#4616:

PROGRHM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONSTFILM! Drama af Michel Carré

Min dotter.

 

 

 

 

 

Personerna:
Löjtnanten .......... .. Herr Paul Capellani.
Fadern ................ .. Herr André Hall.
Modern ............. .. Fru Tessandier.
Dottern  Fröken Barjac.

En ung flicka uppvaktas ifrigt af en löjtnant vid ett jägarregemente.
Innan förhandlingarna bringas till slut, tror sig fadern böra underrätta
officeren om att den unga flickan adopterats af honom vid tre års ålder.
Officeren fäster intet afseende därvid.

Men på bröllopsdagen, då de unga tus lycka är som störst, uppen-
barar sig Hickans riktiga moder och återfordrar sitt barn. Det är en
stackars fattig kvinna, som nedtryckts af sorger och bekymmer, äfvensom
af umgänget med en lättjefull och på rusdrycker begifven man.

Lagen är på denna punkt mycket bestämd. Den stadgar, att den
unga flickan skall lämna sina fosterföräldrar och följa sin köttsliga moder.
Knappast kommen till det kyffe, som bebos af hennes nya föräldrar,
ropar den stackars flickan, förtviflad öfver de scener hon får bevittna i
hemmet, högljudt på hjälp. Lyckligtvis är hennes trolofvade nära. Han
träder in, åtföljd af ett par poliser, och den berusade fadern föres till
häktet. Den stackars modern, som misshandlats af sin man under sina
försök att skydda sitt barn, insjuknar och dör på lasarettet, sedan hon
återgifvit sin dotter åt hennes fosterföräldrar och åt hennes trolofvade.

Allt blir sålunda godt och väl igen, och hela detta äfventyr förefaller
snart de däri intresserade såsom endast en elak dröm.

WWW

MWK

Med iranska armén på
iältmanöiver

En stormakts nutida krigsöfningar

Tidigt på morgonen sätta sig infanteriet och kavalleriet i marsch, och styr-
bara luftskepp och aeroplaner sändas ut på spaning. Medan utskickade spejare på
velociped upptäcka det i en dalgång uppställda fientliga kavalleriet, skyndar sig
artilleriet att intaga ställning och börjar anfallet, hvarpå infanteriet språngvis förflyttar
sig framåt och anfaller en by samt intager en landtgård.

Efter ett afgörande anfall anträda trupperna återtåget. Vid solnedgången an-
komma de till lägerplatsen och defilera förbi fanorna. Så begifva de sig ut på
proviantering, hvarvid hvar och en visar sina särskilda talanger. Somliga -- slaktare
till yrket H slakta och stycka en oxe; andra fiska med spö eller hängifva sig åt
köksbestyren.

Slutligen, efter en mödosam arbetsdag, uppsöker litet hvar bivacken för att
taga sig en välförtjänt hvila.

WWW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o.. o: :. .: o.. o..
.0. MUSIK 0

o o . I . o- o

oo 0 oo .. .. oo o g.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett fantasi- ccb
(Eyrselnummer

från Ludvig XV:s dagar

Utfördt af eleverna i M:me Jane Hugards
danskola i Paris.

 

 

 

0. Kianeqmatograii i färger! 00

 

Inom ramen af detta förtjusande fantasinummer utspinner sig en naiv idyll,
i hvilken Mzme Jane Hugards unga elever visa de mest lofvande anlag.

Handlingen är denna. En ung herde förälskar sig i en vacker markisinna,
men o ve! hans klumpiga kärleksförklaring afböjes med förakt. Den kloka gamla
Clairette gifver då herden en hel del goda råd, huru han nästa gång skall bära sig
åt, och efter att hafva bortlagt sina landtliga fagoner och skaffat sig fina kläder,
begifver sig herden ånyo till sin älskade, som just har en stor mottagning. Hans
kärlek och fina manér vinna slutligen seger, och markisinnan gifver honom sin
hand och sitt hjärta.

  Ilen gyllene mnruunmdna en

eller Rödskinnets dotter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indiandrama utspeladt vid Missouri-
flodens stränder af äkta Siouxindianer

 

En ung indianflicka aDen gyllene Morgonrodnadena har af sin fader
aDen enslige räfvena blifvit bortförlofvad med Siouxindianernas höfding
aPanterkloa, som till tecken på sin fästmös trohet emottager en örnfjäder.

Emellertid begifver sig wDen gyllene Morgonrodnadena till ))Ornögaa,sitt
hjärtas .utvalda, och omtalar för honom sin faders beslut. ,

aOrnögaa blir förtviflad öfver det förestående giftermålet, som han ej kan
hindra, men begifver sig krypande till sin fiendes läger och enlevererar vDen
gyllene Morgonrodnadenw. Efter en äfventyrlig flykt upphinnes han dock af
aPanterkloa. "

aOrnögaa inlåter sig med honom i en envigeskamp och blir segrare,
hvarefter han af sin rival erhåller tecknen på höfdingevärdigheten inom stammen.

I Segraren för härpå aDen gyllene Morgonrodnadem till sin awigwama.

 

 

r

Söndagshvila?

GENOMLUSTIGT sKÄMTNUMMER.

Det är söndag, och för att i fulla drag njuta af hvilodagen, begifver sig herrskapet
Molinchard redan klockan 5 på morgonen på en utflykt till landet, medförande sina båda
yrvakna och gråtande småttingar, samt åtföljda af kusinen Jules och hans hustru. De båda
damerna, som ståta i splitternya vårtoiletter, lassa på Molinchard alla sina paket. Sviktande
under bördan kommer den stackaren ändtligen fram till bestämmelseorten, svettig och stånkande
i sol asset.

g Nu upptäcka de törstiga lustvandrarna, att de glömt medtaga något att dricka. Molinchard
uppoffrar sig som alltid och går ner till ån för att hämta vatten. Olyckligtvis stiger han
miste och faller i vattnet. Genomblöt kommer han omsider tillbaka till sitt sällskap, som,
tämligen obekymradt om hans missöden roar sig på bästa sätt. Molinchard gör sig iordning
att i sin tur njuta en välförtjänt hvila, då en samling apacher uppträder på platsen. Molinchard,
som får i uppdrag att försvara den hotade frukosten, blir under sina försök härutinnan
grundligt genompryglad.

Full med blåmärken, sjuk och utpinad hemkommer den stackars Molinchard fram på
aftonen, icke utan en viss tillfredsställelse öfver att söndagshvilans nöjen äro tillända.

w

Måndagar och Torsdagar nytt program.

 

Publiken ombedes vänligast att använda den plats hvartill biljetten gäller.

Rätt till ändringar af programmet förbehålles.
t.- Eftertryek af programmet förbjude.

 

srockhonn 1910, stenen stals Boktryckeri

Information

Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain