#4612:

PRO-GRHM

 

 

 

 

 

 

 

ONS TFILM!

. H Å
RUTHQC BOAZ

Klaematografl öfverensstämmelse med den
I farger! heliga skrift.

 

 

 
   
 

 

 

 

 

 

AOMI och hennes svärdöttrar Ruth och Orpa lämna landet Moab för att åter-
vända till Betlehem. Då de vandrat ett stycke på väg sade Naomi till dem:
aMina barn, återvänden till Eder moder och må Herren hafva misskund med
Ederla Men Ruth vägrade att öfvergifva sin svärmoder i hennes nöd och
båda anlände till Betlehem vid skördetiden.

Ledd af Guds finger gaf sig Ruth iväg för att plocka sädesax på Boaz,
åker, en rik man, som dessutom var en nära släkting till Naomi. Då varse-
blifver han Ruth. aHvem är denna unga flickaPa frågar han. aDet är den
unga Moabiterkvinnan, som kommit hit i Naomis sällskapa, svarade man honom
aHon har bedt oss att få plocka upp de öfverblifna sädesaxen på åkern och
alltsedan morgonen har hon varit sysselsatt därmedm

Af medlidande gaf Boaz nu den unga främmande kvinnan tillstånd att
plocka axen mellan sädessträngarna och gaf samtidigt skördearbetarna befall-
ning att med flit låta en del ax falla på åkern, för att den unga flickan må
göra en rikare skörd.

Då Naomi får se Ruths skörd, frågar hon: aHvar har du plockat ax i dag?
Välsignad vare den, som haft medlidande med digla

Sedan Naomi meddelat Ruth, att lagen tilläte henne att gifta sig med Boaz,
begifver sig Ruth till sin och Naomis välgörare. Sedan natten brutit"in, lägger
hon sig vid hans fötter till tecken på underkastelse. H- Boaz var en dygdig
man, hvars rättfärdighet uppskattades af alla. Han rördes af den unga kvin-
nans handlingssätt och gifte sig med henne.

 

 

 

 

 

Dagens olika timmar

Humoristisk triebild!

I en serie roliga silhuetter, hvilka framträda på en urtafla, se vi huru en parisisk lätting
tillbringar sin dag allt ifrån det ögonblick han stiger upp tills han går och lägger sig.

lerna verka hos en atlet

En intressant lektion i anatomi framställd i naturliga färger

 

De olika armmusklerna-s rörelser:

Först och främst den muskel, som tjänar att böja armen, vidare den muskel, som möjlig- N
gör armens sträckande; sedan samtliga ryggmuskler äfvensom den stora, tvärs öfver refbenen
sig sträckande muskeln, slutligen magens, halsens och axlarnas muskler etc.

De genom kroppens särskilda utbildning hos en atlet utomordentligt utvecklade musk-
lernas arbete visas här på ett särdeles tydligt sätt, hvarigenom vi få en särdeles intressant
inblick i människokroppens yttre gestaltning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oo oo o oo
o o :. Q: .o o .
0 MUSIK 0
s. g o o
oo oo .. .. o.. :o
fas als
EV SW.

 

 

l drömmames land

(JULBILD).
Trollskt! Fantasirikt! Mystiskt!
Dét är en underbar resa som skildras. - Ned i de omätliga hafsdjupen

med undervattensbåt. -- Där tumla vidunderliga sjödjur om i korallgrottor, hafs-
trädgårdar och säregna vattenskogar. Så en resa genom luften med alla dess
spännande upplefvelser. - En docka och en tomte, hvilka blifvit lefvande, tjänst-
göra öfverallt som vägvisare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

åtrå élä
Elg lillZ

Å aCKSöIIlhBIS-

I I I
Historiskt skådespel!

 

 

inspeladt af Comédie Franeaie,s förnämsta aktörer.

Från religionskrigens tid!

KINEMATOGRAFI 1 FÄRGER.

Markisen af Montauran, som fått underrättelse om att trakten
hotas af ett hugenottband, sätter sig i spetsen för det katolska
partiet, därvid kvarlämnande på slottet sin unga son Francis.

Efter Hera skärmytslingar nödgas hugenotterna, besegrade af
den i antal öfverlägsna fienden, att taga till flykten. En stackars
sårad hugenott söker sin tillflykt invid ett litet hus, som lig-
ger på slottet Montaurans ägor. Af en händelse går Francis förbi
och upptäcker den särade. Ynglingen tvekar ett ögonblick. Han
har lagt märke till att den sårade bär hugenotternas dräkt och
att han ej har något kors på sin hatt. Men skamsen öfver sin
tvekan, lutar han sig ned öfver den särade och ägnar honom nö-
dig vård.

Några dagar hafva förflutit efter denna tilldragelse. Hugenot-
terna, som fått förstärkning, besluta sig för att hämnas och an-
gripa slottet Montauran. Sedan kvällen brutit in tränger därför
den lilla truppen in i slottet genom en hemlig dörr och bemäktar
sig markisens person. Plötsligt öppnas en dörr och Francis, dit- é
lockad af bullret, blir stående som förstenad på tröskeln.

Vid hans åsyn sänker den unge hugenotten, som några dagar
förut förbundits af Francis, den dolk, hvilken han redan höll lyf-
tad öfver markisens, Francis, faders hjärta. Ja, han lyckas till
och med utverka markisens fullständiga benådning, därmed beta-
lande sin tacksamhetsskuld.

 

 

ilter en "Eebmann"=bistoria

Den lille komikern har ett af sina erkändt roliga infall och allt går naturligtvis
så galet det gärna kan gå.

Skrattsucee.

-
Måndagar och Torsdagar nytt program.

Publiken ombedes vänligast att använda den plats hvartill biljetten gäller.

Rätt till ändringar af programmet förbehålles.
Eftertryck af programmet förbjude.

 

Stockholm 1910, Stellan Ståls Boktryckeri

Information

Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain