#4631:

SYRIEN

TURKIsKA ASIEN

Urgamla minnesmärken.
Brilj anta vyer.

 

1. Panorama öfver Damaskus. 5. Jupitertemplets 6 pelare.
2. Gatuscener. 6. Vallfärdande.

3. Staden Baalbeck. 7. Bacchustemplet.

4. Gamla Heliopolis. - 8. Minnesmärken.

 

A m e r i k a n s k, dramatisk nyhet från
Thomas A. Edisons atelier, New York.

Räddad

genom den trådlösa telegrafen

A

-ROKEN WARREN, en ung dam ur den amerikanska societeten,
är i valet och kvalet om hon skall gifva sin hand till den fram-
stående man, som nyligen framställdt sitt frieri. Försjunken i dessa
tankar promenerar hon vid hafsstranden, där hon utan att märka
det tappar sin solfjäder. Denna obetydliga händelse skulle dock

föra en man Derrick, telegrafisten på stationen för trådlös telegrafering,

som låg ej långt därifrån, i hennes väg, hvilken äfven genom sin raska
handling en gång skulle afgöra hennes lifsöde.

Följande dag träffar Derrick fröken Warren på gatan intill telegraf-
stationen, och han inbjuder henne att taga stationen, detta under af modern

teknik,i betraktande. Snart har hon äfven blifvit insatt i den rtrådlösasa
hemligheter, och under tiden kan icke Derrick taga ögonen från sin vackra
elev. Under inflytande af Derricks behagliga kurtis har fröken Warren

nästan glömt sin förste tillbedjare. Hon var dock beslutad att snarast
meddela honom att hans förväntningar voro hopplösa. - Plötsligt erinrar
hon sig då en skandallös tidningsartikel om ett vad, som ingåtts på ett
visst café, mellan några upprymda herrar och i hvilket sammanhang hennes
namn nämts. - Tänk om hon genom denne Derrik endast vore utsatt för
ett oförsynt gyckel. Hastigt beslutar hon sig för att taga sin forne beundrare
Hartley till nåder, och hon skrifver till honom att hon antagit hans frieri
samt redan samma afton önskade på Hartleys lustjakt fira sin förlofnings-

fest. Några timmar senare finna vi fröken Warren och herr Hartley om-
bord på lustjakten långt ute till hafs. - Stämningen är den muntraste och
man väntar på det stora ögonblicket då förlofningen skall bekantgöras.
Hartley ämnar just afsända ett trådlöst telegram, fullt öfvertygad att han
vunnit sitt vad, då fröken Warren kommer underfund med sitt stora miss-
tag och hastigt hejdar hon Hartley i hans förehafvande.

I telegrafstationen vid hafsstranden sitter Derrik, drömmande om den
förtjusande flickan, som tappade sin solfjäder och som han haft äran före-
visa telegrafstationen för, då plötsligt telegrafapparaten börjar arbeta. Derrik
upptager en underrättelse enligt hvilken fröken Warren anropar honom
om hjälp. -- Nu gäller det att handla raskt och en halftimme senare sitter
Derrik ombord på en jagare, som för full maskin förföljer Hartleys lust-
jakt. Den lilla jagaren, som gör en hastighet af 25 knop, har också snart
uppnått lustjakten och slutet på historien blir att Derrik hemför fröken
Warren som sin trolofvade.

 

 

 

 

 

 

 

 

:: :: ;- -; z: ::
MUSIK
:z :: =- -2 :: ::

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De svartes
världsdel

 

Bilden för oss in i Centralafrika och omväxlande och
intressanta blifva de scener, som upprullades för oss.
lnteriörer från infödingarnes hvardagslif, seder och
vanor, lekar och spel. Kvinnorna få utföra de egent-
liga arbetena, bygga upp hyddorna, fläta bastmattor
förutom hushållsbestyren. Såsom afslutning på bilden
få vi se en kapproddstäflan med kanoter. En ovanlig
sportbild i sanning.

 

Intressanta etnografiska studier. I l-
Uärdefullaste verklighetsskildring. 

raggar

 

 

Säsongens elou! l I Il Originell nyhet!

HANDSKEN

Scen från en fest vid ett kungligt hot på 15-hundratalet. lntet medel skydde den
tidens herrskare för att öfverraska sina gäster, hvilket vår bild mer än tydligt bevisar.

För att åse det raftinerade skådespelet, dålejonen störta sig på sitt byte, satt
konung Frans på sin balkong omgifven af sin uppvaktning. På en vink af hans
i! hand öppna sig dörrarne och inträder på arenan en väldig lejonhane ilsket seende
sig omkring. Djurens konung skakar sin väldiga man, sträcker på sig och upp-
ger ett hemskt rytande. Men konung Frans ger ännu ett tecken; en andra dörr
öppnar sig och med lätta språng instörta några tigrar, smygande sig listigt kring
lejonen dock utan att anfalla. Med spänning väntas dock hvad som skall komma,
och på ännu ett tecken inrusa en flock leoparder. De känna sig öfverlägsna och
gå genast till anfall mot tigrarne. - Scenen förflyttas nu till åskådarehalkonger,
där vi se skön Kunigunda tappa sin handske ned på arenan. Och hon vänder
sig till sin uppvaktande kavaljer riddaren Delorges med orden: aOm Ni håller
mig så kär, som Ni i Edra glödande kärleksförklaringar sagt mig, bringar Ni mig
min handske åtem. Utan ett ord till svar störtar riddaren ned bland de vilda
rofdjuren,visande prof på nästan öfvermänskligt mod. Några ögonblicks andlös
spänning och vi se riddar Delorges oskadd återvända. Allas beundrande blickar
och ett alls-tämmigt jubel följa honom, men med sorg och vrede i sitt hjärta när-
mar han sig Kunigunda; rNågon tack af Er begär jag ickea, och han kastade
handsken i ansiktet på henne.

:lr-:1 i!

J

SEEEEEEIEE

 

(H

Boxningskamp

Komisk seen af MAX LINDER.

Max har en dag gått till en musikhall, där han åsett en boxningskamp. I högsta grad
entusiasmerad af denna högmodärna sport, drömmer han sedan ständigt om de mästerliga stötar
han sett utdelas. Denna plötsliga förkärlek skaffar honom emellertid högst obehagliga äfven-
tyr på halsen. Slutligen utmanar han sin vän Grehan och kampen tager sin början, visserligen
under en smula egendomliga former, ty de båda motståndarne hafva spänt på sig rullskridsko r,
något som åt den sportI där negern Johnson nyligen firade så stora triumfer förlänar en högst
oförutsedd karaktär. Antligen, efter tjugonde omgången, utgår Max som segrare i täflingen,
och åskådarna äro då nära nog döda af skratt.

Rätt till ändringar af programmet förbehålle.

av Måndagar uth Torsdagar nytt program Iw,

Publiken ombedes att använda den plats, hvartill biljetten gäller.
Eftertryck af programmet förbjuden.

 

Stockholm 1910, Stellan Ståls Boktryckeri.

Information

Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain