#4639:

KONSTFILM!

 

Heltimmesskådespelet

Samhällets

ä-
III..IIIIIIIII-IIII-IIIIIIIIIIIIIIII

 

 

 

   

 

 

alskum

...0.-
O O
O .O .
. I. O
Q O
.OO-..-
--
III-IIIIIIIIIIIIIIIIIIII ä
O

Socialt drama af Gerard.

energiska och öfvertygande protest mot alkoholmissbruket.
In i detalj realistiskt skildrar den några i dryckenskaps-
lasten djupt sjunkna och därigenom så olyckliga människors öde

DEN SANNT KONSTNÄRLIG-A BILDEN är en den mest

samt är genom sina gripande scener och den tragiska upplösningen 

en bild, som gör ett ovanligt mäktigt intryck på åskådaren.
Alkoholen eller, som den i sin farligaste form benämnes, absinten,

edet gröna giftet-n), är som vi Veta ett af människosläktets far- 

ligaste fiender. .
Genom att öfverlämna sig åt denna last undertecknar alko-

holisten sin moraliska afsägelse. Han förlorar känslan för sin

familj och sin plikt samt får afsmak för arbetet och föres i elände, 

blir mången gång tjuf, till och med mördare, så framt ej den sista
etappen blir dårhuset.

I detta drama få vi bevittna edet gröna giftetsa verkningar:
Ett äkta pars skilsmässa, hemmets upplösning, familjefaderns för-

fall och huru de försummade och utsvultna barnen hänge sig åt 

utsväfningar eller falla offer för tuberkulosen.

Denna bild är en social lärdom, är beundransvärdt
väl iscensatt och mästerligt utspelad af följande

O.. framstående aktörer: O..
Alkoholisten Jean .......... .. Herr Jacques Normand.
Jeans bror ................... .. Herr Hauterive.
Jacques ...................... .. Lille Lascombe och Herr P. Laurent.
Den lilla Marie ............. .. Lilla Lilly.

Handlingen är denna:

Jean är enhederlig och dugande kontorist, har sin chefs fulla
förtroende och sina kamraters aktning. I familjen råder välstånd
och lycka. Begäret efter sprit tager dock så småningom öfverhand
och alkoholmissbrukets olyckliga följder inställa sig. Jean blir
afskedad från sin plats, försummar sin familj samt sjunker allt
djupare och djupare. v

Hans hustru, Louise, sträfvar modigt. att försörja och upp-
fostra sina båda barn Jacques och Marie, men otillräckligt närda
och utan faderlig ledning falla de snart offer för faderns last.
Jacques kommer i dåligt sällskap och lilla Marie angripes af alko-
holismens bundsförvant, tuberkulosen.

Jeans bror, hvilken är en nyttig och flitig arbetare, försöker
förgäfves att rycka de olyckliga undan det förskräckliga öde, som
väntar dem. Besegrad i sin hopplösa kamp mot lasten fattar Louise
ett förtvifladt beslut. Alkoholistens öde blir det mest sorgliga.

De olika tablåerna =

FÖRSTA AFDELNINGEN.

1. Ett lyckligt hem.

2. Brefvet från brodern:
lira årsdagen af Edert bröllop.

3. En vacker familjeinteriör.

4. Kontoristen vid sitt arbete.

5. Smak för restaurantbesöken.

6. Det första glaset absint.

7

8

9

Mottager med nöje inbjudningen att
Paul.

. l vänners glada lag.

. Vin och spel.

. På det sluttande planet.

Jean blir slapp och slö vid sitt arbete.

. Hustru och harn få förgäfves vänta husfadern till middagen.

. En förfärande upptäckt.

Sex månader senare.

. Absinten får ännu en olycklig till sitt långa register.

. Supbröder.

Lyckan i familjen har flytt.

Paul, Jeans broder, som är en duktig och skötsam arbetare7
kommer på besök.

. Böner och tårar hjälpa ej.

. Efter en utfästad natt.

. Alkoholbegäret blir honom öfvermäktigt.

. Endast en absint.

. Öfverraskad af kontorschefen.

. Rapporterad.

. Jean blir afskedad från sin plats.

. Familjen får del af den sorgliga händelsen.

. En drinkares ed.

. Första steget utför.

. I brodern Pauls hem.

. Bjärta kontraster.

. Brodern måste förskottera hyran.

. Slaf under lasten.

. På krogen.

. Ett sista försök.

. Vräkningen.

. Utan hem och bröd.

ANDRA AFDELNINGEN.

Åtta år efteråt.

. l kyffet.

. Beröfvad faderlig uppsikt råkar sonen Jacques i allt sämre
och sämre sällskap.

. Sista resursen att på hederligt sätt förtjäna en slant.

. Tuberkulosen har angripit den lilla Marie.

. Doktorns ordination.

. Jeans broder, som genom-sitt trägna arbete kommit i välstånd,
måste komma sin svägerska till hjälp.

. Vid den lillas sjukläger.

. En moraliskt fördärfvad son. .

. Uppsliten under lastens följder fattar Jeans hustru ett för-
tvifladt beslut.

. Drinkaren vandrar hemåt.

. Jean finner dörren till sitt vindskyffe låst.

. Alkoholisten berättar för sina supbröder om sin olycka.

. Det sista glaset.

. Slutet.

Stockholm, Stellan Ståls lioktryckori, 1911.

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain