#4608:

x! PROGRAM x"

 

 

 

 

 

Det bister-iska Huhta

Högst intressant verklighetsbild.

 

 

WW Brilj ant upptagning. Will

 

 

En välförtjänt
bestraffning

Episod från Iifvet vid en amerikansk badort.
ooV oo oo

 

 

 

 

Fru Rondall är så intresserad af romanläsning att detta tar all
hennes tid i anspråk. Hennes tio år gamla flicka får därför icke den
bästa uppfostran, och de husliga sysslorna blifva försummade. -- Fa-
miljen bor i en villa vid sjöstranden och den lilla flickan ber därför sin
mamma att få följa med till strandbadet, men modern endast stöter
undan sitt barn och ber att icke blifva störd. Fadern kommer dock i
detsamma och tager flickan med på en promenad. De hafva knappt
gått förrän ministern kommer på besök, och fru Rondall gör allt för
att underhålla honom. - Men vid stranden möter hr Rondall under sin I
promenad en kokett dam, hvars uppmärksamhet han gjorde allt för att
tilldraga sig. f

Den lilla flickan blir nu öfverlämnad åt sig själf, och hon skyndar
ned åt stranden för att söka förströelse. På en klippa slår hon sig
ned uttröttad efter leken och har snart insomnat, okunnig om den
fara som hotar. - Men tidvattnet stiger och når snart upp till det
sofvande barnet, som väckes af böljorna. - Under tiden hafva dock
föräldrarne saknat sitt barn, och en skallgång igångsättes genast, men
allt förgäfves. - På klippan står nu den lilla flickan utan utsikt till
räddning och vattnet stiger allt högre och högre. En simmästare,
som händelsevis passerar, får dock höra den lilla flickans rop, och han
kastar sig i vattnet för att rädda henne, hvilket också lyckades samt
för barnet till de förtviflade föråldrarne, som genom denna händelse
fått sig en välförtjänt läxa. I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epokgörande
dramatisk
nyhet
af
märket
Amerikas
främsta
filmfabrikat.

S orsvindlarens
-I dotter I-

Gripande episod!

Framstående amerikanska aktörer!

 

   

 

 

 

 

 

 

 

1. De unga trolofvade. 14. Bröllopsgästerna anlända.
2. Far och dotter. 15. Vigseln är förestående.
3. En samvetsfråga. 16. Rättstjänarne komma i ett- olägligt
4. Faderns välsignelse. ögonblick.
5. Förberedelserna till bröllopsfesten. 17. Gif mig endast en half timme.
6. Någon tid därefter. 18. Rättstjänarne lofva att vänta tills vig-
7. Bröllopsdagen. seln är förrättad.
8. Brefvet. 19. Ett värdigt lugn.
9. Förkrossad. 20. Den högtidliga akten.
10. Storsvindlaren och hans blifvande 21. Under bevakning.
måg. . 22. Diskretion.
I11. Qppriktighet. 23. Frihetens sista minuter.
12. aAlskar ni min dotter trots allth 24. Tiden är ute.
13. Ett ärligt jal 25. Ett sista afsked.

 

 

Amerikansk sensationsfilm!

Ett kärleksdrama
i från Mexiko

En ytterst spännande skildring af stor dramatisk effekt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I O
I 1. Hos mexikanarne. 16. Bundsförvandterna upp- Q
2. Dans för beundrarne. bådas
. 3. En kärleksförklaring. 17. Flykten. .
Q 4. Friaren får afslag. 18. Till häst för att förfölja de Q
5. Till den älskade vid skörde- flyende.
. arbetet. 19. En vild ridt. Ö
. 6. En afslagen bön. 20. Ett varningens ord. .
7. Mötet med den försmådde 21. Flykten från hemmet.
Q friaren. 4 22. På kontoret. i .
8. En hemlig öfverenskom- 23. Ryttarne spränga fram.
melse. 24. En falsk uppgift.
9. Planen för att göra den 25. Förföljarne sprängaförskansa
älskade svårt sjuk. ningarne.
10. En budbärare. 26. För att lida sina gärningars
11. Det mystiska brefvet. lön.
12. Ett speladt rendez-Vous. 27. Händerna upp.
. 13. Svartsjukans marter. 28. Räddad i sista minuten. .
. 14. En handgriplig tillrättavis- 29. Rätta förhållandet meddelas.
ning 30. Försoningen. .
7
Q 15. Hårdt mot härdt. .
O i O
. I DI- I .
.-.O-.OO-OOO-.O-I

 

 

En porslinskrosserska Som i

hemmet.

 S. kl "jungfru" i Hejdliist skrattretande.

 

 

Måndagar och Torsdagar nytt program.

Publiken ombedes vänligast att använda den plats hvartill biljetten gäller.

Rätt till ändringar af programmet förbehålles.
Eftertryck af programmet förbjudes.

 

Stockholm 1910, Stellan Stäls Boktryckeri

Information

Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain