#4644:

E .BBQMJ

athé- ournalen
ml nunnan-un

I (Lefvande tidningar) I

lllutrerar på ett briljant sätt senaste
händeler af vikt och intresse från hela
världen. - Nyheter hvarje vecka.

BILDSERIE

r I 121

055.! oss!
NYHETER!

-..-J..

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metallintiustrien
l

Donets-området

(RYSSLAND)

Midt ibland en ofantlig arsenal af valsar, stampar och smidespressar, som utgöra
smedjans inredning, få, vi närvara vid en serie mångfaldiga och särdeles intressanta
förrattningar: ugnarnas fyllande, gjutmassans genombrytning och forslande till upp-
samlaren, uthällande i gjutformarne, valsning o. s. v., som afse metallernas förädling
och bearbetning.

Akruhatsällskapat "THE BllliTHAlS"

Kinematografi i färger. -
w Åskaaaren får i detta, nummer ei11fane att be- v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

undra akrobatsallskapet wThe Burthaisa ideras
utomordentliga prestationer, som utföras med
en makalös schwung och med en smidighet, som

ajaxujöxs söker sin like. ,JAX"JQN.

:OQ0.0:00O.I....Og-O..O......OO-...OgOQOOOOOOOQOOOI

Ig 0. .0 ä I :000000000000000000g 0 .0. .0. g
ä.:0 0:-: .   K å å.:0 0:-:

   

0 0 r   0 -

Fràn rle gulhyarles världsdel

Natur och folklifsbilder.

 

Konstfilm Ip

På hrottets bana  

Genom detta gripande och
realistiska drama, som är en

 

 

 

 

 

den mäst energiska protest
mot alkoholmissbruket, få
vi följa en drinkares sorg-
liga lefnadsbana.

 

Arbetaren Gervais hemfaller åt dryckenskapslasten
samt öfverger hustrun och dottern, hvilka råka i den
yttersta nöd. De bli utkörda från bostaden och i sak-
nad af det nödvändigaste irra de omkring isnön. En
gammal man rörs af deras elände och tager dem med
sig hem.

Under tiden har Gervais sjunkit allt djupare och dju-
pare i fördärfvet. En natt befinner han sig plötsligt
ansikte mot ansikte med sin lilla dotter. Gervais blygs
nu öfver sitt förfall samt flyr med föresats att bättra
sig. Men vedergällningens tlmme är slagen. Villans
betjäning, som vaknat af bullret, förföljer den flyende,
hvilken träffas af en kula och dör i sitt barns armar.

 

 

 

Tim

  

lirllr Mrrirrr irlrar sira rrnrarrirlra anlag i

KOMISK SCEN AF ROMEO

I denna skrattretande scen utvecklar wLittle Moritza alla de för h -
täristiska egenskaperna af hänförelse, humor och litlig fantasi. onom så kamk
kl Vårh hjeilteInför-ollTlämpaigs-J :lf ein äro: :Flyngel samt svär att hämnas. Men han är

en oc spens ig. ör a i s ar s a ar han si en mnastik "
sig outtröttligt. g gy apparat samt ofvar

Han blir snart så stark att han efter hvartannat slår ut fönst t d" i

af väggen och taket, hvari apparaten ar fäst. re , orren, en blt

Sedan den nye Herkules förvandlat sitt hus till en rushö
gladt mod tillintetgöra sin fiende. g g, går han att med

 

 

 

 

 

 

 

I. Rätt till ändringar af programmet förbehålles. .-
0
. Mardarrar rrrh Torsdagar ryll program .
I . .. .
f.- Publrken ombedes vanllgast att använda den plats, hvartill biljetten gäller. I

 

 

 

 

Eftertryck af programmet förbjudas. Stockholm 1911 Stellan Stål: Bokwyckeri

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain