#4626:

Storartade naturbilder! I
Kinematograii i färger! l

 
 

1. Gatuscenerier från Agra. 6. Korgmakare.

2. Kamelkaravan. 7. Vattenförsäljare.

3. Apdrcssyr. 8. Ett besök vid Rajahns graf.
4. Bland åskådarne. 9. I templet.

5. Ett läger. 10. Perlmaskcn.

 

En snännan inrtja .

En jakt som denna erbjuder
ett skådespel af största intresse.

Vi se jaktsällskapet samlas vid den lilla kyrkan. Efter mässan begifva jägarne sig till
skcogs. och jakten tager sin början. Hundarne släppas lösa och de spåra snart villebrådet.
Da hjorten känner sina krafter svika och han icke längre ser någon utväg till räddning kastar

han sig i dammen, där jägarnes välriktade kulor ända hans lif. -- Så slutar jakten under
allmänt jubel.

 

-äåäåäååi-:ååtä-
Aktuell nyhet! I mm I Flktuell nyhet!

väntan nn llynninnnn

      

 

 "iver llnsnnd 

Baron Cederström-

med sin Bleriöt fly-ger

film till Saltholm "lill

Högst intressanta snapshots från flygfältet på Amager, upp-
tagna vid olika tillfällen, då startning varit bestämd och
väldiga människomassor med stormande jubelrop hälsat de ...T-..
modiga aviatikerna. Många prof på vackra uppstigningar7 M
och för öfrigt orienterande bilder och små episoder, som i

. .. . .. 220032002
Intraffat pa flygfaltet. - - - - - - - - - - - -

-T- Hvilka hafva icke Imed intresse läst tidningarnas berättelser
...... . om tlygtätlingen? Alla måste därför se vår briljanta upptagning.

.äååiääääåååäääää

 

W!

  
 
 

 

:ååååääåååååäåäåå
ååäåååäåiäååääååå

 

inntnnnn nnnnnnnnnnnnnnnn nnntnnnn
nn e. nn nn nn nn EE nn
M i MUSIK
iintnnii tinnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnn

ECO-000000.....OQO-.OOOIO

w KONSTFILM! W

Storartad dramatisk nyhet.

Danmarks liirnämsta skådespelare
i hufvudrollerna.

onsnelnren nn insen

 

 

 

 

 

 

leeoooooeojäj

Personerna: Kean, Professor Martinius Nielsen. H Prinsen,
Herr Zangenberg. - Grrefve Kofeld, I-Ierr Blom. - Grefvinnan,
Fru Nyrop Christensen. - Anna Damby, Fru Fönss.

Handlingen i London år 1830.

Kcan var sin tids mest beundrade och lirade skådespelare; omtyckt af alla..
Han var kamrat med landsstrykaren men samtidigt umgängesvän och dubroder
med grefvar och baroner, ja ända upp till prinsregenten sträckte sig hans bekant-
skap. -M En afton se vi honom hos grefve Kofeld, för hvars hustru han gör sin
kur. - Han är ständigt sällskapets midtpunkt och alla t. o. m prins Georg böja
sig beuinlrande för hans spirituella konversation. l detta sällskap träffar Kean
för första gängen den unga skådespelerskan Anna Damby, ständigt förföljd och
plägad af lord Mewill. I hemlighet hyser hon en svärmisk beundran för den
store konstnären och som ett styng i hjärtat känner hon det7 då. hon ser Kean
endast vara intresserad af den koketta grefvinnan. m Vid ett annat tillfälle se
vi Kcan pä den illa beryktade krogen wBlå Björin i sällskap med druckna
matroser och landsstrykare. Naturligtvis är han hedersgästen. Lord Mewills
inträffade också där och Anna Damby, som blifvit ditlockad genom ett falskt
bref skrifvet i Keans namn. Den store konstnären uppträdde nu som hennes
beskyddare. --

Scenen förflyttas till Keans klädloge iDrurylaneteatern. Han är på dåligt
humör i penningknipa som han Så kommer grefvinnan pa besök. Hon
skänker Kean sitt porträtt och han känner sig åter lycklig. Nu knackar någon
pin dörren. Det är prinsen och grefven. Hastigt smyger grefvinnan sig ini
sidorummct7 men glömmer sin solfjäder7 hvilken hennes man tar reda på.
Prinsen är nog vänlig att hjälpa Kean med sitt namn på en växel, men då han.
linner grefvinnans porträtt ändras hans uppsyn och han later Kean förstå att
hvad grefvinnan beträffar önskar han ingen medtäflarc. à Kean blir mäkta vred
och nekar att uppträda. Slutligen låter han sig dock bevekas därtill, men knappt
kommen in på scenen får han syn pä grefvinnan i prinsens loge i en högst upp-
rymd stämning. Fullkomligt utom sig af svartsjuka, utslungar han de gröfsta
skymford mot prinsen, och mäste till sist med våld föras ut frän scenen. -- Trots
detta pinsamma uppträde tar dock prins Georg icke handen från sin gunstling. -,
Upphetsad af lord Mewill affordrar nu grefven Kean en förklaring öfver fyndet
af grefvinn-.nns solfjäder, dä i detsamma det kommer ett bref från prinsen med
anhållan att grefvinnans solfjäder, som hon glömt hos Kean mätte tillsändas
honom. Dessutom uppträder Anna Damby7 prisgifvande sitt namn och rykte,
för att rädda sin medtäflarinna, grefvinnan. Kean fär nu ögonen öppna för
hvilken oegennyttig och älsklig kvinna Anna Damby är och han sluter henne i
sina armar viss om att han aldrig förut älskat en kvinna sä högt.

ooooeoeeooee-eeoooooeoooo

 

 

 

gå:.OO-.OOOOOOOOOOOO...OO-...lmIOCOOOOOCOj

 

 

 

EIHIIIIIIIlill!!IIIIIIIIIIIIIIIIIIEE
I "A
I

Det elektriserade huset

ät En munter historia. "än I
ililllglllilllllläillà

Rätt till ändringar af programmet förbehålles.

7.57

I
ill!!!-

 

Publiken ombedes att använda den plats, hvartill biljetten gäller.
Måndagar och Torsdagar nytt program.

Eftertryck af programmet förbjudes.

 

Stockholm 1910, Stellan Ståls Boktryckeri.

Information

Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain