#4604:

av PROGRAM se!

 

 

 

 

o Intressantaste o
verklighetsbild I

Med en nedisad hvalångare,
som forcerar den tätt pac-
kade drifisen, går färden allt
längre och längre mot norden.
Odsligt och dödt ter sig Is-
hafvet, då med ens jägaren
från fördäck observerar en
väldig hvalross, som sträcker
sig på iskanten. Ett välrik-
tadt skott och den är- jäga-

rens byte. Så skjutes äfven

en myskoxe innan det efter-
traktade jaktbytet - Isbjör-
nen - visar sig. Jakten på
denna är Ibildens intressan-
taste och mäst spännande
moment. - Jägaren lyckas
komma isbjörnen på nära
håll och genom ett skott är
ett praktexemplar nedlagdt.
Denna scen återger vår bild

mästerligt och på nära häll.

gt  
i sBJ RNsiAKT
i
å

 

 

 

 

 

- 1 af världsmärket
amerikas för-
nämsta film-
fabrikat.

   

 

 

 

Den ,Hvite medicinmannenl

Af JAMES FENIMORE COOPER.

Ett äiventyr bland Amerikas indianer

Dzr Van Brum, den hvite medicinmannen, är en högst osympatisk
herre i fullständig saknad af humanitet eller med andra ord 4en grym
despot. ä Han hade dock en stor praktik i det Far-West-territorium han
slagit sig ned i. Indianernas medicinman hade misslyckats med att bota
en liten indiangosse, som var strängt angripen af feber. i I sin förtviflan
besluta föräldrarne att söka råd hos doktor Van Brum men denne, sin
vana likt, vill icke förspilla sin dyrbara tid på en indian och visa-r därför
brutalt bort de besökande. Emellertid hör doktorns hustru, en varm-
hjärtad och ädel kvinna, de stackars indianernas klagan och går resolut
för att bistå det af febern angripna barnet. Botemedlet består af en burk
piller, som den goda kvinnan lämnar till squaw,n jämte instruktion att
gifva barnet däraf på jämna mellantider. Den lille kryar också snart till
sig, och med den vidskepelse, som är karaktäristisk hos indianerna, tror
squawln på pillerburken som på ett under. Hon t. o. m. band den i en
kedja och hängde den om halsen såsom en fetish. Denna händelse för-
längde för någon tid det fredliga förhållande, som varit rådande mellan
de hvita och rödskinnen, men doktorns ständiga tyranni kunde dock icke
glömmas. En dag möter doktorn indianhustrun vid flodstranden och kan
naturligtvis ej underlåta att håna och förolämpa henne. Hon visade på
den underbara flaskan hon bar om sin hals, men doktorn endast skrattade
åt henne tills hon drog sin dolk. Doktorn, som var en feg stackare,
flydde.

Då indianerna hörde denna episod berättas förklarade de krig och
anställde en jakt efter doktorn, som till häst flytt med sin hustru. inom
kort hade indianerna, som lagt ut nät för. de flyende, infångat dem yoch
doktorn gått sitt oundvikliga öde till mötes. Doktorinnan fördes till indian-
lägret och hade ej heller undgått att dela sin mans öde, om icke indian-
skan kommit räddande emellan, visande den välgörande medikaments-
Haskan. Indianerna eskortera den skonade till flodstranden, där en båt
förde henne i säkerhet till de .hvitas läger på andra sidan flodstranden.

  

 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o.. o.. : . . : o.. o..
0 MUSIK V 0
o.. o.. : . . : o.. o..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mot snögrånsen

Vackraste partier från Europas allfartsland.

Färden uppför den väldiga alpkedjan går med bergbana och det .ena partiet vackrare än
det andra visar sig. Snart befinna vi oss bland den eviga snön och i bakgrunden afteckna
sig bergtoppar, hvars yttersta spetsar höja sig upp bland molnen.

 

 

Bel ägringen
ai Saragossa

 

 

Episod från kriget mellan I I

Frankrike och Spanien
Februari 1809

och belägrat Saragossa. I staden hafva alla beväpnat sig,
beredda att försvara sig till det yttersta och under ledning
och uppmuntran af stadens präster och munkar uthålles5
också belägringen. - En viktig medlem af försvarskom-

Y mittén är Don Pedro, en brutal och härsklysten man, som särskildt

1 gjort sig bemärkt som en skicklig spion. I-Ians föräldralösa brors-
dotter Juona uppfostras i hans hus och utan att knysta får hon

- nnna sig i den brutala behandlingen. En dag sändes hon till frans-
männens läger för att spionera, men blir infångad af de franska
 soldaterna och det förbjudes henne att vända tillbaka. - Under

I . sin vistelse i fiendelägret observeras hon af kapten Aubry, som
hyser medlidande för den stackars flickan och skaffar henne plats I
som marketenterska. Det vänskapliga förhållandet till kapten

1 Aubry öfvergär snart till en häftig lidelse. Kaptenen får en dag 
1 order att besätta klostret Eugracia och därifrån söka intränga i
staden.

Han meddelar vid ett kärleksmöte Juona detta och efter ett
ömt farväl bryter kaptenen upp. Don Pedro, som länge sökt efter
sin brorsdotter, öfverraskar henne kort efter samtalet med den
franska kaptenen och genom hot lyckas det honom fä del af
fransmännens plan. Don Pedro för Juona med sig till staden och
meddelar försvarskommittén sin vetskap om den planerade storm-
 ningen. Spanjorerna besluta att underminera klostret och spränga
i fransmännen i luften. Följande morgon, då fransmännen storma
klostret, är också allt klart för sprängningen, men då Aubryi
 spetsen för sina soldater träder inom klostermurarne möter Juona I l
V och berättar om minan och tränger honom tillbaka just i samma
1 ögonblick som klostret springer i luften. Rasande öfver att Juona

varnat fransmännen råkar hon ut för Don Pedros hämnd.

Fransmännen hafva under befäl af general Lannes ryckt fram

 

 

 

Måndagar och Torsdagar nytt program.

Publiken ombedes vänligast att använda den plats hvartill biljetten gäller.

Rätt till ändringar af programmet förbehålle.
Eftertryck af programmet förbjude.

 

Stockholm 1910, Stellan Ståls Boktryckeri

Information

Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain