#4645:

PROGRAM

athé-
Wii-...lll

I (Lefvande tidningar) I

Illutrerar på ett briljant sätt senaste
händeler af vikt och intree från hela I

 

 
  

ournalen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

världen.

I Bukarest. En petroleumkälla har fattat eld i Morent, hvarvid
18 personer såradeskoch 7 dödades.

Rambouillet. Gérard, franska sändebudet i Tokio, amiralen
Shimamura och hans officerare emottagas å Rambouillets slott af pre-
sidenten Fallieres.

Bryssel. Drottning Wilhelmina och prinsen-regenten af Hol-
land ankomma till Bryssel och emottagas officiellt af Belgiska konunga-
paret.

Sisone. Vid en fäst på lägret körde artillerilöjtnanten Arreteau,
stående på det sista parets ryggar, 40 hästar efter hvarandra, under
publikens jublande bifall.

London. Aviatikern Beaumont, som vann täflingen England
rundt, bäres i triumf af den entusiastiska publiken.

Konstantinopel. En eldsvåda har förstört 0:a 10,000 hus i
Stambulkvarteret. Y

 

Nyheter hvarje vecka.

 

 

 

 

Gå; Alprosen

Gripande drama.

se

     

X v i Kärleken har innästlat sig i de båda männens
" f hjärtan och ödet vill att de blifva rivaler. Men
ödet skulle också afgöra deras tvist.

 

Vintersjofart på Östersjön

Följande den af isbrytaren gjorda rännan, arbetar sig ett fångstfartyg långsamt fram genom
ismassorna på Bottenhafvet. .Åt alla håll utbreder sig, så långt ögat når, ett ödsligt isfält.

 

Jonglering med klubbar

Detta utomordentliga akrobatnummmer sluter sig på ett värdigt sätt till den intressanta
serie dylika nummer, som förut visats för publiken.

 

 

  
  
  

 

  

Stort ytterst spännande
Indiandrama.

 

 

 

:

V Ibn "Sittande Tjuren"

("Sitting Bull")

visar sin tacksamhet mot nybyggarne.
Framställdt i 30 afdelningar.

 
 
 
 
  
   
    
    
   
  
  
  
  
   

I I I

1. I nybyggarnes by. 15. Skymningen faller på.

2. Indianen "Sitting Bull" har förirrat 16. Indianen önskar visa sin tacksamhet
sig i skogen. 17. Modern saknar sitt barn.

3. På kvällen framkommer han till 18. Nybyggarne rida ut för att spana
nybyggarbyn. efter den saknade.

4. En bön om litet mat. v 19. Hästen som budbärare.

5. Ingen hyser medlidande för den 20. Under natten bortröfvar "Sitting
stackars indianen. Bull" det sofvande barnet.

6. En godhjärtad kvinna. 21. En spännande envig.

7. Indianen visar sin tacksamhet. 22. Flykten .genom skogen.

8. Tacksamhetspanten. . 23. Allarm i indianlägret. j

9. Den minste bland cowboys. 24. Indianerna förfölja de flyende.

10. Den första ridturen på egen hand. 25. En sista utväg till räddning.

11. Ned till flodstranden. 26. Ett lifsfarligt äfventyr.

12. Indianer som smyga omkring 27. lnfångade af indianerna.
i trakten. 28. Med döden för ansiktet.

13. 0kunnig om den hotande faran låter 29. Nybyggarne anstorma.
den lille gossen sig bortföras. 30. Räddningen.

14. I indianernas läger.

 

 

 

Tvänne grannar

Kemisk seen af MAX LINDER.

Publikens gunstling, den sympatiske och framstående skådespelaren Max Linder, uppträder
nu för första gången efter en lång sjukdom i komedien aTvänne grannars.

Tvanne älskande, Max och Nettgi, hvilka äro grannar, ha valt en fågelbur till
Poste restante.

Det är hårigenom vi få. veta att Max är Nettgis fåstman och denna dag ämnar
framföra sitt frieri till hennes far.

4Den slarfviga fästmannen råkar emellertid tappa ett mycket komprometterande
bref, hvari den unga flickan erhåller bekräftelse på att han bedrar henne med en viss
fröken Lulu.

Nettgi blir ursinnig och förtviflad samt låter sin vrede gå ut öfver den brotts-
lige, som hon plågar under måltiden till hvilken han år inbjuden. Max försöker hålla
sig lugn, men slutligen brister hans tålamod och den hetlefrade Nettgis far har all
möda att åter försona denna med fästmannen, som lofvar att för framtiden afstå
Vfrån alla fröknar Lulu.

Måndagar och Torsdagar nytt program.

:I Rätt till ändringar af programmet förbehålles. I:
m Publiken ombedes vördsamt att använda den plats hvartill biljetten gäller. 

 

Eftertryck af programmet förbjuden. Stockholm 1911 Stellan Stål; Bokeryekeri.

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain