#4652:

PROGRAM

omm-at eten i 
.Events ägaleeme

När hjordarne begifva sig till fjälls för att där -

.......... tillbrmga sommaren, ager en stor fest rum 1 den ..........

 

 

 

 

 

 

 

........ lilla schweiziska by, som framställes å vår film. ........
...... 1 Herdens utrustning är mycket egendomlig att ......
o... skåda, liksom äfven den samlade hjorden företer , ...-
.. en högst målerisk anblick. ..

. ....... ....... .

ag: .b å: . b V W
Jörsla rangs sensalionsolrama l

.åf den amerikanska firman

Tanhouser din C:o, New
Rochelle, New York.

a Historien em tveene reser

eller -

I-e: Misstänkt men rättfärdigatl.

än I detta på amma gång spännande och gripande
K drama spelar den öfver hela världen kända
farliga New York-förbrytareligan wDen
Svarta Handena en icke obetydlig roll.

 
 
  
  
 
  
 
 
  
 
   

  
 
 

if

Händelsen är denna:

Ett litet barn blir öfverkördt af en automobilist, under det att det är
på väg till sin far med mat. Den förtviHade fadern vägrar att taga emot
den hjälp, som bjudes af det ofrivilliga upphofvet till olyckshändelsen.

Under sitt tillfrisknande önskar barnet en hvit ros. Oaktadt sitt armod
skyndar fadern att uppfylla denna önskan.

Samtidigt har en medlem af ))Svarta Handena tillskrifvit automobil-
ägaren med uppmaning att öfverlämna en betydande summa till en man
som han skulle träffa på uppgifvet ställe, bärande en hvit ros i handen.
Den ifrågavarande personen underrättar polisen och beger sig, ätföljd af U.
poliskonstaplar, till mötesplatsen. Händelsen gör att det sjuka barnets far
just nu går förbi, bärande den hvita rosen. Han blir, trots sina protester,
anhållen och bortförd. Medlemmen af aSvarta Handem, hvilken hållit
sig gömd under detta uppträde, försöker fly, men blir äfven arresterad.
En konfrontation äger rum i det fattiga hemmet. För att rädda den oskyl-
dige, erkänner den brottslige Isin förbrytelse. Till ersättning för det-be-
gångna misstaget får den lille gossen en korg med rosor och föräldrarne
bli ägare till ett litet förtjusande landtställe.

Baron Habenichts

sorglustiga förmiddagspromenad
I En af glada äfventyr vimlande fars.

M oemotståndligt sekrattretande! W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:o o: oov oo :o o:
o i o 1

. 0 MUSIK O o

:o o: :o 1 o: :o o:

 

 

 

 

 

 

 

Populärvetenskaplig bild!

Något om linoppens,

.. bladets och hlommans
utveckling hos växterna.

Vetenskapligt återgifvande med kine-
matograiiens hjälp af utvecklings-pro-
ceen hos någa växter

I, l

Y

 

 

Dessa bilder, som hafva ett verkligt vetenskapligt intresse, fram-
ställa troget själfva växtprocessen, som i verkligheten försiggår alltför
långsamt för att ögat skulle kunna uppfatta densamma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III-ll vÄRLDsATTRAKTION! lll-ll

I Kamp mot bofvar
älitensliapssvindlare

eller

Det försvunna barnets gripande historia.

Filmen visar hur Scotland Yard=detektiven Stangerson genom sin ovan:
liga skarpsynthet vann en glänsande seger öfver förbrytarbanden.

 

Den briljanta filmen är framställd i 40 afdelningar.

p..
.

Robert Saunders, professionell äkten- 21. En behjärtad kvinna.

skapssvindlare. 22. På väg till detektiven.
2. I utöfning af sitt snygga yrke. 23. I samarbete med detektiven.
3: Ett rendez-vous. 24. En spion.
4. Den rika änkan. 25. Vi äro förrådda.
5. En öfverraskning.l 26. Hon skall vedergällas.
6. Mötet i parken. 27. Stangersons oförmodade mellankomst.
7. Ett obehagligt vittne. 28. En ödesdiger tvekamp.
8. I förbrytarehålan. " 29. Bunden till händer och fötter.
9. Bofvarne göra en öfverenskommelse. 30. De lämna nästet.
10. Den lille medhjälparens öde. 31. Åter förenade. A
11. Ensam i sin förtviflan. 32. Hos sin moder.
12. Robert S. på besök. - 33. Ett tack till Stangerson.
13. Den rika änkan söker en beskyddare. 34. I Robert Saunders bostad.
14. ajust den rätter. 35. Brefvet gifva förföljarne det rätta
15. Uppdraget uträttas. spåret.
16. I underjorden. 36. Hos den rika änkan.
17. Ett dåligt resultat. 37. En komedi.
18. Hos Stangerson. 38. Dolda bakom draperierna.
19. Lämpligt sällskap. 39. Ett afgörande ögonblick.
20. En varningens röst. 40. Scotland Yard-detektiven Stangerson.

 

lhl llene iel "llan har lätt sprallanl"

Storfluga i en mångfald afdelningar.

lll." Stormande skrattsuccés. w
å i

Måndagar och Torsdagar nytt program.

Rätt till ändringar af programmet förbehålles.
Publiken qmbedes vänligast att använda den plats hvartill biljetten gäller. -

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm 1911, Stellan Ståls Boktryckeri

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain