#4637:

PROGRHM

m

 

m
.

 

 

 

 

JAKT

I-- pà -
Kro   o d il e r

. En väldig krokodil simmar i floden.
Infödingens rapport till lägret.
Förberedelser till jakten.

Spännande ögonblick.

Rikligt byte.

GES krokodiler sammanlänkas med ett
rep och dragas af infödingarne efter
flodstranden.

Fångsten afsynas.

Krokodilerna lastas på kameler och
föras till lägret.

9. Vid lägerelden.

10. Infödingarnes dans.

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
  

awewwe

.0057

Storartad verklighetsbild! t

 

 

 

 

 

Tillgifvenhe.

Nybyggaren Frances Combes och
indianskan "White Foans" roman.

D R A MA utspeladt bland Nord-
ooo amerikas indiantammar. .oo

En europeisk nybyggare, Frances Combe, af fransk härstamning, har
slagit ned sina bopålar i aFar Westa. Han är gift med en indianska aWhite
Foam, som skänkt honom en son. .

En vacker dag återkallas nybyggaren till Frankrike för att öfvertaga ett
stort arf. l öfvermåttet af sin glädje söker han få sin hustru att följa sig, men
som hon är varmt fästad vid sin fädernejord, vill hon hellre dö än lämna sitt
land. I mannens frånvaro söker hon äfven verkställa denna sin tanke. - Men
hennes son kommer och, troende att fadern misshandlat henne, skyndar han till
höfdingen för moderns stam och anklagar fadern.

Höfdingen igångsätter då en förföljelse efter nybyggaren, hvilken efter
att förgäfves ha kämpat för sin frihet faller i indianernas händer och blir förd
till indianlägret, där en domstol skall bestämma öfver hans öde.

Nybyggaren lägges raklång på marken och en kolossal sten bindes öfver
hans hufvud. Sonen skall utföra domen genom att afskära repet.

Lyckligtvis anländer hustrun White Foan i tid för att befria den olyck-

lige nybyggaren och hon bestämmer sig för att följa honom till hans land, följa
honom mot lyckan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GQ go

Lyckligast blind

Drama af GEORGES cLEMENcEAu.

Tolkadt af Krauss.

 

 

 

Kinematograii i färger
af Pathé Freres.

   

 

 

 

 

N BLIND mandarin vid namn Tschang, lika vis som god,
lefver lycklig trots sin blindhet, i ständigt åtnjutande som han
är af sin hustrus och sin sons ömhetsbevis.

Endast en sak tycktes fattas honom för att fullt kunna
njuta lyckan - synförmägan. Men äfven den skulle komma.
Af en gammal trollkarl får Tschang en balsam, som fullstän-
digt botade hans onda och återgaf honom synen.

Nu njuter mandarinen i fulla drag af att se allt som
omger honom och af att beundra det vackra solljuset. Men ack hans
fröjd blir af kort varaktighet, ty han upptäcker-på samma gång vanhedern
i sitt hus, hustruns trolöshet och sonens varnartighet.

Förtviflad och inseende, att de illusioner han hade kvar som blind
voro hans enda goda här i världen, föredrar den olycklige det mörker,
som förut omgaf honom, framför det strålande ljus han som seende för-
nimmer omkring sig. Han beröfvar sig nu själf synen för alltid och
återinträder i den mörka natten, som hädanefter för beständigt kommer
att härska i hans hjärta och i hans sinne.

.Gm-
flllärkiSI mOI Sill vilja

Oemotståndlig humoresk!

 

 

 

 

 

Den inbitne gamle kontoristen Duplanois ämnar aflägga ett besök hos sin chef Herr
Dupied på hans egendom Rofvan.

Kontoristen som gärna vill vara elegant -- ty Dupied har en förtjusande ung dotter
H inköper med tanke på det förestående besöket en magnifik cylinderhatt.

Inför all denna ståt komma Duplanois, kamrater på den idén att spela honom ett
spratt. Följaktligen afsända de ett meddelande till mären i den by, på hvars område Dupieds
egendom är belägen, hvari de underrätta honom att en farlig anarkist med en bomb i ett hatt-
fodral är att förvänta till byn.

Stor uppståndelse, alla gendarmer uppbådas för att gripa den fruktansvärda miss-
dådaren vid hans ankomst.

Man kan lätt tänka sig slutet på detta äfventyr, anfallen och förföljd af en rasande
folkhop, som vill lyncha honom, lyckas den stackars Duplanois endast som genom en tillfällighet
rädda sitt skinn, tack vare hans värds mellankomst.

Allt får sin förklaring och Duplanois afslutar på bästa sätt sin lustresa, som börjat
på ett så dramatiskt sätt. t

 

-
Måndagar oeh Torsdagar nytt program.

Publiken ombedes vänligast att använda den plats hvartill biljetten gäller.

Rätt till ändringar af programmet förbehålle.
Eftertryck af programmet förbjuda.

 

Stockholm 1910, Stellan Ståls Boktryckeri

Information

Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain