#4641:

III-I: RYsK KoNsTFILM :Il-I:

i ...I-

 

I- Zlndré -

- och

Nadia

Gripande
Kärleksdrama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kinematograå 1" färger. -
I I I I I

 

 

N KOPMAN I TVER, NICOLAUS

Wassilieff, förälskar sig i den

vackra Nadia. I-Ian blir allt
mer och mer betagen i den unga flic-
kans skönhet och föreslår att bortföra
henne från fästmannen André samt
lyckas verkligen förleda hen-ne genom
glansen af sin rikedom. Afven om
Nadia i sitt nya lif finner medel att
tillfredställa sin fåfänga, finner hon
hvarken lyckans eller kärlekens glädje!
I-Ion förföljes af ständig saknad efter
den hon öfvergifvit. Men det är för
sent, ty trots ett förtviiiadt försök af
André att rycka henne från rivalen,1
måste Nadia stanna hos den som för-
stått binda henne. I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det mystiska barnarofvet

Detektiven Nick Winter lirar sin största triumf.

Ett barnarof föröfvas i London under mystiska omständigheter. Nick
Winter får i uppdrag att reda ut denna affär och för med sig sin favorit-
elev hunden Bob.

Detta gripande drama skildrar på ett spännande sätt hur Bob, sedan
han fått nosa på det stulna barnets tröja, lyckas iinna dess spår och tri-
umferande återföra det till dess föräldrar.

 

ARTISTEN sADAS

I halsbrytande öiningar
: på ståltrådsllna :

IVi ...bli-ken.-
föreställa ekvi 1bris en adel, hvars
halsbrytande öfningar helt visst skola
komma mången åskådare att känna
en skall kåren utefter ryggen.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HB!!! "
HIKIH

Zl
MUSIK
:III

 

 

Jeanste världsnth

athé- ournalen
ml Inn-nunn-

I (Lefvande tidningar) I I

Illustrerar på ett briljant sätt enaste
händelser af vikt och intrese från hela
världen. - Nyheter hvarje vecka.

BILDSERIE

135

OBSJ OBSJ
N YH E TER!

 

 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I sma med
llrSkOnglS iDDlda, (ljllr
Little Moritz på storvildtiaä

Komik seen af MAGI-HN.

Dråpligt skämt i ett flertal de mest urkomiska situationer.

täcktsresande. Åtföljd af negrer, hvilka darra inför den hvite höfdingens mod,

uppväcker han skogens vildaste djur och slutar med en ursinnig och besin-

ningslös flykt vid åsynen af den allra minsta lilla nos. Men tro ej att vår
vän ämnar återvända tomhändt och helt flämtande lägger den spänstige Nimrod ge-
väret till axeln och träffar en tam kanin.

För att likväl ha något byte med sig hem, köper han ett helt menageri, tack
vare hvilket han blir-emottagen med stormande jubel. Under det vår hjälte kommer
sina åhörare att rysa vid berättelsen om sina bragder, råkar en panter komma lös
och gör ett tragiskt slut på hans skräfvel.

Det återstår snart endast en kask och några spillror af utrustningen, men dessa
intagapnu en framstående hedersplats i den lilla landsortsstadens museum.

I ITTLE MORITZ, väpnad ända till tänderna, genomströfvar Afrika som upp-

--
Måndagar och Torsdagar nytt program.

:HS Rätt till ändringar af programmet förbehålles. En:
:Hz Publiken omhedes vördsamt att använda den plats hvartill biljetten gäller. I:

 

Eftertryck af programmet förbjuden. I Stockholm 1911 Stellan Stål: Boktryckeri.

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain