#4648:

IG

 

 

rIJ Program
...F

 

 

 

 

 

 

 

OCH DESS OMGIFNINGAR I

 

 

Royan, somär en af de lifligaste och elegantaste strand-
platserna vid Atlantiska hafvet, utbreder sina solbelysta af den
blå Oceanen badande stränder under en klar himmel.

Dess förtjusande omgifningar upprulla sig för våra ögon;

. den stora bergsluttningen med sina af vinden förvridna tallar;
Vallieres med sina vilda klippor; Meschers med sin kvarn

Iy I Betagande vackra naturscenerier.
I och sevärda Hugenottgrotta.

 

 

 

  

 

 

.a

Amerikansk Sensationsillm!

 

 

En ovanligt realistisk och vild äfventyrs-
kildring. Ensambild från det äfventyr-
liga lifvet i Västern, utspelad
- af äkta indianer och cowboys.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

   
   
 
 
 
 

. az LN...-
7Mr f x

lägg-k; - 1 :rwramwärs r,
 f rr ...arl-vv ä -
. får rrllli 

  giftiga.,

   
 
  
 
 
 

 

VH"
W.
l

x . f; ln.- .1wa
 .., M -Xx fars
  riff --

   
   
 

all. I :Ä K: N
, fix, I) 1 r xt.- (fik
ll h t X .ne , ff)
J X-fåålfär. [ff I - 

 
  
 

  

W .Lt
l

. f . i"
...flm r Lafààårwlr Vi: ä .I

  [531241131 7:17

 

 e X l,- r N- w
I . . -- .. I
I 1. En farm 1 Western. 15. Indranen aSvarta Ornenr) ager
2. Nybyggaren i sitt hem. hemligheten. I
I 3. Sin faders solstråle. 16. Cowboyn och indianen göra en I
. n s o s romena som ir or emi o verens omme se.

I 4 E k g p d, bl" f" h l"g "f k l I
I "lång för den lilla. 17. Planen sättes i verket. I
5. Ofverväldi ad af trötthet. 18. De sammansvurna sm a till in-

I g Yg I

I 6. Indianerna, som hysa medlidande dianlägret.
för den lilla vilsekomna farmare- 19. Whisk flaskan cirkulerar. I

Y
I dottern, upptaga henne i sin 20. vaita Svam får reda på sin I
I stam. härkomst. I
I 7. Den kära saknas. 21. Flykten planlägges. I
I 8. En skallgång som blir förgäfves. 22. En list. I
I 9. Den lilla flickan trifves och växer. 23. Till källan för att hämta vatten. -
10. Den aI-Ivita Svanen; är allas 24. Indianerna sakna vI-Ivita Svam. I
I gunstling. 25. Glädjen störes. I
I 11. Ett oväntadt främmande. 26. Postvagnen förföljes. I
I . 12. Den unge resenären låter kungöra 27. En häftig kalabalik. I
I att han är villig utlofva en större 28. Brodern i fara. I
I belöning till den, som kan åter- 29. Räddad genom en list. , I
föra eller lämna uppgift om hvar 30. Hjälp tillkallas från blockhuset.
I hans för många år sedan för- 31. Indianerna förföljas. I
I svunna syster nu finnes. 32. Striden i sko sbr net. I
g Y
I 13. De kringströfvande cowboys få 33. Nybyggarnes seger. I
I del af kungörelsen. 34. Andtligen räddad. I
14. Cowboyn jim erbjuder sig hem- 35. Bror och syster.

I föra den saknade. , I
I I I
III-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-.III

 

MUSIK

UM!
.- HIKII
UI B
IIZIH

 

repslagarebanan

Intressant industribild.

K o n s t i i l m. .0 Kinematograii i färger.

Det underjordiska fängelset

eller lEn hämnd af svartsjuka.

1. Till brunnen för att hämta vatten. 8. En slaf, som bevittnat händelsen,
2. Den sköna observeras afpatriciern. hyser medlidande för den stac-
3. Föräjskejse, kars flickan och underrättar pa-
4. Mötet med den trolofvade. triqifm Om det Skedda. ..

5. Patriciern låter sitt folk bortföra 9" Patrlclern anropar Stadens rad Om

bistånd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

den "Inlbedda- I u 10. Man söker den fängslade och
6. En patrlciska, som lidelsefullt for- Sjafven visar vägen,
älskat sig i den ståtlige patri- 11, 1 den gamla ruinen,
ciern, följer med spändt intresse 12. Ändtjigen befriad,
kafleksäfventyfet- 13. Patriciskan fängslas.
7. Den stackars plebejskan kastas i 14. Långa bittra stunder få sona ögon-
II en underjordisk fängelsehåla. blickets öfverilning. .-

 

Ett riktigt varmbad

Särdeles munter scen, utspelad af den populäre artisten

ROSALIE.

Under det Rosalie håller på att tvätta får hon besök af sin goda vän Colignon, men
öfverraskas af frun.

1 Rosalie blir förvirrad och gömmer Colignon bland bykkläderna. Olyckligtvis får
Rosalies matmor det infallet att göra upp eld under bykkaret. När tjänstflickan ser hvilken
fara hennes vän är utsatt för, får hon en nervattack och medan matmodern försöker återkalla
henne till sans, kokar Colignon helt sakta i sitt spad. 1

Rosalie återfår medvetandet och sätter honom nu under vattenkranen. Utkallad i något
ärende låter hon kranen stå öppen, och det dröjer ej länge förr än köket är öfversvämmadt.
Sedan Colignon räddats från elden måste han äfven räddas ur vattnet.

Rätt till ändringar af programmet förbehålle.

 

 

 

 

= Måndagar och Torsdagar nytt-program =

Publiken ombedes vänligast att använda den plats, hvartill biljetten gäller.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eftertryck af programmet förbjuden. Stockholm 1911 Stellan Stål: Boktryckeri

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain