#4646:

I PROGRAM i

    

 

athé- ournalen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I (Lefvande tidningar) I

Illutrerar på ett briljant sätt enaste
händelser af vikt och intresse från hela
Nyheter hvarje vecka.

 

världen.

BILDSERIE

OBSJ OBSJ
N YH E TER!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ananasväxten

Denna iilm erbjuder oss ett intressant studium af den exotiska
frukt, som är finsmakarnes förtjuning.

Ananasen, hvilkens frukt behöfver ett år för att mogna, -lämnar ej mera än
två skördar, hvarefter den ryckes upp.

För att man alltid skall kunna få frukter, planteras de späda plantorna på
trädesfält, under det att man skördar på de öfriga fälten.

En gång om året vändes jorden mellan fruktträdsraderna. Hvarje planta fram-
bringar endast en frukt, som sitter i dess midt och lätt faller af så snart den är
mogen. Ananasen lägges då i burkar och sändes ut öfver hela Världen.

Guldmyn ten,

som förvandlades till dufvor

Förtrollande vackert sagospel framställdt
i naturliga färger.

Detta vackra sagospel är förlagdt till féernas tid.

En ung bonde, som är nära att blifva vräkt af en obarmhärtig hyresvärd, ser
en fé uppenbara sig under det han håller på att samla dufägg åt sin hustru.

Den goda fén förvandlar äggen till guldmynt och vår öfverlycklige landtbo
kan betala sin skuld.

Men knappthar Harpagnon kommit hem till sig förr än de vackra mynten
förvandlas till dufvor och hans skatt flyger sin väg.

 

 

 

 

 

 

 

 

o.. g o.. : . .:
- MUSIK .3
o.. 0 o.. z . . : o.. O o..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amerikanskt mästerstyeke at märket

Till vape
Ett medeltidsdrama
af storartad effekt.

Sammandrag af innehållet.

 

lQ-I

Ingen period af världshistorien är sä intressant att studera som
medeltiden. Vår bild skildrar en episod från denna tid, där som alltid
här i världen det goda har att strida mot det onda. En rik lord och
hans hustru få en dag besök af en kusin, hvilken länge traktat efter

I den af lorden genom giftermålet vunna förmögenheten.

Vid kusinens besök kallas lorden ut i fält. Han litar dock på sina
tjänares orubbliga trohet och lämnar sitt gods och äfven sin hustru
under deras beskydd. Kusinen erbjuder sig emellertid att under lordens
bortovaro vakta öfver slottet och för den skull jagar han bort husets
tjänare, insättande sina egna i deras ställe. Lordens hustru är högst
tacksam för denna välmening, icke anande att hon därigenom råkat i
en fälla. En af hennes trogna betjänter har dock gömt sig i trädgården
och genom sitt fönster smugglar hon ut en biljett, hvilken underrättar
lorden om situationen. Men under vägen råkar betjänten på, ett band
ziguenare, hvilka bjuda honom förfriskningar innehållande ett sömn-
medel. Till sin förskräckelse ser betjänten att han blifvit flera timmar
fördröjd, men rusar i förtvitian fram till lordens läger. Då denne mot-
tager biljetten från hustrun inser han genast den öfverhängande faran
och rider i sporrsträck mot hemmet. En olyckshändelse har dock
under-tiden inträffat på slottet och då lorden anländer möter honom
sorg och jämmer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indiska bilder- V

(Madras.)

lntressantaste resebild.

WWWWM
Leontines ofrivilliga lultlärtl

ETT MUNTERT ÄFvENTYR

Leontine, som i högsta grad intresserar sig för allt hvad iiygsport heter, ger
sig ej förrän man åt henne inköpt ett 50-ta1 ballonger pä en gång.

Men plötsligt kommer en häftig vindil, som rycker den intet ondt anande
Leontine med sig upp i luften, tack vare hennes talrika ballonger. Vi se henne
sväfva fram öfver hustaken, medan de stackars föräldrarne göra fåfänga försök att
få fatt i henne.

Lyckligtvis äger Leontine sinnesnärvaro nog att klamra sig fast vid en klock-

- stapel, hvarpå hon efter en halsbrytande luftfärd ändtligen åter hamnar bland de sina.

 

 

Måndagar och Torsdagar nytt program.

Rätt till ändringar af programmet förbehålles.
:I Publiken ombedes vördsamt att använda den plats hvartill biljetten gäller. I:

 

Eftertryck af programmet förbjuden. Stockholm 1911 stellan Ståls Boktryckeri.

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain