#4653:

LillaJackshaltadrömmar

Lille Jack betjänar sig af hela sin taktiska förmåga för att förskai-fa
seger ät de tennsoldater han fått i födelsedagsgåfva af farbror Pom. Men
reträttens timme slår och mamma tvingar tennsoldaterna att draga sig
tillbaka i sin ask och Jack i sin säng.

i Den unga generalens sömn störes dock af stridens efterdyningar.
Han drömmer hjältedrömmar. l-Ian ser en hel här råga ut från tenn-
soldatsasken och under tapper strid eröfra ett aflägset land och utgjuta
sitt blod för fosterlandet.

 

 

 

i AMERIKANSKT
"JÄTTESLAGNUMMER"

lien vackra

lnrlianskans
uppoffrng

eller Utlawaarstammarnta
älrerlall på iartet Ilel wrt

V Spännande bataljscener. I Mästerligt
och tidstroget iscensatt. indiandrama.

1. Den store höfdingen i sitt 16. Den aStore höfdingen) ger
läger. det hemliga tecknet.
2. OftOWaerSfammarllCSammafl- 17. En Osynlig lyssneI-Skal
kallas. 18 Indianskan utkämpar en själs-
3. Höfdingen förklarar sin plan i strid
för de församlade. Huru . . ..
de genom ett listigt öfver- 19- Plolkt fuer karlek"
fallskullekunnatillintetgöra 20- Ba motesplafsen-
sina hvita fiender. 21. För att rädda den älskade.
4. Indiansk krigsdans. 22. Förräderiet,
5- Mfm gor sina fqrberedelser- 23. Kommendanten sammankal-
6. Pa fortet Det wit. lar sina Officerare
7. Kommendantcn rider ut på .. . " .
promenad. 24. Mian .forbereder sig att gifva
8. Mötet med den vackra indi- mdlanema ett Varmt mot"
anskan. tagande.
9, En heligt löfte, 25. Höfdingarne anlända till for-
10. Miss Gladwym, tet för att underhandla.
11. Det andra mötet. 26. Den aStore höfdingena ger
12. Hvad tecknet betydde. det öfverenskomna tecknet.
13. Ett olägligt sammanträffande. 27. aHands Aupla
14. Höfdingarne samlas. 28. Förrädärne få aftåga.
15. De korta gevärenå döljas 29. Ett hot om att återkomma.
under kläderna. i 30. Indianskans öde.

 

 

 

 

 

 

MUSIK

 

 

 

 

 

 

Ermelinda

Drama efter Grossi Tommasso.

PERSONERNA:
Marco Visconti ................... .. Herr Dille Lombardi
Ermelinda .............  ......... .. Fröken Gemma de -Sanctis
Bice .................................. .. Francesca Bertini

rmelinda förlofvar sig med Marco Visconti, innan denne drar ut

i kriget. Men den unga flickans far är emot partiet och lägger

sig i försät för Marco samt frånröfvar honom en guldkedja, som

han lofvat öfverlämna till Ermelinda som trohetspant. Vid

underrättelsen om den första striden lämnar fadern kedjan åt
sin dotter, i det han låter påskina att Marco är död.

Sexton år senare yfirar Ermelinda, numerawgrefvinna Del Bazo, sin
dotter Marias förlofning med Viscontis kusin Otterino. Marco, hvilken å
sin sida trott Ermelinda vara död, bevistar förlofningsfesten och förälskar
sig i Maria, som påminner om hans forna fästmö. Sedan han förgäfves
försökt döda sin kusin under en turnering, låter han sina legoknektar
bortföra Maria. q

Modern anropar Marco att återge henne dottern. Han igenkänner
nu sin forna fästmö och låter beveka sig af hennes förtviflan samt lägger
ej längre några hinder i vägen för Marias och Otterinos förening.

 

 

KONSTFILM

EN Vlllllf SJÖHESA

El] flilngnllll lliill [Jil [lill Sillllkilllilf Sklillllfl

Gripande Kärleksdrama
framställdt af Thanhouser
I Company New York 0 . i

ary, dottern till en gammal skeppsredare, är älskad affen af

sin yfars befälhafvare, Men denna kärlek oroar skeppsredaren,

och hans misssnöje förmår honom att vägra den unge befäl-

hafvaren sin tillåtelse att företaga en del tvungna reparationer

å det fartyg han för. Fartyget afseglar, medförande Mary,

hvilken sin fästman, George, ovetande gått ombord för att förena sig med
honom. Fartyget råkar ut för storm, blir skadadt och fylles med vatten.
En del af besättningen flyr och George och Mary gå sin undergång till
mötes på vraket. "
Efter att ha tillbragt en ångestfull natt, observeras de skepsbrutna af

ett skepp, som tager dem ombord och för dem till hamnen, hvarest den
gamla skeppsredaren går af och an i förtviflan. När han återser sin för
död ansedda dotter, glömmer han sin ovilja och låter de unga få hvarandra.

Rätt till ändringar af programmet förbehålles.

Måndagar och irrrsriarar nyil rrraararn

 

 

Publiken ombedes vänligast att använda den plats, hvartill biljetten gäller.

Stockholm, Stellan Stàls Boktryckeri, 1911.

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain