#4630:

PROGRHM

SYRIEN

TURKIsIgA ASIEN

Urgamla minnesmärken.
Brilj anta vyer.

 

 

 

      

   

     
      
 

1. Panorama öfver Damaskus. 5. Jupitertemplets 6 pelare.
2. Gatuscener. 6. Vallfärdande.

3. Staden Baalbeck. 7. Bacchustemplet.

4. Gamla Heliopolis. 8. Minnesmärken.

   
 

A m e r i k a n s k, dramatik nyhet från
Thomas A. Edisons atelier, New York.

Räddad

genom den trådlösa Itelegrafen

wROKEN WARREN, en ung dam ur den amerikanska societeten,

är i Valet och kvalet om hon skall gifva sin hand till den fram-

stående man, som nyligen framställdt sitt frieri. Försjunken i dessa

tankar promenerar hon vid hafsstranden, där hon utan att märka

det tappar sin solfjäder. Denna obetydliga händelse skulle dockp

föra en man Derrick, telegrafisten på stationen för trådlös telegrafering,

som låg ej långt därifrån, i hennes väg, hvilken äfven genom sin raska
handling en gång skulle afgöra hennes lifsöde.

Följande dag träffar Derrick fröken Warren på gatan intill telegraf-

stationen, och han inbjuder henne att taga stationen, detta under af modern
rI teknik,i betraktande. Snart har hon äfven blifvit insatt i den strådlösasa

 

hemligheter, och under tiden kan icke Derrick taga ögonen från sin vackra
elev. Under inflytande af Derricks behagliga kurtis har fröken Warren
nästan glömt sin förste tillbedjare. Hon var dock beslutad att snarast
meddela honom att hans förväntningar voro hopplösa. - Plötsligt erinrar
hon sig då en skandallös tidningsartikel om ett vad, som ingåtts på ett
visst café, mellan några upprymda herrar och i hvilket sammanhang hennes
namn nämts. - Tänk orn hon genom denne Derrik endast vore utsatt för
ett oförsynt gyckel. Hastigt beslutar hon sig för att taga sin forne beundrare
Hartley till nåder, och hon skrifver till honom att hon antagit hans frieri
samt redan samma afton önskade .på Hartleys lustjakt fira sin förlofnings-
fest. Några timmar senare finna Vi fröken Warren och herr Hartley om-
bord på lustjakten långt ute till hafs. H Stämningen är den muntraste och
man väntar på det stora ögonblicket då förlofningen skall bekantgöras.
Hartley ämnar just afsända ett trådlöst telegram, fullt öfvertygad att han
vunnit sitt vad, då fröken Warren kommer underfund med sitt stora miss-
tag .och hastigt hejdar hon Hartley i hans förehafvande.

I telegrafstationen vid hafsstranden sitter Derrik, drömmande om den
förtjusande flickan, som tappade sin solfjäder och som han haft äran före-
visa telegrafstationen för, då plötsligt telegrafapparaten börjar arbeta. Derrik
upptager en underrättelse enligt hvilken fröken Warren anropar honom
om hjälp. -- Nu gäller det att handla raskt och en halftimme senare sitter
Derrik ombord på en jagare, som för full maskin förföljer Hartleys lust-
jakt. Den lilla jagaren, som gör en hastighet af 25 knop, har också snart

uppnått lustjakten och slutet på historien blir att Derrik hemför fröken
Warren som sin trolofvade.

 

få: i! MUSIK 1:: .Eg
ä

 

I o - Bilderna för dagen - o .

 

 

 

 

 

Briljanta snapshots från årets
tora fältmanöfver upptagna af .
- - vår utsände fotograf. - - r

l. Vid Märsta. 10. Patrullstrider. u

2. Striderna Vid Husby och 11. I skogsbacken hos sjuk-
Erlinghundra. vården. I I

3. Kronprinsen och Prins 12. En sårad soldat törbmdes.
Karl inspektera. 13. Mot Sigtuna.

4. En grupp främmande 14. Vid Sigtunabron. Å
officerare. 15. Pontonierer i arbete.

5. Konungen och utländska 16. Bron skall sprängas.
officerare i automobiler. 17. Marscherande trupper.

ö. Vid hufvudkvartetet i när- 18. Konungen med svit.
heten af Olsta. 19. 5 min. rast.

7. I skyttegrafvarne. 20. Sigtuna, torget med kyrkan,

8. Skyttelinje. gamla 1nter1örer m. m.

9. Konungen med svit till häst.

I QIO I

Säsongens elou! l I ll Originell nyhet!

HANDSKEN

Scen från en fest vid ett kungligt hof på 15-hundratalet. Intet medel skydde den
tidens herrskare för att öfverraska sina gäster, hvilket vår bild mer än tydligt bevisar.

 

 

 

 

För att åse det raffinerade skådespelet7 då lejonen störta sig på sitt byte, satt
konung Frans på sin balkong omgifven af sin uppvaktning. På en vink af hans
i! hand öppna sig dörrarne och inträder på arenan en väldig lejonhane ilsket seende
sig omkring, Djurens konung skakar sin väldiga man, sträcker på sig och upp-
ger ett hemskt rytande. Men konung Frans ger ännu ett tecken; en andra dörr
öppnar sig och med lätta språng instörta några tigrar, smygande sig listigt kring
lejonen dock utan att anfalla. Med spänning väntas dock hvad som skall komma,
och på ännu ett tecken inrusa en tlock leoparder. De känna sig öfverlägsna och
gå genast till anfall mot tigrarne. - Scenen förflyttas nu till åskådarebalkonger,
där vi se skön Kunigunda tappa sin handske ned på arenan. Och hon vänder
sig till sin uppvaktande kavaljer riddaren Delorges med orden: aOm Ni hållerl
mig så kär, som Ni i Edra glödande kärleksförklaringar sagt mig, bringar Ni mig
min handske återa. Utan ett ord till svar störtar riddaren ned bland de vilda
rofdjuren,visandc prof på nästan öfvermänskligt mod. Några ögonblicks andlös
spänning och vi se riddar Delorges oskadd återvända. Allas beundrande blickar
och ett allstämmigt jubel följa honom, men med sorg och vrede i sitt hjärta när-
. mar han. sig Kunigunda; aNågon tack af Er begär jag ickea, och han kastade
handsken i ansiktet på henne.

SEEEIEIEEEE

Boxningskamp

Komik een af MAX LINDER.

== ii

ts .

Max har en dag gått till en musikhall, där han åsett en boxningskamp. I högsta grad
entusiasmerad af denna högmodärna sport, drömmer han sedan ständigt om de mästerliga stötar
han sett utdelas. Denna plötsliga förkärlek skaffar honom emellertid högst obehagliga äfven-
tyr på halsen. Slutligen utmanar han sin vän Grehan och kampen tager sin början, visserligen
under en smula egendomliga former, ty de båda motståndarne hafva spänt på sig rullskridskor,
något som åt den sportI där negern Johnson nyligen firade så stora triumfer förlänar en högst
oförutsedd karaktär. Antligen, efter tjugonde omgången, utgår Max som segrare i täflingen,

och åskådarna äro då nära nog döda af skratt.

Rätt till ändringar af programmet förbehålles.

av Måndagar och. Torsdagar nylt program w

Publiken ombedes att använda den plats, hvartill biljetten gäller.
Eftertryck af pga-grammet förbj ude.
l

 

 

stockholm 1910, Stellan Ståls Boktryckeri.

Information

Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain