#4624:

PROGRAM I
ä Första rangs sensationsnyhet! ä

Varning!

W! W
Ej att förväxlas med den mindre värda bild,

för hvilken en konkurrent föregående säsong
gjorde dundrande reklam.

 

 

Som temat dock är detsamma, eller
rättare denna bildserie blifvit af en
världslirma inom iilmsfabrikationen med
stora kostnader arrangerad särskildt
med den bestämda föresatsen att före-
gängaren vida skulle öfverträifas, gifva
vi bilden samma rubrik:

Civilisationens obesegrade iiende

Den hvit
slafhandeln

Internationellt, socialt samhällsskådespel

Höiverträtiadt i alla aiseenden bland allt, som hittills
framställts för att kinematograliskt återgiivas.

Handlingen är i korthet följande:

Lilla Anna har vuxit upp i ett godt, men tyvärr rätt fattigt hem. Tidigt får
hon därför gå ut i Världen för att själf förtjäna sitt bröd. Hon får en anspråks-
lös men god anställning. Plötsligt skulle dock genom en lockande annons: :En

 

 

 

ung flicka från ett godt hem får förmånlig anställning i utlandet. Hög lön.
Närmare underrättelse å Hotell Astow, hennes öde afgöras. Anna längtar ut och
hennes föräldrar anse det icke skada, hon får se något af världen. Fadern är
emellertid nog omtänksam att höra sig för om sin dotters blifvande anställning
och går med till det hotell, där närmare underrättelse skulle erhållas. En elegant
dam tar emot och nog goda upplysningar lämnas. Man är därför snart
öfverens. Anna får pän-gar till resa och utrustning och framtiden ler emot henne.
Hon såg icke det hemska hångrin, som gick öfver den aeleganta damensw ansikte.
- aEn härlig liten fågel, som låtit fånga siga. i

Det är endast en bland Annas närmaste, som icke gläder sig åt den före-
stående resan och det är Georg, hennes hjärtevän. Skilsmässans stund var inne
och Georg står vid ångaren för att säga farväl. Han observerar då en herre med
ett lömskt utseende, som hastigt rusar förbi, tappande sin käpp. Georg lägger
särskildt märke till käppens utseende. Nu kom Anna och hennes föräldrar och
det blef endast tillfälle för Georg att som hastigast lämna ett litet minne och
säga farväl. - aGlöm ej migla

Tiden går, men förgäfves får man vänta bref från Anna. Föräldrarne oroa
sig dock icke - aAnna har det nog bra). De anade icke till hvilken lastens
håla deras dotter blifvit förd. En dag skulle dock Anna lyckas öfvertala en
.tjänsteflicka att förmedla ett bref till föräldrarne, i hvilket den olyckliga flickan
skildrar sin nöd. Fadern går till aFöreningen för den hvita slafhandelns be-
kämpandea, men de upplysningar han kan lämna äro så knappa, att man tror
sig kunna uträtta föga. Man sätter sig i förbindelse med polisen, men den står
rätt maktlös i ett liknande fall. Georg kan dock icke få ro isitt sinne.l Resolut
säljer han bort sina tillhörigheter för att skaffa sig respängar och beger sig af
på sin hopplösa spaningsfärd. Han går till en berömd detektiv, som äfven den
skulle stått maktlös om icke slumpen spelat in. Georg blir genom en händelse
i tillfälle att påvisa den man med den asäregna käppena, som han observerat
på ångaren. Det skulle blifva en viktig ledtråd, och snart hade detektiven skaffat
sig tillträde till de ahemliga salongernaa. Han aftalar med den öfver-lyckliga
Anna om en flykt, som - dock skulle misslyckas, i det de flyende öfverraskas
af andra medlemmar af bandet, som nu-ämna föra Anna till ett säkrare ställe.
Detektiven hade emellertid en ledtråd och på själfva den ångar-e, som skulle föra
Anna till en vFiliala af de hemliga salongerna blef hela bandet infångadt och
Anna förd af sin Georg hem till sina sörjande föräldrar.

Det mäktigt gripande skadespelet ar iramstalldt i följande tablaer:

Ho far och mor.
2. Ut i världen för att själf förtjäna sitt bröd.
3. En anspråklös anställning.
4. Tiden blir lång.
5. Den lockande annonsen.
6. Far och dotter öfverlägga.
7. "Det skadar icke en ung flicka att få se litet af världen".
8. Faderns omsorg för sitt barn.
9. Antagandet af platsen.
10. Anna utrustar sig för resan.
11. I snaran.
12. Fästmannens protest.
13. kilsmässans timme.
14. Ett ista afsked vid ängaren.
1 5. Souveniret.
16. En mystisk iigur.
17. Mot okända öden.
18. Ett vänligt mottagande.
19. Det hemlighetsfulla huset.
20. Ensam och hjälplös.
21. Brefvet till föräldrarne.
22. Hos "Föreningen för den hvita slafhandeln bekämpande".
23. Scotland Yard underrättas.
24. Georg besluter ig för att uppsöka sin älskade.
25. Han säljer sina tillhörigheter för att skaffa pängar till resan.
26. Ett hopplöst sökande.
27. Hos en berömd detektiv.
28. Slumpen om medhjälpare.
29. "Mannen med käppen".
30. En ledtråd.
31. En afton i de "hemlighetsfulla salongerna".
32. Anna introduceras hos nästets "kunder".
33. Champagnen flödar.
34. Mötet med detektiven.
35. Flykten planlägges.
36. En gnista hopp.
37. Den nattliga flykten.
38. Öfverraskade af röfvarbandet.
39. Åter i banditernas våld.
40. Rofvet föres till en säkrare plats.
41. päret icke förloradt.
42. Polisen som medhjälpare.
43. Nattlig strid.
44. Man stiger ombord pä ängaren.
45. Ännu en härd dust med banditerna.
46. Arresteringen ombord ä ängfartyget.
47. Polisen gör ett "godt kap".
48. I den älkades armar.
49. Mot hemmet till de kära.
50. Räddarens belöning.

Rätt till ändring af programmet förbehålles.
Publiken ombedes vänligast att använda den plats hvartill biljetten gäller.

 

Eftertryck af programmet förbjudas.

OBS! Inga barnbilietter. 0155.!

Stockholm 1910 Stellan Ståls Boktryckeri.

Information

Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain