#4610:

PROGRAM s

.is

 

 

 

staden Mexiko

med omgifningar.

035.! Första kinematograiiska bildserie, som upptagits
af denna tad. i

 
 

Mexiko (330,000 inv.) ligger på. en platå, kantad af höga. berg, och är
mycket symetriskt byggd.

. San Fransisko-avenyn.

. Från blomstermarknaden.
". Gatuscener.

. Soldatharacker.

. Mexikansk kavallerist.

i. Chapultepersparken.

. Kanalen och fiskare.

. Palaza Mayor, stadens centrum, och
dess folklif.

. Man dricker wPulka), en national-
dryck, tillredd af kaktus.

. Tillagning af Majskex.

 

 

Film d9art Russe. S. A. P. F.
i naturliga färger.

Världsiirman P a t h é Fr e r e s färg-
fotografering.

KHMARA -

Drama från 9:de århundradet.

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
  
  

Framstående ryska skådespelare i hufvudrollerna
såsom:

Herr Lesnegorsky från Korschteatern, Wassilieff från de kejserliga featrarne
samt fröken Melenschouck från teatern l Kieff.

Khmara är namnet på en vacker flicka, och hennes historia, som är
lånad från en af de vackraste ryska legenderna, tilldrager sig under 9zde
århundradet. I

Khmara älskar den unge Rodiwoj. och ehuru förebuden äro dåliga
för hon den hon älskar till sin fader, på det att han må begära hennes
iland. Fadren vägrar att gifva sin dotter åt Rodiwoj, emedan denne är
attig. 4

Sedan Rodiwoj på detta sätt afspisats, går han till furstens hof och
berättar sin olycka. Fursten hyser medlidande med honom och befaller
honom att bortföra Khmara.

Rodiwoj enleverar den unga flickan och för henne till furstens lä-
ger, där de unga tu förenas med hvarandra.

 

oHAMI TRIo

Den världsbekanta akrobattruppen
och dess vackra uppvisningar.

intill!! ititltltltltitlt intill!!
in En in it PIFLSIIK in in
it BH lt in i j ut li
tillit!! itiiiiiniiiniiii till!!

O - Bilderna för dagen - Q

KRIGE T I
uPPLIlND

i!!! I]
HH

-IE

[III]

.Ä
I!

k
V

-IEEE

 

 

 

 

 

 

Briljanta snapshots från årets
stora fältmanöfver upptagna af
- - vår utsände fotograf. - -

1. Vid Märsta. I 10. Patrullstrider.

2. Striderna vid Husby och 11. I skogsbacken hos sjuk-
Erlinghundra. vården. I D

3. Kronprinsen och Prins 12. En sårad soldat förhindes.
Karl inspektera. 13. Mot Sigtuna.

4. En grupp främmande 14. Vid Sigtunabron.
officerare. 15. Pontonierer i arbete.

5. Konungen och utländska 16. Bron skall sprängas.
officerare i automobiler. 17. Marscherande trupper.

0. Vid hufvudkvarteret i när- 18. Konungen med svit.
heten af Ölsta. 19. 5 min. rast.

7. I skyttegrafvarne. 20. lSigtuna, torget med kyrkan,

8. Skyttelinje. gatuinteriörer m. m.

9. Konungen med svit till häst.

 

 

 

QIO f

 

 

 

 

  
     

e
få?
.i
X) t

åsikt?

 

 

 

A rllnmnmas rikt- 

Pantomimbalett af Gaston Velle ut-
förd af Fröken Napierkowska.

Ett förtjusande féeri framställdt som det är i natur-
liga färger. - Fröken Napierkowskas briljanta fram-
ställningskonst kommer äfven till sin fulla rätt och
den i allo konstnärliga bilden efterlämnar ett intryck
som ej fort glömmes.

låäåååääååäältm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

llllåndagarV och Torsdagar nytt program.

 

Publiken ombedes vänligast att använda den plats hvartill biljetten gäller.

Rätt till ändringar af programmet förbehålles.
Eftertryck af programmet förbju des.

 

Stockholm 1910, Stellan Ståls Boktryckeri

Information

Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain