#4651:

Konstfilm!

 

 

Monopolbild!

 

Drama ur artistlifvetjaf
Lauritzen.

Inspeladt och iscensatt
OBS" af BJÖRN BJÖRNsoN.
De båda hufvudrollerna utföras af

Herr BJorn Björnon ; .................. .. Hermann.
Fröken Gerda Christopherson Miranda.

  
   
   
   
 

Denna film är utan tvifvel det mest gripande och med-
ryckande, det bästa, som någonsin iscensatts för kine=
matograf. En världsattraktion i ordets fulla betydelse.

 
   
 

 

 
 

Första afdelningen..

  

p-A

. I afton stor galaföreställning i cirkus Loran! ()bs.l Upp-
trädande af den berömda dansösen Miranda.

 
   
 

. Marknadsdansarna Hermann och Miranda.
. Grefve de Rednau förälskar sig i den vackra dansösen.

  

sko-DN)

. Den öfver öronen förälskade grefven anhåller om ett
möte med Miranda.

 
 

ö. Obemärkt af den svartsjuke Hermann lyckas grefven att
få tala med sin kärleks ideal.

6. Bref : wKära Miranda! F örlitande mig på ditt löfte, väntar
jag dig i afton klockan 11. Georg.)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

7. Dansösen skyndar till mötet med grefven.

8. Hermann, som upptäckt att hans kärlek till Miranda all-
varligt hotas, kan" ej, trots föreställningar, hindra Miranda
att gå på sina rendez-vou-s.

9. Då grefven finner, att-han ej på annat sätt kan vinna
Miranda, lofvar han att gifta sig med henne.

att svalna.

12. Mirandas lycka är fullständig sedan hon fått en litcn
flicka, men äfventyrerskan är dock ej död inom henne.

13. Efter 5 år af lycka.
14. Trött på sin numera något enformiga tillvaro, känner sig

Miranda glad blott när hon kan i minnet återkalla sitt
förflutna kringirrande lif.

15. Mirandas forne följeslagare, Hermann, kommer för att
bedja henne på nytt förena sitt öde med hans.

16. Miranda, som gifver vika för frestelsen, öfvergifver sin
make och sitt barn.

 
 

17. Bref: iKäre Georg! Jag kan omöjligt stå ut längre med
detta lif. Jag längtar tillbaka till artistlifvet. Förlåt mig
och tala väl om mig med vårt barn. Mirandas)

10. Dagen därpå. i; Å
11. Hermanns svartsjuka kommer Mirandas kärlek till honom

MUSIK

Andra afdelningen.

18. Äter på den äfventyrliga vandringen.

19. Miranda får ett engagement.

20. En lysande debut.

21. Lyckan af det nya lifvet njutes i fulla drag.
22. Olyckshändelsen.

23. J uveler och lyxartiklar få offras för att rädda Hermanns lif.
24. Miranda får pröfva på motgång och elände.

25. Med sina sista slantar lyckas Miranda sätta upp en liten
marknadscirkus.

26. Utför med stora steg.

27. För att icke dö af svält nödgas Miranda gå omkring på
gårdarna och sjunga.

28. På. landsvägen.

29. Miranda, hvars krafter äro uttömda genom öfveransträng-
ning och umbäranden, kommer och anropar grefvenom
förlåtelse.

30. Äteruppståndelse.
31. Den nya lyckan blir af kort varaktighet.

32. Hermann, som försatts i frihet och som är förtviflad
öfver att hafva förlorat Miranda, kommer och söker
henne hos grefven,

33. Uppgörelsens timme.
34. Den öfvergifnes hämnd.

 

kringströfvande slagit upp sitt tält på grefve de Rednaus ägor.
Miranda är vacker och Hermann är djupt förälskad i henne.
Gretven, som är änkling, får se den bedårande danserskan
samt lyckas att obemärkt af Hermann få tala vid henne.
Miranda beviljar honom ett möte. Hermann upptäcker den
fara, hvaraf hans kärlek hotas, men kan ej trots alla före-
ställningar hindra Miranda från att hemligen möta grefven.
För att öfvervinna hennes motstånd lofvar grefven att gifta
sig med henne och när Miranda jämför det lysande lif som
öppnar sig för henne med den till nöd gränsande tillvaro
Hermann har att bjuda, kastar hon sig i grefvens armar.
De nygifta upplefva fem lyckliga år. Men Mirandas föregå-
ende lif har efterlämnat outplånliga spår i hennes hjärta och
när slumpen för Hermann till slottet och de forna älskande
mötas, drages hon tillbaka till det förra obundna lifvet. Hon
öfverger man och barn samt följer Hermann på hans äfven-
tyrliga vandring. Miranda erhåller snart ett lysandeengage-
ment och berusas af framgången och applåderna. Hon har
dock nätt och jämt hunnit börja detta nya angenäma lif förr
än Hermann råkar ut för en olyckshändelse och skadar sig
allvarsamt. Miranda vårdar honom med största ömhet samt
offrar sina juveler och lyxartiklar för att rädda hans lif. Hon
ser nu med förskräckelse nöden nalkas. Hermann hinner
knappt tillfriskna förr än de på gårdarna måste söka det
bröd, som tilldelas dem af barmhärtighet. Tillintetgjord af
ansträngningarV och umbäranden uppsöker Miranda sin make
och kastar sig för hans fötter samt erhåller förlåtelse. Men
det obevekliga ödet låter Miranda umgälla hvad hon brutit
och utser Hermann till sitt hämndverktyg. Den öfvergifne
tränger sig in i grefvens slott och efter att mot menederskan
ha utslungat sitt hat och sin förtvitlan, stryper han henne.

9- ef

  
 
 

i 
 o

Marknadsdansarna Hermann och Miranda ha Linder sitt .

 
 
 

 

 

Rätt till ändringar i programmet förbehålles.

 

Eftertryck af programmetvförbiudes.

 

 

Stockholm, Stellan Ståls Boktr. 1911.

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain