#4614:

PROGRHM

 

 

 

 

 

Anmärkningsvärd kinematografnyhet!

Dykareskalhaggen o. dess larv

Intressantaste
NATURBILD I

Denna bild framställer åtskilliga högst intressanta episoder i dykareskalbaggens lif. Deqnna
insekt lefver i kärr och stillastående vatten; den är brun till färgen och ungefär en tum lang.
Dess larf påminner om en räka; detta utseende bibehåller den under 8 à 9 månader, hvarpå
den antager sin slutliga form. u O

Dykareskalbaggen och dess larv äro ytterst glupska samt väl beväpnade for striden. harven
anfaller ofta grodyngel, som dödas medelst genomborrandet af något nervcentrum. Mark att
larven andas genom ena kroppsändan, som ständigt hålles i vattenytan. Dykareskalbaggens larv
har icke någon mun; den insprutar hos den insekt den vill göra till sitt byte" en vatska, som
upplöser alla de delar hos insekten i fråga, hvilka hafva något näringsvärde for larven; därpå
uppsuger larven denna vätska ånyo. Stundom anfaller denna larv t. o.  salamandern, denna
försvarar sig med att inhölja larven i ett slemlager. Dykareskalbaggen ar lika glupsk som dess
larv. Också utkämpas dagligen i våra kärr de häftigaste strider mellan denna skalbagge Och
dess offer.

En id

pà 1700-talet

 

 

 

 

 

 

 

 

I I I I I I I I
Utspelad vid slottet i Verailles, hvars park
är världsbekant för sina underbara an-
läggningar, förtjusande gångar och alléer.

Ögonsmekande scenerier fram-
o o ställda i naturliga färger. o o

 

 

Den idyll, hvarom här är fråga, utgöres af en enkel
kärlekshistoria, i hvilken tre lysande hofherrar kämpa
om en vacker slottsfrus hjärta.

Ett plötsligt anfall af några beväpnade bofvar låter de
tre riddarnas mod framstå i sin rätta dager. Det är den
tappraste, som hemför turneringens lön, den skönas hjärta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g o: o: : . . : o.. o..
0 M U S IK 0
o.. 0.0 z . . : o.. :o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWWWWWWWWW

ön sT. InLnn

(Skottland.)

DEss NA TUR ocH FOLK

Intresantaste verklighetsbild!

Denna lilla engelska ö, som ligger i Atlantiska Oceanen ej långt från
Skottland, är mycket intressant till följd af sitt egendomliga utseende och
sina invånares primitiva lefnadssätt. Dessa Imänniskor, som äro fullkomligt
afskilda från den öfriga världen, lefva af naturprodukterna på ön.

Männen jaga dels de vilda fåren bland klipporna, dels fiska de irhafvet
utanför. Under våren riskera de dagligen sitt lif under uppsökandet af fågel-
ägg i de mot hafvet brant nedsluttande klippväggarne. Kvinnorna sköta de
husliga göromålen, under det att barnen leka vid stranden.

WMMMMMWWB

SKAHPlllllllllNS SUN

eller MAMINNABIHIENS [IUM

Storartadt medeltiddrama.
I titelrollen den populäre
skådespelaren I-Ierr Alvin
Neuss (Neues Theater, Berlin).

 

 

PERSONERNA:
Skarprättaren ................... .. Herr Carl Alstrup.
Dennes son Herr Alvin Neuss.
Konungen  Herr Lagoni.
Drottningen ...................... .. Fru Holger Rasmussen.
Riddaren ............................ .. Herr Arvid Ringheim.
Riddarens dotter ............. .. Fröken Sannon.

Det är i den mörkaste medeltiden, då ett människolif ej värderas mycket. I
Bödeln var då också den statens tjänsteman, som hade mest att göra. Hans
verksamhet var äfven imkomstbringande och gjorde honom på kort tid rik
på gods och guld. Men hvad glädje hade han af sin rikedom. Askydd och
förföljd af alla kunde till och med den oansenlige lappskomakaren ostraffadt
håna honom, ty trots sin fattigdom var han en ahederliga man och hans I
verksamhet var arena, då däremot skarprättaren på grund af sin aorenaa
handtering var aofriw och aofrälsti).

Frans, skarprättarens son, lider otaliga kval af den stränga isoleringen,
ingen ville umgås med eller ens tala vid honom. Och hvad som värre var;
enligt lagen skulle han efträda sin fader och intaga hans föraktade ställning.
Sorgen blir honom öfvermäktig och i skogen sjunker han ned framför den
heliga madonnans bild bedjande om döden eller hjälp. Då kommer en gam-
mal häxa släpande på en tung risknippa, som Frans hjälper henne bära
hem. Till tack gifver häxan honom ett riddarsvärd: sBär det min vän!
Detskall bringa dig lyckala Det föreföll honom nu som om den gamla q
häxans ord ingifvit mod och han går tröstad hem. Isitt hem finner Frans
en vacker riddarkostym. Han kan icke motstå frestelsen att profva den.
Då lyder plötsligt ett nödrop från skogen och utan att besinna sig skyndar
Frans ut och kommer i tid för att rädda en riddare och hans dottar ur
röfvarnes händer. Tillsammans med de räddade rider nu skarprättarens son
till slottet, där en fest firas, och där den käckes dåd väcker sådan anklang
att t. o. m. drottningen önskar träda dansen med den okände. Men plötsligt
uppstår förvirring. Slotter brinner! Alla fly men Frans räddar riddarens

 

dotter och sedan drottningen, som varit nära att blifva innebränd. Men
4"under mängdens hyllning glömmer Frans sig och blottar sitt hufvud för f
konungen. Se där grinade bödelsmärket från den unge mannens panna.  I
Han måste dö! Själfva konungen ser ingen annan utväg, trots drottningens

och den unga riddardotterns förbön om nåd. Men så sker ett mirakel:

-
Madonnabilden böjer tre gånger på sitt hufvud. Guds moder har talat! -
Madonnan har dömt! Nåd för den unge mannen! Frans blef nu upptagen I I I
som konungens riddare och det leende, som riddaredottern visade honom -
lofvade den högsta belöning. I

fffftä

En debut på en "music-hall"

Komisk scen af Prince.

Petter har åndtligen funnit sin kallelse: han skall uppträda och sjunga på en musik-hall! Men
den stackars Petter besväras af en ohygglig rampfeber, som kommer orden att stocka sig i hans
hals och som förlamar hans rörelser. Urståndsatt till följd af denna obehagliga åkomma att göra
sina talanger gällande, blifver den stackars Petter ett offer för publikens spott och spe, ja, han
bombarderas t. o. m. med potatisar och andra trefliga alster ur växtriket.

Tillintetgjord flyr han bakom kulisserna. Men hans kamrater, som glädja sig ät hans miss-
öde, hitta på att spela hon ett spratt. En af teaterstjärnorna skrifver till honom ett kärleksbref,
som meddelst en knappnål fästes vid en präktig rosenbuket. Tröstad begifver sig vännen Petter
till det hemliga möte, hvarom talas i brefvet, och finner en af sina kamrater, förklädd till en
blondin. Nu uppenbarar sig på skådeplatsen den föregifne äkta mannen, som spelar i högsta
grad svartsjuk och slutar med att utmana den stackats Petter på duell.

Slutligen uppträder den ofvannämnda divan till Petters favör, sedan han tillräckligt länge
fått tjänstgöra som skott-tafla för sina kamraters något elaka skämt.

Måndagar och Torsdagar nytt program.

Publiken ombedes vänligast att använda den plats hvartill biljetten gäller.

Rätt till ändringar af programmet förbehålles.
Eftertryck af programmet förbjudes.

 

Stockholm 1910, Stellan Ståls Boktryckeri

Information

Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain