#4634:

ROGRAM.

 

 

I. Med järnväg till a
I nardangerjökelm

Allmänt erkänd som en ai världens vackraste och
=- mest storslagna turisttrader.

Sällan visas något så imponerande storslaget. Höga fjäll
och vidsträckta skogar afspegla sig i solglänsande sjöar medan
tåget rullar fram till resans mål H den väldiga Hardangerjökeln.

 

 

 

Gripande bild ur en framstående artists och en skadespelerskas lifsroman.

I iörälskelsens yra.

Målaren Anton Winge har förälskat sig i den vackra skådespelerskan Annie
Fog. Hon sitter modell för honom till ett porträtt. En dag upphör plötsligt
artisten i sitt arbete under utropet: :iNi är allt för Vacker :fröken Annie för att
jag skall kunna måla Ederb)

Annie återhåller ett leende, men den framstående målarens beundran be-
hagar henne och i sin fåfänglighet roar hon sig med att leka med hans känslor.
Omväxlande inger hon honom hopp och omväxlande försätter hon honom i den
djupaste förtviflan.

Annie önskar sig ett armband i stil med ett mycket dyrbart halsband hon

förut hade. f Föroatt kunna uppfylla hennes önskan, och i sin dödliga förälskelse
skyr. Wåinlgie icke nagot medel, måste han sälja alla sina tailor och dessutom sätta
p sig 1 s u .

Han besöker sin vän, som är kemist, och lånar litet pengar af honom.
Men under besöket råkar en retort explodera med den sorgliga påföljden att
Winge mister sin syn och med den äfven sina framtida förhoppningar. I ett
tröstlöst tillstånd föres han till sjukhuset.

En enda gång besöker Annie honom på hans sjukläger, men därmed menar
hon också att hon uppfyllt, alla sina skyldigheter, och då Winge sedan söker henne
är hon. aldrig hemma. i

I Någon tid går och den forne store konstnären får nu lefva på de allmosor
godhjärtade människor gifva honom. En afton blir han öfverkörd af en automobil.
-- Den unge herre, som sitter tillsammans med en dam i automobilen, tager den
stackars förolyckade med sig hem, där det visar sig att den öfverkörde icke lidit
någon nämnvärd skada, men var i trängande behof af litet mat, hvilket han också
får. Under måltiden kommer damen, som inte är någon annan än Annie Fog,
in. för att se till den blinde. wAnton, är det dufh utropar hon förfärad. Den
blinde reser sig och vill gå, men hon håller honom tillbaka, ty hennes samvete
har vaknat. - Och hon talar kärleksfulla ord till honom och beder honom förlåta,
så skall allt åter blifva godt. Men Anton W. är för stolt för att taga något offer.
Han är så lycklig nu som han har det. - Medan de så stå och tala kommer den
unge herrn in och till hans förvånade utrop svarar Annie endast: aJa, hädanefter
är min plats hos honom - farvälls
- Vi återse Anton och hans hustru Annie i ett nätt hem. - Den blinde
tiggaren har blifvit en duktig korgmakare och den lättfärdiga skådespelerskan en
liitig sömmerska samt en god och kärleksfull husmoder. I

[Pak-.Igång

OBSJ sENsATIoNsNYHET! 055,!

i sToR lNTERNAT-loNELL

r
[BRUTTNINGSKAMPf

Världen förnämsta brottare i täflan om världs-
mästerskapet, som eröfrades af G. Lurich.

 

 

 

Följande Champions deltogo:

Paul Mertens, Franz Cyklop,
Berlin. Englands starkate man.
F. Dettloif, Ax. Krook,
Tysk-Byss. Sveriges mästerskapsbrottare.
P. Raddatz, Ap. le Colosse,
Pomm. Hcrkule. Frankrikes champion.
M. Pugatschoif, Macdonald,
Koack-Champ. Skottlands champion.
fE-Elääm
lrlr H. MITTERGGER, G. LURICH, [I]
Steierm. champion. Världmästare.
Said Kahouta, Chs. Herold,
Indiens champion. Luxemb. champion.
l S I Den mest storartade brottningskamp, som någonsin l
I l I blifvit kinematograiiskt upptagen. m

WR Enastående sevärdhet! W "
LHHu-HL-Hu-aul

:To-"l QMUSIKQ 

uIn dianbruden

Indianer och nybyggare i förbund mot mexikanarne.
Spännande bataljer från västerns skogar.

 

 

Vår skildring handlar om en ung flicka, dotter till en rik farmare, och
hennes kärlek till en indian. Då därför en mexikanare en dag uppenbarar sig
som friare till farmaredotterii, blir han af indianen bortjagad. - Little Bear, så
hette indianen, sitter ensam i sitt läger, då hans käresta kommer på besök. Hon
öfverlämnar sitt fotografi och i gengäld får hon en hel del skänker, livarefter hon Å
återvänder hem för att visa föräldrarne sina smycken samt att förbereda dem på
indianens frieri. -- Denne kommer också i detsamma för att hos farmaren anhålla
om dotterns hand, men blir bortvisad af den. vredgade fadern. Kort efter denna
händelse listar den unga flickan sig ut från farmen och rider ut i skogen. Här
träffar hon Little Bears syster, som fallit ned från en klippa. Den stackars ska-
dade tager hon då upp på sin häst och för henne med sig hem. - Emellertid 1
har flickans flykt observerats och fadern rider ut för att uppsöka henne och kommer
till det ställe där ineXikanarne hålla rast. Då han ridit förbi stiga mexikanarne
till häst och spränga i väg åt motsatt håll. Under tiden harden lilla flickan
kommit fram till farmen medförande den skadade, som hon sköter om på bästa
sätt. - Men de hafva knappt hunnit inomhus förrän mexikanarne anstorma.
Den hvita flickan röfva de med sig, men den lilla indianskan räddar sig undan
på vinden, livarifrån hon afskjuter en pil, vid hvilken hon bundit en liten biljett,
som förklarar den kritiska situation de befinna sig i. - Slumpen vill också till
att pilen med biljetten just faller ned i indianlägret, dit farmaren ridit för att
söka sin dotter. Då Little Bear får höral talas om det skedda, lofvar han att
befria. farmaredottern ur mexikanarnes våld.

Detta skulle äfven lyckas honom, och då han kommer hem till farmen och
öfverlämnar dottern till den sörjande fadern, mjuknar dennes sinne och till gen-
gäld lämnar han sin dotter till den hurtige Little Bear; dock med ett villkor, det
att han skulle aflägga sin fjädersmyckade indiandräkt och klåda sig såsom en

Eiliserad människa.

Ilåiru"3tar "ut i hjälp. us

ellerI

Sådana hjälpgummor skulle man ha, många.

Fenomenala kraftprof.

Fru "Stark" har haft en omväxlande lefnadshistoria.
I-Ion har fått pröfva lifvets olika sidor som man säger,
kanske mest skuggsidorna. Hur som helst med det så
är hon dock icke ledsen af sig då hon nu åter på grund
af de tryckta tiderna får begifva sig ut för att förtjäna
en slant. I-Iennes kolossala kroppshydda och hennes
björnkrafter göra ett imponerande intryck, då hon vid
sitt arbete med att iiytta möbler och effekter taga dem
i anspråk. Allt går så våldsamt att väggar och tross-
bottnar gifva vika. På gatan stannar den mäktiga
jättedamen all trafik och stackars den, som råkar ut
för hennes vredesmod. Slutligen hamnar hon i finkan
- men för denna kvinnliga Goliat stoppar icke ens
cinkabirums massiva järndörr. .

 

 

Rätt till ändringar af programmet förbehålles.
Måndagar och Torsdagar nytt program.

Publiken ombedes att använda den plats, hvartill biljetten gäller.
Eftertryck af programmet förbjudas.

 

 

Stockholm 1910, Stellan Ståls Boktryckeri.

Information

Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain