vi honom i detta briljanta skämtnummer

Little Moritz har vakttjänstgöring bland de magra palmerna vid öknens gräns. Han varse-
blifver därunder en hyena, som styr kurs på honom.

Den lille soldaten tar sin tillflykt uppe på vaktkuren och inväntar där, darrande och med
högt klappande hjärta, det förskräckliga djurets ankomst.

Fienden går förbi. Little Moritz lugnar sig nu och sätter sig att frukostera. Han hinner
dock knappt återhämta sig förr än en panter, ditlockad af matlukten, ger honom anledning till
ny förskräckelse. Han klänger ännu en gång upp på vaktkuren, men denna gång förföljes han
af sin vige fiende ända in i de innersta förskansningarne. Den halft vansinnige Little Moritz
flyr förskräckt. Några soldater, som göra en rond, få syn på pantern och fly besinningslöst
tvärs igenom buskarne. En arab, ledande en åsna, tror sig hotad och fyrar af en salfva.

Slutligen anlända våra soldater till lägret, där de erhålla ett strängt emottagande. Några
dagars arrest lära dem likväl att för framtiden vänja sig vid skogssnårens vilda invånare.

Måndagar och Torsdagar lnytt: program.
Rätt till ändringar af programmet förbehålles.

 

 

 

 

 

 

Publiken ombedes vänligast att använda den plats hvartill biljetten gäller. I i

 

 

 

Stockholm 1911, Stellan Ståls Boktryckeri

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain