#4619:

PROGRAM

Hg

 

"Brusande vilda ström"

jly briljant upptagning aj
de imponerande

Trollhättejallen E

  
   

IWWEWWWWWWW

Amerikansk sensationsnyhet!

:Fattar räddad.

Sjöslaget vid Flanhgrough d. 23 Sept. 1779.

g M Af storartad eifekt. .ag

 

Det är orosåret 1779 och vi få genom denna bild en briljant framställning
af det bekanta sjöslaget Vid aFlanborough Heath, som utkämpades på aftonen
den 23 September. H Det engelska krigsskeppet aSerapisa, under befäl af kapten
Pearson, har hela eftermiddagen hållit kursen efter det amerikanska handelsfartyget

aRicharda under kommando af Paul Jones, grundläggaren af den amerikanska
marinen. - På aftonen blef en sammandrabbning oundviklig.
Följande lilla förhistoria. John Mayrant, en i onäd kommen officer, som

Vi senare skola finna som hjälten pä wRicharda, är förälskad i en viss Dorothea

bud. som skulle framföra underrättelsen om Bargoynes kapitulation tillika med en
del hemliga order till Paul Jones, såras och nedstörtar just framför Dorothea Halls
dörr, öfvertager John utförandet af hans order. F ramkommen till aRicharda öfver-
lämnar John genast depäscherna till Paul Jones. Man sätter genast till alla segel
för att fortast framkomma till Europa (depäscherna skulle dit) och astjärnbanerets,
som på en kongress dä nyligen antagits som staternas flaggay hissades i toppen.
John Mayrant får pä sin önskan följa med på resan, och hoppades han nu blifva
i tillfälle utmärka sig så att han kunde återvinna Dorothea Halls kärlek. H Att
han var en täpper och dugande soldat skulle han äfven i det ofvannämnda sjö-
slaget vid aFlanborough Heads blifva in tillfälle visa. se Bilden för oss nu till
detsamma och Vi mäste erkänna att mera spännande och Väl arrangerade scener
Väl sällan visats. Vi se just mellandäcket pä det gamla handelsfartyget, där en
granat exploderar, spridande död och förstörelse omkring sig. Allmän förvirring
hotar uppstå; matroserna lämna sina platser, men John Mayrant drifver dem till-
baka, Linder det han själf säras. - Den angripande aengelsmannensw, eld är
fruktansvärd, men pä kommandobryggan står Paul Jones, kall och lugn, utdelande
sina Pordres. Dä han af henden uppmanas gifva sig, Vägrar han stolt detta. -
Ett ögonblick är allt stilla, men så ränner under ett Väldigt brak det engelska
krigsskeppet sin stälbepansrade stäf rakt in i långsidan pä altiehards. -- Ett Vildt
handgemäng skulle nu uppstå och hundratals matroser af aRichardsr besättning
rusa ombord pä liendeskeppet. Man Var beslutad slåss till sista man. Q Några
spännande minuter, under hvilka striden rasar förtvifladt och man får genom den
skingrade krutröken se John Mayrant hänga i repstegen med den eröfrade engel-
ska flaggan i hand. à Kapteanearson har gifvit sig. H Att Paul Jones blifvit
öfvertygad om Mayrants tapperhet "framgick af det bref han senare sände till
Dorothea Hall och i slutscenerna se Vi John Mayrant sluta sin älskade i sina armar.

Hall, men som, hans tillbedda funnit honom ej "Vara den hurtige officer hon trott, g

z har han fått korgen. -- Lyckan skulle dock blifva John gunstig, ty då det sände- g
N
X.

 

 

 

 

 

 

:: :: ;- -f :: :z
MUSIK
:: :: 2- -= :z ::

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ormiakt

i Nordamerika

   
  

Ny ytterst spännande upptagning!
WH" OBS-Y Äkta Cowboys! W

I de oländiga bergshålorna och klippspringorna.

infångas de stora och giftiga ormarne, efter-

sökta för sitt vackra och dyrbara skinns skull.

UU Anmärkningsvärd nyhet! ä

gg Italienska konsttrmen

gt hemliga rumm

l! EIS r
ill] EM W." Konstnärligt spel! m

[I Vackraste iscensättning. .
L

W

nu DEN gamle trotjänaren Garrigon kommer inrusande till

 

 

 

 

E
E

 

EIS.
"EH-74

G

à
E

Ill!
H

I]

[ll]
ill]

il

[III

VA
El

 

 

VAN;
"SE

Handlingen är denna:

ZIIE
EE

markis" de Croixmazenc och meddelar, att han på
landsvägen upptagit en svårt skadad man. cfI-Ivilken

ill]
vård skola vi lämna den förolyckadeP" Markisen, som
mm sedan 20 ar, då hans markisinna under så tragiska omständig-
heter rycktes från honom, lefvat som en enstöring, blir af denna

EIS.
Slå

IE .Véllg [då
EE EE

Féllä!
Ldz

ZIIE
EZ

 

 

 

 

förfrågan högt uppskakad. Som uen vansinnig ropar han: (jag
k Ä vill icke! cJag vill icke att den särade föres in i slottet. Ut
:lilla hartfrarl: och du - fortsätter han till sin lilla skyddsling,
y 1 en annu nappt 16-åriga Margit -- fortsätt med din lektyr.
UI: Efter denna häftiga sinnesrörelse insomnar markisen, men Mar-
ill] ill]
den särade, en ung kapten från 3zdje husarregementet. Vi måste
r w hjalpa honom, utropar Margit och jag vet hvart vi skola föra
Åk hgnom. Med dessa ord skyndar hon bort, hämtande nyckeln
nu fran den sofvande markisens nyckelknippa till ett rum, i hvilket
k fulla rum, askräck-kammarena kalladt, infördes officeren och H
:av Margit ägnade honom den ömmaste vård. "Ni är en liten fe,
nu sa god ar Ni, och aldrig skall jag glömma Edera, utropar en 
in] dag kaptenen, som nu raskt tillfrisknade. - En afton, då Margit
I täcka ett ljussken från det hemliga rummet och med darrande
Vä hand undersöker han sin nyckelknippa. aHvem har tagit nyc- k
keln?m Som en vansinnig störtar han ned till rummet och finner
y ofliceren, iklädd samma uniform som den - -e - och i ett
k Ä står det hemska minnet aför 20 år sedana lefvande för honom H
och han hade väl förgått sig mot den sjuke, om icke tjänarne
20 år sedan upprepas men det blef Croixmazenc för m cket 
EI] och han störtar afsvimmad till golfvet. y 
Rätt till ändringar af programmet förbehålles.
av Måndagar och Torsdagar nytt program
Publiken ombedes att använda den plats, hvartill biljetten gäller.

mig git smyger sig sakta ut till tjänarne, som stodo rådvilla vid
Ä på 20 år ingen lefvande varelse vistats. Idetta hemlighets-
som vanligt besökte den sjuke skulle emellertid markisen upp- 
nu kommit emellan. I en synvilla ser markisen händelserna för
I I I
Humorlstlsk vlllervalla".
Eftertryck af programmet förbjudas.

 

Stockholm 1910, Stellan Ståls Boktryckeri.

Information

Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain