#4611:

, s w PROGRAM ev

 

 

I diligens genom

Nya Zeelands) bergpass

(Australien.
Kinematograii i färger.

Vi genomresa ett pittoreskt landskap, och den starkt kuperade terrängen på ömse sidor
om farvägen bildar taflor af betagande skönhet. Under vår färd få vi närmare studera den
primitiva postbefordringen i detta land. -- Breflådan består nämligen af en på en stör upp-
hängd vanlig säck, som den passerande deligensen medtager. Så småningom komma vi ned
mot den spegelblanka, lugnt framflytande floden och få beundra flodsträndernas rika och sktf-
tande växtlighet, påminnande om den man finner i tropikerna.

"lie Värdshuse
iRöda Leione

 

 

 

 

 

Nytt amerikanskt
Far-West-drama.

.l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spännande episoder ur
en flickas lif, samt om
en mexikanares miss-
O lyckade hämndplan. o
1. Valltlickan i skogen. 18. Mexikanaren] ser sin hämnd vara
2. På värdshuset sRöda lejonets. misslyckad.
3. Adoptivdottern behandlas strängt. 19. Nya planer för illgärningar.
4. En mexikanare besöker värdshus- 20. Revolverns patronmagasin länsas.
värden. 21. Ett osynligt vittne.
5. Man dricker whisky. 22. Det varnande brefvet.
6. Mexikanaren är en närgången be- wStanna ej här i natt och drick
undrare. ej någon spritlw
7. Dottern sändes bort för att afyttra 23. lnbjuden att taga ett glas.
en korg ägg. 24. Varningen.
8. Förföljd af mexikanaren. 25. Nattlig flykt.
9. Straffad närgångenhet. 26. Genom skogen.
10. En räddare och artig uppvaktare. 27. Förföljda. I
11. Målet för uppdraget. 28. Omöjligt att undkomma.
12. En téte ä tete. 29. En mot två.
13. Mexikanaren smyger omkring isko- 30. Ett modigt och rådigt ingripande.
gen rufvande på hämnd. 31. Säcken öfver hufvudet. -
14. Hämndakten. 32. Utför branten.
15. Återkomsten till fosterföräldrarne. 33. Värdshusvärdens och mexikanarens
16. Förebråelser. öde.
17. En ny gäst anländer till värds- 34. Mot det nya hemmet och lyckan.
huset. 35. Vid thebordet i trädgården.

Q O O O O . . . . O O 0 O
O O . . I 1I
O O O O
.0. MUSIK .0.
o o : . .: o o
O O O O I I O O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOLSTOY:
BEGRAFNING

Rysslands store tänkares och diktares sista
färd. -- Imponerande högtidlighet.

I. Astapovo d. 21 Nov. 1910. 7.

. Porträtt af Leo Tolstoy.

. Tolstoy på dödsbädden. 8. Kistanutbäres.

. Kistan bäres in i bagage- 9. Det knäböjande folket.
vagnen. 10. På väg till grafven.

. Grefvinnan Tolstoy utträ- 11. I aEvigt minnes.
der ur vagnen. 12. Grafven. I

. Jasnaja Poljana 22 Nov. 1910

Folket tager afsked af den
store tänkaren.

0bs.! Äkta originalbild, inköpt direkt från Ryssland!

 

  

Amerikanskt krigsdrama med skäl beteeknadt
som det bästa som någonsin framställts.

lVled Onkel Samls armé 

Episod från striderna i Virginia åren
1860-1865 under amerikanska
inbördeskriget.

 

Spännande och realistisk framställning.

Ingen period i den amerikanska historien är så fylld afärofulla bedrifter,
som den, skildrande inbördeskriget fasor, då broder stred mot broder och
olfrade sitt hjärteblod för den sak samvetet sade var rätt. - Brännandet
af Sumpter var signalen till broderkriget, genom hvilket generalerna
Lee, Grant, Sheridan, Mead, Longstreet, Sherman, Jackson och en skara
andra hafva inristat sina namn i världshistorien.

Denna skildring, som helt och hållet är hämtad från tilldragelserna i
Virginia åren 1860-4865, berättar en episod så realistisk och mäktigt gri-
pande som aldrig förut någon krigsbild. "

Den vackra Jennie Carrol, syster till löjtnant Carrol, förälskar sig i,
sin broders kamrat, som, liksom denne, var officer i onkel Samls armé.
Vi följa Jennie Carrols öde. e- Både Grant och Leeis hufvudkvarter
visar bilden så naturligt som i verkligheten. Aldrig harl någon krigs-
skildring kinematografiskt framställts bättre.

 

Två rasande boxare

Urkomiska scener.

Under en boxningskamp råka tvenne boxare i ett häftigt gräl med hvarandra och ställa
till ett sådant spektakel, att två poliskonstaplar måste ingripa för att skilja dem åt och för att
få dem att aflägsna sig. Men de båda trätobröderna vilja till hvarje pris gå till botten med
sitt grulf.

Deras vidare bedrifter se vi nu utspelas omväxlande framför ett kafé, på landet och i
skogen, 1tills slutligen två apacher kasta sig öfver dem och gifva dem ett grundligt kok stryk.
Trots allt detta forsätta de båda slagskämparne som förut. Från en byggnadsställning hälla
några murare öfver dem ett tråg upplöst gips utan att dock kunna skilja dem åt. -

.Slutligen kommo de båda galningarne ut på en pontonbrygga, hvilken kantrar under
deras vildsinta uppgörelseförsök. De få nu ändtligen i vattnet tillfälle att slutligen göra upp
sina affärer med hvarandra.

--
Måndagar oeh Torsdagar nytt program.

Publiken ombedes vänligast att använda den plats hvartill biljetten gäller.

Rätt till ändringar af programmet förbehålles.
Eftertryck af programmet förbjude.

 

Stockholm 1910, Stellan Ståls Boktryckeri

Information

Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain