#4617:

PROGRHM.

 

 

 

  

     

 

 

EEä EE EEEQ zäää ZEEQ EE EEE

 

fél
lät

Säsongens praktfullaste konstfilm!

Heltimmasskådespelet

FllUST

EFTER GoETHEs MÄsTERvERK,

Bearbetning och iseenättning af
GEORGES FAGOT och ANDREANI.

WR Kinematograii i färgere W

Denna seen, som på det lyckligaste sätt ansluter sig till
Goethes mäterverk, framtäiler för os den lärde doktor Faust,
om i sig förkroppsligar kunskapstörsten, njutningslystnaden
och ett oailåtligt behof efter verksamhet.

KID-ä
EE

Zig
äta

EE!
EIZ

 

 

Elis
.EZ

EE
EIZ

Första afdelningenlz

aHan fylles af jäslust, far i molnen gärna
Och slaf af halfmedveten dårskaps röst,

Af himlen kräfver han hvar skönsta stjärna,
Vill njuta högsta fröjd Vid jordens bröst,

mig.
EZ

Och intet fjärran, intet när kan värma

EM

Hans barm mot ve och ge hans hjärta tröstta

EE

Scenen är en gammal tysk stad, sätet för den högskola, hvars
prydnad Faust -Det lider mot natten. Mörkret lägrar öfver staden
och månens strålar framkalla underliga skuggor. M I sin studerkam-
marc sitter doktor Faust, forskande efter lifvets urkraft. Han Vill tro

Elg
Lilla

på en idévärld, men han finner intet och lifvet tycks honom för tomt
för att let-va längre och han Vill söka svaret på sina frågor på andra
sidan grafven. l begrepp att dricka ett dödande gift, hör han utifrån

EQ

staden, i värmorgonens gryning, köl-sånger till Guds lof. Ack, denne

Klä

Gud är intet för honom. Kan han återgifva honom tro eller ungdom
eller kärlek? Nej allt är värdt förbannelse! Träd fram satan! Mefisto
nppenbarar sig i den lärdes trånga boning, där det flämtande lampljuset
sprider ett mystiskt sken öfver böcker, benrangel och alkemistiskt red-
skap. Afgrundens herre erbjuder Faust sina tjänster. Han skall åter-

fans
ära

gifva honom ungdom och fägring och lifvet skall visa sig i gladare

färger -q till gengäld fordras endast en obetydlighet. - Faust ryggar -v
tillbaka: vFör dig, du flammbild, jag ej vike! Ty jag är Faust! Jag E :Y
är din likeb) à é H men bedåras af den bild af Margaretha, som w -.
Melisto hamloekar - och säljer sin själ. - Tömmande en troll-

dryck befaller nu Faust Metisto föra sig till den sköna han nyss sett. "

Utanför stadsporten lustvandra handtverkssvenner, studenter, bor-

Zämmä
Etta

gare, soldater, unga flickor och fruar i grupper hvar för sig, njutande
af det vackra vädret. En del slå sig tillsammans för att dricka en
bägare och till dem sållar sig Mefisto, känd af ingen. Af vissa tecken
fattar man dock misstankar och Metisto anfalles. Då drar han med

mn

sin värja en trollkrets omkring sig, hvilken ingen kan öfverskrida.
Men då angriparne vända ldet korsformiga fästet af sina svärd mot af-
grumtshärskaren bekommer det honom ej väl och alla draga oskadda
bort. - Nu kommer Faust till Mefisto. wHän till den skönaste bland

EIS.

de skön-ab) H Margareta går från mässan då Faust observerar henne:

vMin sköna fröken, vågar jag den bön att vid er arm ledsaga eder fåibr

wAr hvarken fröken eller skön,

Klä

Hem kan jag oledsagad gås)

 

se

aO Gud hur skönt det barnet var!
Den skönsta lnö jag skådat har!
Hur höfvisk och hur blyg hon gick!
Och dock, så näbbigt svar jag fick!

mig.
LEII74V

Den kind så skär, den mun så röd,
Den minns jag, minns jag i min död!
Djupt prägladt står i hjärtat kvar,
Hur hon slog ned sitt ögonpar,

EIS
Elä

Hur kort om hufvudet hon var,
Ja detta rent mig tjusat halv)

Förälskad och förhäxad af Margaretas skönhet påminner Faust,
Mctisto om hans löfte. De gå "till Margaretas kammare. Under tiden
har Mefisto hämtat ett skrin med åtskilliga smycken, hvilket placeras
så att Margareta skall observera det. Hon kan ej heller neka sig att
se efter hvad det innehåller, för att sedan på lek pryda sig med hals-

EIS.
"Lätta

EBS
EIZ

band och örringar.
Margareta (vid spinnrocken):
aMin frid år hän, mitt hjärta tungt
Och aldrig mera, O! aldrig lugnt.
Ar han ej när, lik grafven är

ENS.
EZ

Då världen all så mörk och kall,
Och rent förryckt är tanken min

Och som i stycken mitt stackars sinn.
I fönstret jag ser efter honom blott,

EE
EIIZ

Blott honom jag söker när ut jag gått.

Hans stolta gång, hans ädla skick,

Hans leende mun och härskarblick.

Hans röst - till den jag förtrollad lyss! -

Hans handtryck och ack! vOch ack! Hans kyss!
Min famn mot honom sig trånfull drar:

ENS
"Stav

O! kunde jag fånga och hålla kvar
Och kyssa honom i hvarje stund

Zläl
Elg

Och vid hans kyssar förgås i. grundb;

Slut på första afdelningen.
y .
Å M- 5 minuters uppehåll. .ag

 

 

"saa

 

 

   
 
  
 
 
 
  
  
  

Andra. afdelningen:

EEE

Margareta söker råd och tröst i kyrkan, knäfallande inför den heliga
madonnabilden, men Mefisto tillropar henne ve och förbannelse. Hennes
ångest stiger då och hon upplefver förkrosselsens stund och faller slut-
ligen i vanmakt. Faust följer Mefisto till firandet af Valpurgisnatten,
hvars sinnliga bacelianaliska fester afbrytas af en syn, då Faust ser

Elg.

Margareta, blek som döden! Han befaller Mefisto föra honom till henne.
Anklagad för barnamord kastas Margareta i fängelse, till hvilket
Metisto lämnar Faust nycklarne på det han må föra bort den älskade.

ZIE

Men Margareta, som förlorat förståndets ljus, anar att hon skall stanna
och ber Faust blifva hos sig. Mefisto kommer och ber dem skynda,
sig. I en brinnande bön öfverlåter nu Margareta sin själ i Guds händer
och nedfaller sanslös. Mefisto säger att hon är fördömd, men en jub-
lande kör svarar att hon är frälst. Af englar föres hon till himmelen,

EIS.

under det att Mefisto krälar i stoftet inför ärkeängelns svärd.

 

 

 

EES

Max tager ett bad

Komisk scen af MAX LINDER.

Max, som lider af nervösa ryckningar, han höjer på axlarna för
hvart ord han säger, går och rådfrågar en vetenskapsman, som råder
honom att dagligen .taga ett en-timmes-bad.

Den unge mannen skaffar sig ett badkar, som det vill till att kunna
fylla, ty vattenkranen befinner sig i förstugan.

Efter att ha försökt olika sätt, beslutar sig Max för att taga sitt badi för-
stugan, till stor förfäran för alla som skola upp till de öfre våningarna.

Tillkallad polis uppmanar den badande att klåda sig, men när denne
vägrar, föres såväl badkaret som dess innehåll till polisvaktkontoret.

Den anklagade tager badkaret på ryggen, och till utseendet ett
skaldjur lyckas han fly, till stor munterhet för alla hundar i grannskapet.
Efter en lika pittoresk som hastig förföljelse återvänder Max öfver
hustaken till sin bostad, dock icke utan att ha följt läkarens föreskrift
att taga motion efter badet. .

EE EE Lätta Etta EEE lElä "ål

Ers
Lära

EPA Lätta EE Etta E91 A
---r

EIS.
EZ

 

 

IS.

 

EZ

  

Rätt till ändringar af programmet förbehålles.

Q av Måndagar aah Torsdagar nyttprugrarn 1:a

Publiken ombedes att använda den plats, hvartill biljetten gäller.
Eftertryck af programmet förbj ude.

 

Stockholm 1910, Stellan Ståls Boktryckeri.

Information

Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain