#4609:

x! PROGRAM se!

 

 

Ilevnlutiunlen i Purul

f i  Charmant serie från det -
nu bombarderade

    

Lisabon.

   
  

 
  

  Eress-Nyhe! 

 

 

Film dfart Russe. S. A. P. F.
xi naturliga färger.

Världshrman Pathé Freres färg-
fotografering.

 

   

 

 

 

 

 

 

Drama från 9:de århundradet.

Framstående ryska skådespelare i hufvudrollerna
såsom:

Herr Lesnegorsky från Korschteatern, Wassillelf från de kejserliga teatrarne i
samt fröken Melenschouck från teatern I Kieff.

Khmara är namnet på en vacker flicka, och hennes historia, som är
lånad från en af de vackraste ryska legenderna, tilldrager sig under 9:de i
århundradet. l

Khmara älskar den unge Rodiwoj. och ehuru förebuden äro dåliga
för hon den hon älskar till sin fader, på det att han må begära hennes
hand. Fadren vägrar att gifva sin dotter åt Rodiwoj, emedan denne är
fatti .

gSedan Rodiwoj på detta sätt afspisats, går han till furstens hof och
berättar sin olycka. Fursten hyser medlidande med honom och befaller
honom att bortföra Khmara. I

Rodiwoj enleverar den unga flickan och för henne till furstens lä-
ger, där de unga tu förenas med hvarandra. i

OHAMI TRIO

Den världsbekanta akrobattruppen
och dess vackra uppvisningar.

M MUSIK M
M M

Ö - Bilderna för dagen Pr- 
K RI G E T I
HPPLHND

 

 

 

(I

ai
vs. l
vill; J.

y) t
j-
Ä-

   

 

 

 

Briljanta snapshots från årets
stora fältmanöfver upptagna af
- - vår utsände fotograf. - -

1. Vid Märsta. 18. Bron skall sprängas.

2. Striderna vid Husby och 19. 5 min. rast.
Erlinghundra. 20. Lägerlif i Billby.

3. Kronprinsen och Prins 21. Lifregementets grenadierer.
Karl inspektera. Vid kokgrafvarne.

4. En grupp främmande 22, Middag i fält.
officerare. 23. Fälttelegrafkåren.

5. Konungen och utländska 24. Förtrupp, som utlägger
officerare i automobiler. stolparne.

(i. Vid hufvudkvarteret i när- 25. Fälttelegrafstationen vid
heten af Olsta. Mariedal.

7. I skyttegrafvarne. 26. Södermanlands regemente

8. Skyttelinje. i marsch.

9. För att möta fienden. 27 Artilleri.

10. Post och tidningar. 28. Krigslmllongen.

11. Konungen med svit till häst. 29. Sjukvård.

12. Patrullstrider vid L. Enby. 30. Träng.

13. I skogsbacken hos sjuk- 31. Ammunitionsvagnar.
vården. 32. De sista dagarnes strider.

14. En sårad soldat förbindes. .3. Trupperna hemförlofvas.

15. Mot Sigtuna. 34. Sigtuna, torget med kyrkan,

16. th Färjsta bro. gatuinteriörer m. m.

17. Pontonierer i arbete.

 

 

 

QIO

 

 

   
 

i


 

A

a
å
ä

llr lummnmas M-

Pantomimbalett af Gaston Velle ut-
förd af Fröken Napierkowska.

e
.å

Ett förtjusande féeri framställdt som det är i natur-
liga Färger. - Fröken Napierkowskas briljanta fram-
ställningskonst kommer äfven till sin fulla rätt och
den i allo konstnärliga bilden efterlämnar ett intryck
som ej fort glömmes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Måndagar och Torsdagar nytt program.

 

Publiken ombedes vänligast att använda den plats hvartill biljetten gäller.

Rätt till ändringar af programmet förbehålles.
Eftertryck af programmet förbjudas.

 

stockholm 1910, steam stan Bokiryckeri

Information

Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain