#4618:

o oo i o E

Det italienska artilleriet är Världsbekant för
sina djärfva och dödsföraktande manövrer. Vi
se trupperna i vildaste fart spränga fram med

de tunga kanonerna i den minst sagdt oländiga
terrängen.

 

  
  
   

Ett lifsfarligt vågspel, som
håller publiken i andlös
spänning.

  
 
  

 

 

x.

Yslta lejone
 besegrad. I

Dramatisk episod ur den framstående brottarens lif. I

   
 

 

ml". Det s. k. aRyska lejonetK är en champion- till".
a brottare, hvilkens oerhörda framgångar man ofta I
hört omtalas. Hans uppträdande idenna bild b
är en värdefull lektion för alla amatörer inom x
h brottnings-sportens område. Sålunda presenterad [MM
m för publiken se vi honom plötsligen såsom hjälte um!!
i ett spännande äfventyr. Under passerandet
 gen-om en stor arbetarstad blir nämligen den 

 framstående brottaren utmanad af en arbetare. 

.MM Kampen blir på bestämdt ställe och på den öfver- Map]

m enskomna tiden är "Ryska lejonetK besegrad. W
Under striden har den rike championbrottaren

.surt dock af sin enkle motståndare fått en god finger- .Vi r!

s. visning för den absoluta segerns ernående. De 

 i blifva därför goda Vänner och följas åt till ar- M..
m betarens hem. Då KRyska lejonetfL ser fattig- -w
domen, som omger hans mästare, tager han upp
4] sin plånbok och utskrifver en check på en be- w
 tydande summa, hvilken han i all enkelhet öfver-
verlämnar, därigenom beredande lycka och glädje
i det fattiga hemmet. Qu-

 

 

M Enastående sevärdhet! W

 
 
 

 
 
 

 

 

:31,3 :ggr f grad fr i a a lags

s  -

 

 

 

 

Dramatisk skildring från somma-
rens svunna dagar tillbrmJade i
en härlig trakt Jpå landet. - - - - - -

 

 

Om en unJg man, som under sin sol-
msa ferietid fann - lyckan, men
äfven om ett krossadt kvinnohgirta,
som ädelmodiJgLoifrade sig. - - - -

Ilat ttrsta gråa året

Mästerligt spel! Härliga naturstenerier!

Det första gråa håret! Hvilken sorglig upptäckt är det icke för en kvinna?
Ungdomstiden är då förbi och med den skönheten och alla de små lustiga dår-
skaper, som tillhöra densamma. h

Vår skildring för oss till comtesse Hedvigs vackra sommarvilla. - Ett
muntert hurra ljuder från lilla Giselas läppar. - aSe här är din kusin kära gud-
mora. - Hjärtligt välkommen hälsar Hedwig, som i dag, trots det hon icke
längre räknas till de unga, tar sig ovanligt bra ut isin lätta sommardräkt, kombi-
nerande både snitt och elegans, men framför allt framhöll bärarinnans vackra
figur. - Hon hade så väntat på kusin Kurt, som tacksamt antagit inbjudningen
att tillbringa sin semester här ute på landet i villan och dess vackra omgifningar.
- Nu Var han ändtligen där och de båda damerna gladde sig hjärtligt däråt. -
Hedvid hade redan förut för sin unga väninna berättat om den ståtlige kusinen,
som skulle komma och Giselas nyiikenhet Var spänd. - Månne han ser bra ut?
Hennes förhoppningar skulle icke grusas.

Kusin Kurt har alltså gjort sitt intåg i triumf och de 14 dagar han redan
tillbringat på villan hafva Varit som en solljus dröm, så uppmärksammad och
bortfjåskad hade han Varit af de båda damerna. Han skrifver därför också till
sin syster: vMina korta ferier gå allt för fort! Vår kusin är den älskvärdaste
värdinna och lilla Gisela är förtrollandes . -

Så gå de vackra sommardagarne och Hedvig känner att hennes hjärta
börjar intagas af en varmare känsla för den ridderlige kusinen, intet anande att
hon fått en fruktansvärd rival i Gisela, som ju var ung och vacker som en dag.

Ystert och otvunget roar man sig och nästan som barn leka Kurt och Gisela
kurragömma med hvarandra. Hedvig blir helt Vemodsfull, då hon betraktar den
oskyldiga leken, och ändå har Kurt icke brustit i sin förekommande artighet mot
henne. - Ja, han visste ännu icke själf hvem han skulle föredraga, den mogna,
ännu vackra kusinen eller den ungdomsstrålande Gisela. Det måste komma till
ett afgörande och de båda rivalerna uttänka därför en list. På samma klockslag
öfverenskomma de om en tete a tete med Kurt. Gisela vid grottan och Hedvig
i bersån. Då skulle man se hvem han skulle föredraga. - Dock, Hedvig har
redan läst i Kurts ansikte, att hans hjärta tillhörde Gisela och läggande band på
sina känslor säger hon: aDu ser väl, käre kusin, att det icke är mig du älskar.
Kom skall jag föra dig till Gisela, som med klappande hjärta Väntar digg. -
Hedvigs offer Var stort, ty hon älskade sin kusin uppriktigt, men hon ville icke
beröfva sin lilla väninna lyckan. Då comtesse Hedvig kommer in i sitt rum,
betraktar hon sin bild i spegeln. Se där det första gråa håret. -- Hon Vet hvad
det betyder och hastigt torkar hon de påträngande tårarne innan hon går ut att
gratulera det unga paret, som funnit vägen till hvarandras hjärtan.

 

Stort nytt indiantlrama.

från de ständiga fejderna i Västern mellan

Indianer och Cowboys.

Igu-ng Deers

 tacksamhet.
mm Gammalt och kändt är att en indian aldrig

  
 

 

glömmer en honom Visad tjänst eller vän-

lighet. I denna bild se vi ett godt bevis

därför. Young Deer, en ung indian, ströf-

Var omkring på prärien och kommer därunder

till ett coWboyläger, där han ber om litet mat.

Ingen Vill gifva honom något och en cowboy kör

"i t. 0. m. brutalt bort honom. En af kvinnorna
Q o får hyser dock medlidande med den stackars indianen
 och ger honom litet mat. Young Deer önskar Visa
sin tacksamhet och skänker den godhjärtade kvin-

nan ett förkläde som minne. Detta binder hon

sedan kring midjan på sin lilla gosse och skulle

det, som Vi se, rädda den lilles lif. Två indianer

röfVa nämligen vid ett tillfälle en häst och den

lille gossen från nybyggarne. Young Deer ser
dem komma och igenkänner genast förklädet, som
hanv skänkt till gossens moder. Raskt besluter sig

indianen att ännu en gång Visa sin tacksamhet mot
barnets moder genom att återföra hennes barn.
I hast skrifver han därför på ett stycke skinn, som
han binder fast vid hästens ben, fullt öfvertygad
om att denne, då han blir lössläppt, springer ge-
naste vägen hem, att barnet är utan fara och
snarast skall återkomma. På natten listar sig india=
nen in i tältet där barnet sofver, griper det och
spränger i Väg på sin häst till nybyggarelägret.
lykten upptäckes emellertid och i ett nu är hela
ägret på benen. En lång och spännande förföljelse-
jakt Vidtager, hvilken dock slutar därmed, att Young

Deer efter många äfventyr lyckas återlämna barnet
till den oroliga modern.

WWW
-

Rätt till ändringar af programmet förbehålles.

av Måndagar och Tarsdagar nytt program ma

Publiken ombedes att använda den plats, hvartill biljetten gäller.
Eftertryck af programmet förbjudas.

 

Stockholm 1910, Stellan Ståls Boktryckeri.

Information

Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain