#4635:

PROGRAM

Representerande .-

mikansk scenisk konst.

Hela programmet uteslutande amerikanska konstiilmer
af publik o. kritik erkända som i sitt slag de förnämsta.

 

 

 

 

Hliåpokgörandev
udi-àinàtiskm
nyhet !ä 
iiillmerikansk
Konstfilm

 

 

 

 

   

Från hatvet-till hatvet

En gripande kärlekssaga ur sjömanslifvet, utspelad vid
ett iiskeläge på Nordamerikas kust.

Konst! - Spel!

1. Fiskläget vid hafvet. 22. Maria möter Kurt vid hafsstranden.
2. Maria oeh Fritz. 23 Svartsjukans demon drifver Fritz
 Fritz går till sjöss. till hafvel.
4. Afskedet från lekkamraten. 24. Vissliet.
5. 10 år senare; Fritz kommer åter 25. Uppgörelsen.

till sin hembyggd. 26. Maria försmår sin första kärlek.
(i. Mötet med Maria. Barndomsmin- 27. Kurt är den älskade.

nena återupplifvas. 28. aF rån hafvet kom jag, jag vill åter
7. Den spirande kärleken, gå till sjössla
8. Från lek till allvar. 29. Rivalerna.
9. Hafvet är vittne till min rena kärlek. 30. V ansinnig af svartsjuka.
10. Fritz och Marias trolofning. 31. Mötet med Marias fader.
11. Ensam med sina tankar. 32. Kurts bref:

12. Ett rop från hafch

13. En främmande sjöman, Kurt. räddas
från döden bland vågorna.

lll. .Fritz för den räddade till sitt hem.

15. Tillfrisknandet.

16. Fritz drager ut för att fiska.

17. För att visa sin tacksamhet er-
bjuder Kurt sin hjälp. "

18. Konvalescenten bör stanna hemma.

Älskade Maria!
Jag förstårl att jag förorsakat mitt lifs
räddare en stor sorg genom vår kärlek.
För att icke gå honom i vägen återvänder
jag dit hvarifrån jag kom för att aldrig
visa mig mera. Blif lycklig!
Kurt.

33. Fadern öfverlämnar Knrts bref till
Maria.

19I Maria Och - ,-- Å Kul-L 34. Otro bestraffar sig själf.
20, Fritz hemkommm- Oväntudr. 35. aNär höljorna slå emot str-andens

21. Svartsjuka.

För högtidsdagen den 6 November.

Hjältekonungen
Gustaf ll Adolts lit

i historisk belysning.

Från festligheterna vid Lutzen samt konstnär-
liga reproduktioner af framtående mästare
taflor och koppartick.

. llle faeiet.
f. Gustaf Il Adolf vid VVittsjö 1612.
 Hjältekonungens första .möte med Maria Eleonora.
 Slaget vid Stnhm.
. Gustaf ll Adolf och Axel Oxenstjerna i rådplägning om del-
" tagandet i tyska kriget.
f. Gustaf Il Adolfs intåg i Niirnberg.
. Tilly dödligt sårad i slaget vid Lech.
. Gustaf ll Adolf och Axel Oxenstjernas möte i Ntirnherg.
.. Stunderna före slaget vid Ltitzen.
. Hjältekonungen stupad vid Liitzens slagfält.
. Svenskarne finna Gustaf II Adolfs lik.
. Likprocessionen från Liitzen.
. Maria Eleonora hegråter sin gemål.
-. Gustaf II Adolfs lik föres från Wolgast.
. Sveriges hjältekonung Gustaf ll Adolf (1594-4632).

b EN sERlE AF sToRT vÄRDE.I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONS TFILM!

Den sköna

Kinematograii i färger från Pathé Frere.

Om filosofen Manu, som kastades i fängelse för sin
ridderlighets skull och om den sköna
fresterkans olyckliga öde.

1. Man återvänder från cirkus. 13. Soldaterna föra filosofen till slotts-
2. Den sköna smyckar sig. fängelset.

 Ensam i slottsgemaken. 14. Under den vanliga orgien befalles
4. Ut för att söka folkets nöjen. Manus att infinna sig i slottssalen.
5. Filosofen Manus, Tyslas trolotvade. 15. Inför den sköna.

ö. Utsatt för folkets speglosor. 16. Besöket i fängelsehålan.

7. För att söka skydd hos Manus. 17. Tysla bönfaller kejsar Claudius att
8. Manus jagar folket tillbaka. gifva tillbaka hennes trolofvade.
9. Hånförd af tilosofens ridderlighet. 18. Folkets klagomål och bön om
10. Koketteri. rättvisa.

11. Manus hos sina lärjungar. 19.
12. Då Manus tillbakavisar den skönas 20.
förslag låter hon arrestera honom.

Den kokettas öde.

(Ilaudius meddelar folket domen.

 

 

 

 

1 Rätt till ändringar af programmet förbehålles.

 

   

av Måndagar och Torsdagar nytt pmram wa .

Publiken ombedes att använda den plats, hvartill biljetten gäller.
Eftertryck af programmet förbjuda.

 

 

Stockholm 1910, Stellan Ståls Boktryckeri.

-lgl

Information

Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain