#4627:

c OGRM.)

= En mgdäm =
bamnanlaggning.

Synnerligen intressanta vyer från
Köpenhamn frihamn.

 

 

 

präktiga ångvinschar och tidsenliga kajer.

Afven en liten scen af en amerikaångare, in-

tagande sina tusentals ton kol. Efter denna
orientering för bilden oss till Burmeister 81 Wains
stora flytdoeka, som just har två ängare inom sina
stålväggar. Sedan aKvaesthusbroen", där de smärre
ångarne lägga till. Så vidare! Vi se den ståtliga
Chr. IX:s bro just svänga för att lämna passage åt
en kolångare. - Nästa afdelning: Bärgningsarbete af
en sjunken ångare. Den intressanta serien afslutas
med några vyer från sGasverkshavnem, där vi bl. a.
se en automatiskt arbetande jättekran, som lyfter ej
mindre än en ton kol åt gången.

Först ett panorama öfver frihamnen med sina

 

 

  

[lan Illa vaga an ans
[älta rand.

En spännande och medryckande
skildring ur Paris fina värld - - -

 

Ill-O

  
 
  

På bjudning.

Grefvens kärleksförklaring.

En obetydlig händelse.

Vagabondens hämndplaner.

Frieriet upprepas.

Ett bleklagdt nej.

En plan för- att Vinna den tillbeddas hand.
8; Besöket på den illa beryktade krogen.
9. I komplott med banditerna.

10. En nattlig färd.

11. Planen i Verkställighet.

12. Ett osynligt vittne.

i. Moderns förtviflan.

. Hos främmande människor.

15. Vagabondens räddningsbragd.

lb". Blif min hustru och jag förpliktigar mig åter-
skatfa cdert barn.

17. Den allt nppotfrande moderskärleken.
18. Nära att nå sitt mål.

19. Aktenskapskontraktet skall undertecknas.
20. Räddning i dubbel mening.

21. Där är den skyldige.

22. Spelet förloradt.

23. En sista hämndtanke.

24. Rättvisans seger.

25. Den lille hjältens belöning.

NQPWF-Polcl-f

.O-.OO-...IOO
v-u-x
eos
OOIOOO-.OOIOO

 
  

w.w.w.w.w.w.jj.tjl.ljla.w..jj.w..W.jj.,j..jj.jj.jj.jj.jj.jj.tj..

Ill-Ill-lll-lll-Ill-Ill-Ill-ll-Ill-Ill-Ill-ll-

 

o-ma-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-"a-a-a-a-ö

 

 

 

 

 

 

.Ä så

Från blommornas värt

Jfonslnärhyf framslälld färgfolograf. I

En skimrande kolorit, som slår
alla med häpnad och beundran.

  

 

Wallman "
Mot Schweizeralperliigé
i emma-.saa tinnar waaama

Med bergbana upp till den eviga snön.

M" Intressant och vackert! m

 
  
 
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 
  
  
 
  
   
   
  
  
  
   
  
  

 
 

Brokigt är artistens lif och kanske icke alltid på rosor
går hans väg. -- Bakom varieténs förgyllda stuckornamenter
är allt en lustig komedi, men ofta döljer sig där äfven en
(lyster tragedi.

Vår lilm skildrar tvänne artisters öde. - Pierre och
Mai-calle hafva länge varit bekanta och hållit af hvarandra
samt ständigt tagit engagement tillsammans. é Men vid den

varieté de nu äro är äfven en sångerska, Lola, engagerad,
som med hemlig afundsjuka varit vittne till Marcelles tri-
umfer. Hon vill störta henne och finner snart ett medel i
Pierre, ty Marcelle kan icke täfla med henne i skönhet och
elegans. f" Med sitt koketteri lockar hon Pierre till sig, som
dock i själ och hjärta är djupt fästad vid Marcelle. Slutligen
kommer det också till en brytning mellan Pierre och Mar-
celle, men då nu Lola fått sin medtäilarinna tillintetgjord,
tröttnar hon snart på Pierre och hon öfvergifver honom
kastande sig i armarna på första bästa friare. Pierre, som
för sent insett sitt felgrepp, blir utom sig af förtvillan och
förslöad och förslappad som han därigenom blir, antager
han intet engagement, utan stryker omkring på artistkneiperna,
lefvande på sina kamraters hjälpsamhet. En dag låter han
dock en artistagent ändtligen engagera sig till utförande af
det så kallade -dödssprånget Pierre reflekterar ej öfver det
farliga i detta konststycke. Han tycker för resten han intet
har att lefva för.

Dagen för hans uppträdande kommer. Han skrifver dock
dessförinnan till Marcelle och ber henne förlåta honom allt.
Då Marcelle får brefvet förstår hon hvilket lifsfarligt äfventyr
Pierre inlåtit sig på, isynnerhet i den kondition han nu måste
vara. Hon störtar därför iväg till den cirkus där han skall
uppträda för att varna honom, men man nekar henne in-
träde. -- Då får hon höra ett hundrastämmigt skri. Hennes
aning har slagit in och inne på manegen ligger Pierre -f
gudskelof han lefver och hans skador tyckas ej vara af svår
beskaffenhet. Hennes kärleksfulla omsorg och vård bringar
honom också snart på benen och samtidigt får han äfven
lära att uppskatta Marcelles allt uppoffrande kärlek.

 

 

I sommarvärmen.
är Befängd otur! W

Humoristiskt skämtnummer.

 

 

Rätt till ändringar af programmet förbehålle.

w Måndagar aah Torsdagar nytt program wa

Publiken ombedes att använda den plats, hvartill biljetten gäller.
Eftertryck af programmet förbjudes.

 

Stockholm 1910, Stellan Ståls Boktryckeri.

Information

Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain