#4622:

t PROGRAM ,

f-.g

mig
E

sig

gi, Egg En högst intresant bildserie

i. EB Y I I XI Q
ä Egg-j = från ett större järnverk. = Egg

,.
åläfåäiååä tål

liverkninrr al iärnvä träJs.

r)

l

 

.Å

 

X

Ef

 

 

, 1. Vid masugnarne. 
Eg Bg 2. Blandning af malm och kol för bestiokning gg å
g af ugnarne. W
Bg EXE 3. Trallor föra malmen upp till masugnarne. 83 n
Egil g gå 4. Utslaget. g
5. Den smälta jarnmalmen föres till bessemer-
x arne. i
Bg. , 6. Jarl-lngnllassan, upphettad till 1,700 grader, för-v g
ä till ä . .
gig vandlas genom påblasning af luft till stål. g BE
x lm 7. Järnet gjutes i tackor. m å
Eg ä 8. Upptagning af tackorna. Bg
W g 9. De upphettade tackorna föras med vinschar
ä på E till valsverket. E33 gå 
Eg 10. Arbetet inom valsverket. a a tg
[ä cp 11. Huru jarnvägsskenor tillverkas. 
gg 12. Färdiga skenor. v g ma
Eäigigi EEEEEEEEEKELEEXEEXBEEBE glansig

-
-o
I-h

abond 

Episod

 

 

 

 

 

 

 

xt; ur en ziguenarfamiljs öden. är
c ö 1. Pa nöjesplatseài. I :t
:1 år:r:::::::.a.:rr
"Nä 4I fästeåiååfåi. XI,
i: ä: är: rr: :rr
. ilj 238531223 Sa. kringaacrana. af.
:zEHWWWEEss:r

 

 

 

 

 

E

   

 
 
  

i In,:--12.-
1, I] I

. - , ä f 4 vi"
Å I . . 4:45-ij 417,1"
-lrf- -1 1.1, [kx-X) .
fl i [lir-r r 4" "SS-lf P i z .
r f, .1. T; 4;- . i .

vån;th X

  
 

. l
12 ANÅU-
1 I

IW, ga  rr "1"er

      
  
 

.zwmm

W." Spännande och. gripande. W

Om

. w

. Kriget rasar.

. En man af folket.

. Skotten smälla.

. Till hemmet.

. Hustrun underrättas.

. Afskedet.

. Ut som frivillig.

. För att deltaga i striden.
. I de frivilligas led.

. Stridens hetta.

. Reträtt.

. Inom förskansningarne.
13. En hopplös kamp.

14. Två hjältar.

15. Utan förskoning.

O
ONW
Tow-gl Qmusixgm

asmeässmaawswamseemsäes
- Historisk skildring från Napoleons dagar. i?

a  Å
mddäme SäIIS GQIIQ

Dyrbar iseensättning! Konstnärligt spel! å
& Flotow, Berlin. . V

b-u-lr-s
NV-owwNIQUIIP-QJNH

"2

 

Kostymer från Verch

1. Napoleons tvatterska. 18. Louis, sangkammare. åk

2. Hos löjtnant Bonaparte. 19. Brefvet till kajsaren af Österrike.

8. Flirt. Älskade fader! v

4. På. strykinrattningen. Grefve Neuppert öfverbringar

5. Madame Sans Gene och sergeant detta bref med de käraste häls- ?
Le Févre radda grefve Neup- ningar från Eder anderdåniga
perts lif. dotter. Låt honom stannat hos då

6. Madame Sans Gene förbinder den Eder, så att han icke mera må
särade. sätta sin fot i Frankrike, ty han

7. Soldaterna visitera. har visat mig en hyllning, som Å

8. Kammaren undersökes.
9. Rädda edert lif.

10. Insomnad på. sin post. 20.
ll. Biljetten. 21

väckt käjsarens misshag.

Dottern LOUISE.
Madame Sans Gene i audiens.
. Hon visar kajsaren den obetalda

klä

12. Kajsaren öfvertager själf vakten. tvattnotan.

13. Nåd för ratt. 22. Madame Sans Gene räddar för

14. Efter slaget vid Danzig utnämnes andra gången grefve Neupperts
marskalk Le Févre till hartig. lif.

15. Kejsaren i konselj. 23. En bön till kajsaren.

16. Vid fanan. 24. Kajsarens väninna.

17. Napoleon i sitt arbetsrum. 25. Belöningen.

åläålåwmw wäåmmö wrålér år

v
a
a
åre
0 essawssaäsmeäwäa

lim) som en solh m
ned som en DannkakaQ

eller

mad en Iotterikollcktörs misstag kan leda till.
sf" Storartadt skämtnummer. M

Rätt till ändringar af programmet förbehålles.

av Måndagar och Torsdagar nyll prauram w

Publiken ombedes att använda den plats, hvartill biljetten gäller.
Eftertryck af programmet förbj udes.

 

 

 

 

Stockholm 1910, Stellan Ståls Boktryckeri.

   
  
 

vr: Affe-fm

Information

Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain