#4620:

lf]lll:lllfiilhllilltllvll
00.0.0-

-Den hvita
slaihande H

Internationellt,
socialt samhällsskådespel.

 

  

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

Oöfverträffadt i alla afseenden
bland allt, som hittill framställts
för att klinematograiiskt återgifvas

 

 

  
  

Handlingen är i korthet följande:

Lilla Anna har vuxit upp i ett godt, men tyvärr rätt fattigt hem.
Tidigt får hon därför gå ut i världen för att själf förtjäna sitt bröd.
Hon får en anspråkslös men god anställning. Plötsligt skulle dock
genom en lockande annons: aEn ung flicka från ett godt hem får för-
månlig anställning i utlandet. Hög lön. Närmare underrättelse å Hotell
Aston, hennes öde afgöras. Anna längtar ut och hennes föräldrar anse
det icke skada, hon får se något af världen. Fadernär emellertid nog
omtänksam att höra sig för om sin dotters blifvande anställning och
går med till det hotell, där närmare underrättelse skulle erhållas. En
elegant dam tar emot och nog goda upplysningar lämnas. Man är där-
för snart öfverens. Anna får pängar till resa och utrustning och fram-
tiden ler emot henne. Hon såg icke det hemska hångrin, som gick
öfver den aeleganta damensa ansikte. - aEn härlig liten fågel, som
låtit fånga sig).

Det är endast en bland Annas närmaste, som icke gläder sig åt
den förestående resan och det är Georg, hennes hjärtevän. Skilsmässans
stund var inne och Georg står vid ängaren för att säga farväl. Han
observerar då en herre med ett lömskt utseende, som hastigt rusar
förbi, tappande sin käpp. Georg lägger särskildt märke till käppens
utseende. Nu kom Anna och hennes föräldrar och det blef endast till-
fälle för Georg att som hastigast lämna ett litet minne och säga
farväl. -- aGlöm ej miglr i

Tiden gär, men förgäfves får man vänta bref från Anna. För-
äldrarne oroa sig dock icke - aAnna har det nog bra-a. De anade icke
till hvilken lastens håla deras dotter blifvit förd. En dag skulle dock
Anna lyckas öfvertala en tjänsteiiicka att förmedla ett bref till för-
äldrarne, i hvilket den olyckliga flickan skildrar sin nöd. Fadern går
till aFöreningen för den hvita slafhandelns bekämpandea, men de upp-
lysningar han kan lämna äro så knappa, att man tror sig kunna uträtta
föga. Man sätter sig i förbindelse med polisen, men den stärrätt makt-
lös i ett liknande fall. Georg kan dock icke få ro i sitt sinne. Resolut
säljer han bort sina tillhörigheter för att skaffa sig respängar och beger
sig af på sin hopplösa spaningsfärd. Han går till en berömd detektiv,
som äfven den skulle stått maktlös om icke slumpen spelat in. Georg
blir genom en händelse i tillfälle att påvisa den man med den asäregna
käppeni), som han observerat på ångaren. Det skulle blifva en viktig
ledtråd, och snart hade detektiven skaffat sig tillträde till de ahem-
liga salongernaa. Han aftalar med den öfverlyckliga Anna om en flykt, .
som - dock skulle misslyckas, i det de flyende öfverraskas af andra
medlemmar af bandet, som nu ämna föra Anna till ett säkrare ställe.
Detektiven hade emellertid en ledtråd och på själfva den ångare, som
skulle föra Anna till en anliala af de hemliga salongerna blef hela bandet
infångadt och Anna förd af sin Georg hem till sina sörjande föräldrar.

Det mäktigt gripande skådespelet är
framställdt i följande tablåer:

1. Hos far och mor. 26. Ett hopplöst sökande.

2. Utivärlden att själf förtjäna sitt bröd. 27. Hos en berömd detektiv.

3. En anspråkslös anställning. I 28. Slumpen som medhjälpare.

4. Tiden blir lång. 29. aMannen med käppem-.

5. Den lockande annonsen. 30. En ledtråd.

6. Far och dotter öfverlägga. 31. En afton i de ahemlighetsfulla sa-

7. aDet skadar icke en. ung flicka att longernaa. 4
få se litet af världenw. 32.,Anna introduceras hos nästets

8. Faderns omsorg för sitt barn. akundera.

9. Antagandet af platsen. 33. Ghampagnen flödar.

10. Anna utrustar sig för resan.v 34. 1Mötetsmoelv-.tloteletinen.f,.V. NW...-

11. l snaran. 35. Flykten planlägges. v

12. Fästmannens protest. 36. En gnista hopp.

13. Skilsmässans timme. 37. Den nattliga flykten.

14. Ett sista afsked vid ångaren. 38. Öfverraskade af röfvarbandet.

15. Souveniret. 39. Åter i banditernas våld.

16.-En mystisk figur. 40. Rofvet föres till en säkrare plats.

17. Mot okända öden. 41. Spåret icke förloradt.

18. Ett vänligt mottagande. 42. Polisen som medhjälpare.

19. Det hemlighetsfulla huset. 43. Nattlig strid.

20. Ensam och hjälplös. 44. Man stiger ombord på ångfartyget.

21. Brefvet till föräldrarna. 45. Ännu en hård dust med banditerna.

22. Hos rFöreningen för den hvita slaf- 46. Arresteringen ombord å ångfar-
handelns bekämpandea. tyget.

23. Scotland Yard underrättas. 47. Polisen gör ett wgodt kapa.
24. Georg besluter sig för att uppsöka 48. I den älskades armar.
sin älskade. 49. Mot hemmet till de kära.

25. Han säljer sina tillhörigheter för att 50. Räddarens belöning.
skaffa pängar till resan.

iiiiiii

ll gg EE w, := .. En ..
MUSIK

i iiiiiiiiiiiiiiii- iiiiiiii-
it ii ii a. ii

ii en in Ii in in en ii
ll.tf.ll i! i in in se in
.iuiuiiii iuiiiiiniiiiiiii ininiiii

oo "
...000.000 -
2 -::.......... Drama m- hfvet! :::::::::::.;

 

 

 

 

 

 

 

O
O.. O.
O. O.
O. O.
oo O oo
O: .O
O .O
O. .I
O. O.
.O O.
O. i 1 .O
.O .O
88 i 88
:g En ai den djupaste smarta iramburen skildring! g:
.. I l I II I - I 
:2 Briljant iscensattning! Gediget spel! :3
.I O.
 EANETTE är en fattig flicka och får därför :.:.....:.:
.OO-...0. själf förtjäna sitt bröd. Hon har dock en god 0.......OOO
.. plats såsom tjänsteflicka i ett förnämt hus. .-
.. Men för henne som för många andra flickor .g
....: .. har lifvet sina frestelser, isynnerhet som hon g. .. .
O I ser ovanligt bra ut. Sonen i huset den un e medi- I. kO
, g
g . :- cinaren, har också kastat sina blickar på henne, som .. Ö .
g . g .. blir honom ett lätt byte. Men - då följderna in- .g g g
. . . .. ställa sig år han trött på henne och ser likgiltigt på . -. .
O O .I då hans moder kör henne å orten. Då nu till Q I
1 P p
g g och med hennes egen fader tar sin hand från henne, .. Ö .
står hon ensam och öfver ifven ute i världen. .. . .
g g g Alla utvägar synas sgtångda för henne då hon . .
g ä g O: lftommer att tänka på sin sångröst, den hehnes vän O: ä ä
örr i sina lyckliga dagar så mycket prisade. Tack
. . g vare densamma får hon också snart ett varietéengage- g g g
g .. . .. ment och tack vare sin enastående skönhet blir hon .. .
I... .I snart en firad stjärna. En skara eleganta herrar 
::.... kringsvärma henne, bland dem äfven en utlefvad .. .-
....: .. adelsman, men hon ger dem alla korgen. Adels- 
..... .. mannen tar detta så hårdt, att han under en repre- .. ....
O :I I .O sentation hotar henne med revolver. Förskräckt gör O O O.
. . .. hon ett hopp ned i orkestern, men ådra er si där- . Ö .-
g.. g igenom en del farliga skador I myckget megdtaget .. ..-
. . . .. tillstånd föres hon nu till sjukhuset, där hennes forne :- g g
O O O .O vän medicinaren ng. är öfverläkare. Då han igen- .i I I
g g g känner henne, ryggar han förskräckt tillbaka. Denna . . g
. . . .. olycka och alla hennes lidanden är han i grund och .g g .
. . . .. botten orsaken till; försent nu att ångra, försent nu g. . ..
O O g O. att göra bot; endast ett kan han lofva den döende: O. O O
g g . att blifva en öm och .uppolfrande fader för deras .g . .
g . g .. barn, det barn hon hittills ensam fått draga försorg om. ä. g V .
O O. - O O O -
O I O I.. I. O O
. . . . ...OO-...0.0. O. ...O .OQO OO...
..... ...O-...00.0.0- .OO O... O... ...O-g.. :.:, v

 

Rätt till ändring af programmet förbehålles.
Publiken ombedes vänligast att använda den plats-hvartill biljetten gäller.
Eftertryck af programmet förbjudes.

OBS.! Inga barnbilietter. OBS!4

Stockholm 1910 Stellan Ståls Boktryckeri.

Information

Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain