#4606:

PROGRHM

 

 

 

EDISON-FILM!

Huru Beethovenkom att
skritva sin månskenssonat

- En bild ur den store kompositörens lif -

Skomakakaren och hans blinda syster. -
. Den blinda vid pianot. "
Ett musikgeni.

Beethoven vid sitt arbete.

Mästaren önskar vara ostörd.

Arbetsifver.

En vän på besök.

Beethoven följer sin vän på en promenad.

En gata i det gamla Wien.

10. I skomakarens hem.

11. Under nattens tysta timmar, mästaren hör sin egen musik.

12. Beethoven stiger in i det gamla huset.

13. Den blinda spelar.

14. Beethoven inspireras af den stilla nattens säregna mystik.

15. Ehuru dina ögon icke kunna se, skall jag låta dig förstå mänskenets skönhet.
16. Beethoven komponerar sin månskenssonat.

17. Musikens toner tolka för den blinda de månbelysta landskapens skönhet.

18. Det ena sceneriet vackrare än det andra framträder för den blindas själ.

19. Beethoven skyndar hem för att uppteckna sin komposition.

20 Mästerverket nedskrifves.

Medryekande - Vackert - Stämningsfullt

pwseeewwr

 

 

 

 

En närvös herres äfventyr.

Skynda på!
  Stormande munterhetl.r
WWW

Q - Bilderna för dagen - o

KRIGE T I
HPPLHND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Briljanta snapshots från årets
stora fältmanöfver upptagna af
- - vår utsände fotograf. - -

1. Vid Märsta. 10. Patrullstrider.

2. Striderna vid IHusby och 11. I skogshacken hos sjuk-
Erlinghundra. Vården.

3. Kronprinsen och Prins 12. En sårad soldat förbindes.
Karl inspektera. 13. Mot Sigtuna.

4. En grupp främmande 14. Vid Sigtunabron.
officerare. 15. Pontonierer i arbete.

5. Konungen och utländska 16. Bron skall sprängas.
officerare i automobiler. 17. Marscherande trupper.

(i. Vid. hufvudkvarteret i när- 18. Konungen med svit.
heten af Olsta. 19. 5 min. rast.

7. I skyttegrafvarne. 20. Sigtuna, torget med kyrkan,

8. Skyttelinje. gatuinteriörer m. m.

 

9. Konungen med svit till häst.

QIO-

 

 

I Ett bröllop

under ofredens dagar II
Skådespel af Sophus -Michaelis.

Alaine de liEstoile, Härskarinna. till Trionville.
Erneste des Tressailles, Markis, Emigrant.
Montaloup, Kommissarie.

Marc-Arron, Ofverstelöjtnant i revolutionshären.

Handlingen försiggår på. slottet Trionville i närheten af Conde år 1793.

Under franska revolutionen.

Slottet Trionvilles unga härskarinna Alaine de ltEtoile skall sammanvigas med.
sin ungdoms kärlek markis Erneste des Tressailles, som i anledning häraf för ett
dygn tagit sig ledig från sin tjänstgöring vid Emigranthären. H Tjänaren Prosper,
hvars republikanska sinnelag upphetsas vid åsynen af dessa Emigrantofficerare, sliter
i vildt raseri bourbonkokarclen från sin herres uniform. F- Men då revolutions-
hären något därefter anfaller och den unge markisen nödgas att fly, uppvaknar tro-
hetskänslan hos honom. Denna trohet kostar honom dock lifvet, och han hjälper
ej heller därmed sin herre, som blifvit tillfångatagen och dömd till döden. - En-
dast -denna natt må markisen tillbringa hos sin brud. Morgonen därpå kl. 6 skall
han skjutas.

Alaine, som plågas af att se Erneste uppfylld af ängslan för morgondagen,
låter kalla chefen för revolutionstrupperna till sig och utlofvar en stor belöning om
han låter markisen fly, men Marc-Arron är omutlig. För honom är plikten allt.
Då lägger Alaine sin hand på hans, ser honom djupt i ögonen och beder honom
frälsa Erneste för - hennes skull. Beröringen med denna kvinnas hand förvirrar
Marc-Arron, ära, samvete, hederoch trohetsed - allt glömmer han.

Hastigt byter han och markisen kläder och VAlaine ser med likgiltiga blickar på
då Erneste flyr W hon tänker på sig själf. Men nu är faran öfver och stolt väg-
rar hon att underkasta sig denne främmande man. Först då hon genom ett samtal
med kommissarien förstår att det verkligen gäller lifvet för Mac-Arron, tillstår hon
sin kärlek för honom, som upptändts af hans mod och dödsförakt. Då emellertid
dagen .därpå Mac-Arron blir igenkänd af sitt folk, är han åter mannen och afstår
därför Alaines bön att han skall fly. Soldaterna storma nu in med markisen, som
åter blifvit fångad, och Montaloup fordrar dennes skjutande för att bevara Mac-
Arrons för republiken långt dyrbarare lif gifver han själf soldaterna från altanen
order om att skjuta och med orden: wLefve Alaine de liEstoile, lefve republikem,
dör han en hjältes och en plikttrogen soldats ärofulla död.

 

när vännerna bletvo ovänner

Humoresk!

 

 

Rätt till ändringar af programmet förbehålle.

av Måndaar och Torsdagar nytt program vn

Publiken ombedes att använda den plats, hvartill biljetten gäller.
Eftertryck af programmet förbjudas.

 

Stockholm 1910, Stellan Stäls Boktryckeri.

Information

Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain