#4607:

= s U c c i: s- =
; PROGRAM

Representerande --

mikansk soenisk konst.

I Hela programmet uteslutande amerikanska konstiilmer l
I af publik o. kritik erkända som i sitt slag de förnämsta. I

 

 

 

 

 

 

 

L--."vlL-.-I---1L.=""-"1;--l1 UU
UD nu

mFl-Pt och w
Bal lva rn
o

 

En vacker bild konstnärligt
utspelad i en härlig trakt på H

 

 lan det. 

 

1. Sommarljusa dagar. 11. En kavaljer som ingen.

2. På grefvinnan H-s villa. 12. Rtvalerna.

3. En inbjudan. - 13. I valet och kvalet. I

4. Kusin K. på semesterbesök. 14. Det måste komma till ett afgorande.

5. Ett hjärtligt välkommen. 15. KvinÅnolist.Å

6. Andtligen var han där, den beund- 16. En tete a tete. u
rade. 17. idag skall föra Eder till den Ni

7. Uppmärksammad och bortfjäskad. älskarlv

8. 14 dagar senare. 18. Offret var stort.

9. Brefvet till systern. 19. Ensam med sina tankar.

10. Af leken blir allvar. 20. Mot lyckan.

 

HE ="I"1L-="-1IöaL.-.-"1  l=-"1H

lndianhöidingen

o c h --
lAl  lAl
. Någon tid efteråt.
af farmaredottern.

5. Gåfvor och gengåfvor.

6. Farmaredottern förbereder sin
fader på indianens frieri.

7. Indianen anhåller om farmare-
dotterns hand.

8. Bortjagad af den vredgade fa-

9

0. En ridtur till skogs.

l

12. Nybyggarne söka efter farmare-

 

 

 

 

 

0

Stort drama fran Far West.
dern.

1

1 . Indianens lilla syster räddas

dottern.

13. Mexikanarnes läger.

14. Ryttarne spränga genom skogen

15.1Farmaredottern för den ska-
dade indianflickan hem till sig.

16. Mexikanarne anstorma.

17. Kvinnorofvet.

18. Pilen som budbringare.

19. För att rädda den älskade.

20. Indianens seger.
21. Indianen öfverlämnar dottern.

   

1. Mexikanarens frieri. till den sörjande fadern.

2. Bortjagad af den svartsjuke 22. De älskande förenas.
indianen. 23. Farmarens välsignelse.

3. Indianlägret. 24. Ett villkor.

4. Ett kärt besök.

F... Du hl!

EVA-K,
nu!

nu

to
ll

 

 

 

I MUSIK I-:I

 

 

m Amerikansk sensationsfilm!

Da cbampignbrottaren
fick sin otoerman

Epiod ur en yrkesbrottares lif.

På sin brottare-turné genom världsstäderna träffade en gång denna vår champion i
en större arbetarestad sin öfverman. Den spännade täflingen hade samlat många åskådare och
kampen mellan brottarne blef långvarig. 4- Championbrottaren blef dock besegrad, Efter upp-
visningen göra de båda kämparne, som blifvet goda vänner, sällskap till segrarens hem. -
Fattigdomen har här gjort sitt intåg och rörd i sitt hjärta lämnar den rike championen vid
sitt afsked en större summa för att bereda lycka och glädje i det fattiga hemmet.

Stjärnbaneretl
En episod från "
Nordamerikanska Frihetskriget

III- III III III
Elg Gripande! ämä Spännande! :H
lll--lll lll Ell

 

 

 

 

1. Inbördeskriget har brutit ut och de 18. Genom ade förenadesv postlinie.
frivilliga samlas under fanorna. 19. Upptäckt.

2. Far skall gå med i kriget. 20. En människojakt.

3. Afskedet från hustru och barn. 21. Skydd i den täta skogen.

4. I wunionssoldaternam led. 22. Sårad af förföljarnes kulor.

5. Till högkvarteret. 23. En natt i skogen.

6. I stridshvimlet. 24. Följande dags morgon.

7. En afdelning af ade förenadeoöfver- 25. Unionsoldaten anländer till sitt hem.
raskas af en ounion styrkas och 26. Utmattad af ansträngning och den
skingras. erhållna blessyren.

8. En förpost. 27. För att tillkalla hjälp.

9. Vid brunnen. 28. Dörren barrikeras.

10. En bön om skydd. 29. En trupp af ade förenades öfver-
11. Unionsoldatens dotter räddar den raskar.
fientlige soldatens lif. 30. För att förekomma att depeschen
12. På vilse stigar. komer i fiendens händer.
13. Förbundssoldaterna visa sin tack- 31. vDe förenade bryta sig in i huset.
samhet. 32. Ansikte mot ansikte med sin rädda-
14. Endast sin plikt som människa. rinna.
15. För att söka sina kamrater. 33. För hennes skull.
16. Unionstyrkans hufvudkvarter. 34. Den fientliga patrullen lämnar huset.
17. Ett förtroendeuppdrag. 35. Hjälpen kommer.

W   m
  .w w

 
 

 

till ändringar af programmet förbehålles.

onliätliàndaoar ooh Torsdoar oyit program wo

Publiken ombedes att använda den plats, hvartill biljetten gäller.
Eftertryck af programmet förbjudas.

 

.Stockholm 1910, Stellan Ståls Boktryckeri.

Information

Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain