#4642:

I PROGRAM

  

  

UHKIWWWHW

0 AMERICAN KINEMA! 0

Fit tiulvens nmvän else

Spännande Amerikanskt drama.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvä inbrottstjufvar, Bill och Fred, bryta sig in i den rika fru
Logans villa.
I. Fru Logan, som hör bullret, släcker ljuset och beväpnar sig .-
med en revolver och i samma ögonblick tjufvarne öppna porten
.I fyrar hon af, hvarvid Fred blir sårad under det att Bill lyckas fly. .-
Fru Logan blir förskräckt och i stället för att öfverlämna tjufven
ät polisen tillkallar hon sin läkare och under hans konvalescenttid
omvänder hon honom.
Fred tyckes väl botad säväl moraliskt som fysiskt, men innan
fru Logan tar honom i sin tjänst, vill hon pröfva hans nyförvärf-
vade ärlighet och sänder honom därför att lyfta 500 francs. Prof-
vet utfaller väl och det dröjer ej länge innan den nyomvände fär till-
fälle att ännu en gäng bevisa sin tillgifvenhet och ärlighet. Efter
att ha försvarat sin välgörarinna mot ett nytt anfall af sin forna
I medbrottsling blir han utnämnd till hennes trädgårdsmästare och
finner i sitt nya lif den frid och lycka som ett rent samvete förlänar.

HHHHWWIIH

Ny, imponerande storslagen och
betagande vacker. serie från

Niagaralallen

American kinema.
Praktbild i naturliga färger.

Niagara kommer genom de starka strömmarna till ett fall pä 47 meter, hvilket
af Getön delas i två katarakter. Vattenmassan, som störtar sig utför branten med
ett äskliknande dän, försvinner i svalget mellan tvänne 60 meter höga bergväggar
hvarest den mer än 50 meter djupa iioden brusar fram eller bildar ofantliga hviriiar
och sedan lugnar sig i den beryktade vattenhvirfveln.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:o o: :o o: :o o:
0 0 MUSIK 0 0
:o 0:! :o o: :o o:

 

 

 

 

 

 

 

Fransk sjukvård på Island

.Intressant och vacker bild.

Skonare, som idka fiske pä Islands bankar längt borta frän
alla slags kommunikationer, afvakta under månader ankomsten af
den beskickning, hvilken skall bringa dem en värdefull hjälp. .
Den skonare, som har en sjuk ombord, hissar signalfiaggan på i.
mellanmasten. Beskickningens läkare och sjukvårdare komma då. I
ombord och taga de sjuka och föra dem till sjukhuset i Reikiavik,
hvarest de vårdas med . outtröttlig omsorg och snart återvinna
hälsan.

 

 

     
 

ass Det sea
dagliga
Ibrödel
l

 

 

eller

Landstryltarens barn

I I I Gripande drama af MAITRE I I

De kringirrande landsstrykarne, som Vandra dagar
iända utan att veta hvad morgondagen bär i sitt
sköte, ha att kämpa en hård och rastlös kamp för
tillvaron.

Barnen, hvilka redan från sina spädaste år vänjas
vid arbete, åtfölja dem, delade i grupper för att på
detta sätt få flera slantar. Vi se här några helt små,
som sköta en marionett-teater, andra sjunga och dansa.

De lidanden de fått utstå ha utvecklat deras barm-
härtighetskänsla. De ha upptäckt en fattig djupt nöd-
ställd kvinna, hvilken tillika med sitt lilla barn håller
på att dö af hunger. För att bistå henne ge de en
storartad föreställning. Behållningen häraf blir riklig.
Innan de goda barnen, hvilka äro alldeles förbi af
trötthet, förtära sin torftiga måltid framsäga de med
barnslig gudsfruktan: sFader vår, som är i himlen,
vårt dagliga bröd gif oss i dags.

   
   
    
 

 

 

 

 

 

 

Allt tör att vinna den
förtjusande änltans hjärta

eller Rigadins oskicltlighet Kommer honom väl till pass.

Lustspel af J. BERR de TURIQUE.

Rigadin söker eröfra en förtjusande änkas hjärta. Men han har en rival, hvilken
betalar en ockrare 50,000 frcs för att denne skall förhjälpa honom till ett lyckligt
slut pä frieriet. Rigadin fär tag i beviset pä denna komplett och afslöjar honom för
änkan. Rivalen snappar dock helt behändigt upp det komprometterande papperet
och läter det försvinna i en urna. Rigadin är nära att förlora slaget, dä -en oskick-
lighet räddar situationen. Han råkar nämligen slå, sönder urnan och man finner
papperet midt i bland bitarne af denna. Den ovärdiga friaren jagas bort och Rigadin
fär sin ifrigt äträdda änka. i

Måndagar och Torsdagar nytt program.

Rätt till ändringar af programmet förbehålles.
Publiken ombedes vänligast att använda den plats hvartill biljetten gäller.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm 1911, Stellan Stäls Boktryckeri

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain