#4647:

s- PROGRAM e

 

 

På hvilka vägar ett bref
från de stora siöarne i
Centralafrika kommer oss
tillhanda .
Innan postverket tagit flygmaskinen i anspråk
för att därmed intränga i hjärtat af Afrika, vilja

WW vi med denna högst intressanta film visa på hvilka

primitiva och pittoreska vägar ett bre] från de
stora siöarne kommer oss tillhanda.

I -Öniåaam

Brefvet fästes af afsändaren på en käpp som tjänstgör som breflåda, en neger tager
denna och ror därmed i en lätt kanot öfver träsken ända fram till Nilen. Därifrån föres det
.af en sudanesisk båt till europeernas första station, vidare genom Afrika på ryggen af en
kamel, ända till Ondurman, därifrån på en hjulångare från Wadi-Halfa (Sudan-Egypten) till
Chellas (Ofre Egypten). Slutligenk föres det på ett för ökenresor särskildt utrustadt järnvägs-
tåg,samt i Alexandria ombord på en ångare och kommer slutligen efter otaliga och farliga
färder till Europa och i den vackra adressatens händer.

 

1:-: I

 

 

 

 

KONSTFILIVI

ET ON DA
AMV ETET

GRIPANDE DRAMA
UR LIFVET I PARIS

Personerna:
Ransakningsdomaren ................... .. Herr Kemm
Valin  Herr Saillard
Fru Valin .................................. .. Fröken Dermoz

 

 

 

 

 

 

 

 

Léon Richard, domare i Pont-sur-Olaire, älskar en af sina
vänners, Pierre Valin, hustru. När han utnämnes till ransak-
ningsdomare i Paris, lämnar Roberte sin man och följer honom.

Den olycklige Valin kan ej bära sorgen öfver sitt sköflade
hem, utan försjunker i dryckenskap och elände. I Paris, denna
vidsträckta tilliiyktsort för så, mycket elände och nöd, gripes
han en natt såsom lösdrifvare.

Under tiden har Roberte fått skilsmässa och gift sig med
Léon Richard. Denne utnämnes till riddare af Hederslegionen
och båda njuta som bäst af sin smekmånad, när Valin föres
inför domaren, anklagad för lösdrifveri. 1

Vid äsynen af den fordom så. lycklige mannens förfall,
hvartill han bär skulden, fattas domaren af samvetsförebräelser
och tycker att den anklagade förvandlas till domare samt
faller ned, träffad af slag, under det att den stackars Valin blir
vansinnig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..- .0. ä ä"....fm.."...-: å ....... å
ä-I.  s M USI K t  .=-;
å 01.... O :OQO-...ÖOOOOOOOOOOä ä 0....

En färd med styrbara

luftskeppet "ASTRA"

taden Pau och des omgifningar.

 

Det styrbara luftskeppet wAstraa gör en ståtlig uppstigning vid Pau, öfver hvilket det
sedan kretsar som en stor fågel, omgifvet af Pyreneernas underbara bergskedja. På yttersta
spetsen af en i hafvet utskjutande udde se vi, i en pittoresk trakt, konungarnas af Navarra
fordna residens, hvilket ej ter sig större än en leksaksfingerborg, under det att några fotbolls-
spelare i Vinterpalatsets trädgård. förefalla så stora som dufvor. Under oss ha vi hela staden,
genomfårad af den lilla floden Hedas, som delar den i två delar. Efter att ha gjort en lång
omväg landar luftskeppet vid hangaren.

 

American Kinema

Sensationell nyhet!

Historien nn en

Indians hänullna kärlek

speladt med schwung och öfvertygelse..

. Indianen Röda Hjorten räddar den vackra May, dotter till
, stationsföreständaren i Coyot, frän en cowboys närgängenhet.

För att hämnas på. May och Röda Hjorten bortför cow-
boyen den unga Hickan och sänder därefter bud till hennes
far, att denne skall fråga efter henne hos - Röda Hjorten.

Indianen kan lätt bevisa sin oskuld och lyckas återfinna
Mays spår. Han använder nu list i det han lofvar kvinno-
röfvaren att visa honom en guldgrufva, om han fär taga den
unga flickan med sig.

Men under det att han ledsagar cowboyen till den före-
gifna grufvan brister ett öfver en flod lagdt träd, hvilket
indianen förut sägat sönder, under cowboyernas tyngd, och
Röda Hjorten drar nytta af förvirringen för att bortföra May.

Stationsinspektoren, hvilken blir rörd öfver indianens hän-
gifvenhet, ger honom sin dotter till hustru. V

ll lw
d lf..

f li x

 

 

 

 

Gaspartl med sina 66non-nunnan"

Ett vackert prof på dressyrkonst och hunden klokhet.
EN NÄ PEN BILD

Måndagar och Torsdagar -nytt program.
Rätt till ändringar af programmet förbehålles.

Publiken ombedes vänligast att använda den plats hvartill biljetten gäller. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm 1911, Stellan Ståls Boktryckeri

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain