#4633:

ROGRAM

 

 

 

 
 

N SVENSK BILD! W

 
 
 

 

 

 

Intressanta bilder från
KORSNÄS, världens
största sågverk.

lå trindust

1
2. Sortering af timret.

3. Stockarne halas i land.
4

5

 

  

 

  

 

    
 

. Den stora såghallen.
. 34 sågmaskiner i arbete, som såga 6-8,000
timmer om dygnet.

6. De färdigsågade plankorna och bräderna föras
ut på trallor till brädgårdarne.

7. Lastning af järnvägsvagnarna.

8. Affallet från sågverket bortföres till kolning.

9. Brinnande kolmilor i olika stadier.

10. De stora timmerupplagen.

11. Sortering och stapelläggning.

12. Utskeppning: Bräderna föras genom maskiner
för att få den bestämda längden och vidare
på trallor ned till pråmarne, som föra dem
ut till den stora ångaren.

-

[I] Amerikas nyaste biografsucces! [l-

l uwhnynlum..Bus ringarna

Spännande prärieroman.
Seenerna framställda under medverkande ai äkta cowboys.

 
    
  
  
  
  
  
  
   
    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samuel Harrington, ägare till den stora farmen Big Horn, är en mycket älsk-
värd och human man. Han tillåter sina cowboys många friheter och är icke snål mot
dem. Så t. ex. skänker han dem hvarje är ett visst antal föl, som de själfva fä föda
upp och dela Vinsten af försäljningen.

På grund af detta är också det bästa förhållande rådande mellan Harrington
och hans män och det finnes väl icke en uppoffring nog stor, som icke dessa cowboys
med glädje skulle göra för sin husbonde.

Denne vår präktige farmare har äfven en dotter, Stella, ett äkta Vesterns barn,
hurtig och käck och naturligtvis en passionerad ryttarinna. Bland de af faderns cow-
boys uppfödda hästarne finnes det särskildt en, en kastanjefärgad, som Stella fäst sig
vid och dä det kommer till spojkarness kännedom, besluta de genast att förära henne
densamma. Tom Harris, deras förman, blir utsedd att öfverbringa gåfvan och han
blir mottagen pä det hjärtligaste af Stella, den vackraste och hurtigaste flickan han
sett och som han dödligt förälskat sig i.

Inte anade han att just den gåfva han nu öfverlämnade skulle blifva anledning
till att han äfven en gång skulle vinna den älskades hand. - Historien därom är
följande: Stella har naturligtvis icke kunnat undgå att observeras af kringboende under
sina ridturer och särskildt hafva nägra sig i trakten uppehållande abushrangersw; lagt
märke till hennes vackra häst, hvilken de beslutat röfva vid tillfälle. Så en dag då
Stella besöker en fattig far-mares sjuka hustru, passa de pä och taga hästen, som blifvit
bunden utanför stugan. - Farmaren kommer till och söker hindra dem, men han blir1
slagen till marken. - Farmarens dotter rider nu till Bingorn efter hjälp och snartVxlv
är en vild jakt i gång efter de-flyende bushrangers. Men cowboyens ansträngningar
äro förgäfves och efter någon tid hafva de äfven tappat spåren och man uppger jakten
och vänder tillbaka till farmen. - Dä fär Harrington ett bref vatt-om han sänder Tom
Harris med 100 dollar till Ornpasset, skulle han fä dotterns häst tillbaka. Harrington
tycker icke om detta förslag, alldenstund han vet att Harris har många fiender bland
bushrangerna, Men dä han ser sin dotters sorg öfver hästen, ger han efter .och Tom
spränger i väg, ätföljd af ett halft dussin cowboys. Vid framkomsten till Ornpasset
lämnar Tom sina följeslagare order att stanna, men skulle han icke vara tillbaka pä
en half timme, få de söka upp honom. - Han träffar nu bushrangerna, hvilka, efter
att hafva mottagit pengarna, föra honom med förbundna ögon till en hydda under
förevändning att de ville utlämna hästen, men de planlägga en grym hämnd mot
Harris, som sä många gänger grusat deras planer, då de varit ute pä plundringståg.
På hans bröst fästa de ett spelkort och nu skall man öfva sig i målskjutning. Men
första skottet skulle inte hinna smälla förrän dörren spränges och in störta våra cow-
boys, som snart befria sin kamrat. - Följande dag får Stella tillbaka sin favorithäst
och den präktige och duktige Tom, som hon äfven sedan länge älskat tillbaka, gifver
hon sitt hjärta och sin hand.

...IL-:En-

L

 

 

 

 

 

31-61] emusme [Tu-

" S O FIA

 

Glimtar och snapshots från
den vackra staden.

 
  

Typer.

Torgscener.

Thergosvesgatan.

Clemensgatan.

Parlamentet. -

Alexander den stores monument.

Kungl. slottet.

Marie Louisegatan.

Mera bemärkta platser.

Militära öfverhetspersoner lämna kyrkan.

  

.OSOQOFISWWPPNF

 

o .- q I h. p hy

 .32. . -f
. :0fo i z
i -= WN -

l
fi. i) s-

 

,t tf
.LV-à,

DQIS biIIbeQI

GriEnde skildring om en fattig

I." hv for." i. .,
AOR MQ ff

stensprängares hårda öde - - -

. En solglimt i det enkla hemmet. 11. Den första misstanken.
. Till arbetet. . Nöden för dörren.
. Ett väldigt stenblock skall sprängas . En frestare.
ur berget. . Nattligt möte.
. Borrhålet laddas. . För mig till floden.
. Sprängskottet går icke. . En förtviflad gärning.
-. Förhållandet undersökes. . Hustrun saknar sin man.
. Olyckshändelsen. . En hemsk misstanke.
. Kamraterna bära hem den skadade. . Räddningen.
. Uppvaknandet. . Återskänkt till lifvet.

 

r- ss v  e  s -V- Os  sö..- O-f! VW- fw
.txxlfhovx I i I i . tQIÅiÖQ v i i" t
 .I  bay! I!!!

[På-:1: q -15

BSJ sENsA TloNsNYHET! OBSJ

g sToR INTERNATIONELL i

BRUTTNINGSKAMP

Världen förnämsta brottare i täilan om världs-
mästerskapet, som eröfrades af G. Lurich.

W

i ax

.s Q-  1.-,
i itfxle .I

 rusk-[vs O e

 

 

Följande Champions deltogo:

Paul Mertens, Franz Cyklop,
Berlin. Englands starkate man.
F. Dettloif, Ax. Krook, A
Tysk-Byss. Sveriges mästerskapsbrottare.
P. Raddatz, Ap. le Colosse,
Pomm. Herkules. Frankrikes champion.
M. Pugatchoif, Macdonald,
Kosack-Champ. Skottland champion.
fm=l=läl=baäl=là
li H." MITTERGGER, G. LURICH, III
teierm. champion. Världsmästare.
LHL-äL-=t--I-n-à-n-l-n-l--=J-Ä
Said Kahouta, Chs. l-Ierold,
Indiens champion. Luxemb. champion.

r S . Den mest storartade brottningskamp, som någonsin r
I I blifvit kinematograftskt upptagen. =
L din" Enastående sevärdhet! W

  

 

 

Rätt till ändringar af programmet förbehålles.
Måndagar och Torsdagar nytt program.

Publiken ombedes att använda den plats, hvartill biljetten gäller.
Eftertryck af programmet förbjudes.

 

Stockholm 1910, Stellan Ståls Boktryckeri.

Information

Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain