#4603:

PROGRHM

 

 

 

 

 

  
   

  
 
  

Rotterdam
tilll
(Holland.)

Från "Hvita husets" utsiktstorn.

   

Rotterdam, den af vatten om- och genomflutna staden, utbreder sig
här för våra blickar. - Med sina talrika holmar och små öar, som bildas
af de många segelbara kanalerna, hvilka stå i förbindelse med hvarandra
genom vindbryggor, vridbara broar samt gamla hederliga stenbroar, bildar
detta ett omväxlande och pittoreskt drama.

Flerstädes bilda kanalerna hamnbassänger, som äro tillräckligt djupa
för att tillåta äfven de största fartyg att lägga till vid de där belägna
nederlagsplatserna.

Rotterdam, med sin lifliga industri, sin talrikt besökta hamn och sina
stora skeppsvarf, är kanske den mest originella bland alla Hollands städer,
på samma gång som det har att uppvisa den största trafiken.

mm MMMAE

 

 

KoNs TFILM!

David OCI) GOIiäl

Biblisk seen framtälld i en-
lighet med den heliga skrift.

Utstyrseltyeke 1 naturliga färger.

l hufvudrollerna följande (från Comédie Frangaise)
framstående konstnärer:

David Frkn Bovy Goliat... Hr Havet Konung Saul... Hr Alexandre

Sai och hans fyra söner njuta som bäst sin landtliga hvila, då en
krigare kommer med ett budskap från konung Saul, i hvilket han riktar
ett upprop till Israels folk att bistå honom i hans kamp mot lilistéerna.

Tre af Sais söner gripa till vapen. Endast David, som ännu är
för ung, stannar hos sin gamle fader, ehuru han brinner af längtan att få
åtfölja sina bröder. "

Någon tid därefter uppdrager den gamle Sai åt sin son David att
föra proviant till de äldre bröderna. David mottager med förtjusning
detta uppdrag och kommer till konung Sauls läger midt under den hetaste
striden. Det afgörande ögonblicket är inne. Ur de fientliga leden fram-
träder Goliat, stolt öfver sin storlek och sin styrka och framslungar mot
Israels här en utmaning, som ingen vågar antaga. Blott den unge David,
beväpnad med en vanlig slunga, vågar upptaga striden, samt lyckas med
en sten från sin slunga döda jätten.

Fröken Bovy, som, full af djärthet och inspiration, framställer David,
sekunderas i denna scen på ett utmärkt sätt af Herr Ravet, som mästerligt
framställer Goliats roll.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q . o.. o.. : . - :- 0.0 o.. ..-
.3 MUSIK -

. . o o

0.0 :o o . V I . . , :o o.. O r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakobs mikroskop

En intresant vandring i
vetenskapens förgärdar.

Först se vi en öldroppe med skummet som bildas af jästpartiklarne. Vidare se vi huru-
som några i vattnet upplösta saltkorn vid afdunstningen kristallisera I
Så kommer turen till de mikroskopiska djur, som lefva på gamla ostkanter. Vidare iakt-
tages hos några vattenväxter en omsättning af växtsafter, som påminner om blodomloppet hos
människan. .
den sista bilden visas ättikålar, små maskliknande djur, som under vissa förhållanden
uppstå i ättika.

 

 

titt ti

 

 

Detektivern as
Detektiv

SPÄNNANDE MÄSTERBRAGD!

1. Mrs S. Förbrytarekungens 12. Hos detektiven.

viv hos chefen för utrikes- 13. En bön om hjälp.
departementet. 14. Detektivens förberedelser.
2. Ett svepskäl. 15. Förbrytarekungens bostad
.3. Ensam ett ögonblick i ämbets- upptäckt.
rummet. 16. Detektivens besök.
4. Det hemliga dokumentet. 17. Afslöjad.
5. I det värda parets hem. 18. Den, mutade betjänten.
6. Planen. 19. Man ackorderar om lösen-
7. Följande morgon hos utrikes- summan.
ministern. 20. Följande dag skola penning-
8. Ett utprässningsförsök. arne betalas på öfverenskom-
9. Det anonyma breivet. met ställe.
10. Ijänsteskritvelsen. 21. Detektiven instruerar sin be-u
11. Ambetsmannens förtvltlan. tjänt.

22. På mötesplatsen.

23. Förräderiet (som ej var oför-
beredt).

24. Penningarne räknas upp.

25. vaerfallet.

26. Hämndplanen.

27. Den mutade betjänten utför
sitt uppdrag.

28. l sista ögonblicket.

29. Räddad.

30. Banditerna öfverraskas.

31. Arresteringen.

32. Hos utrikesministern.

33. Detektiven öfverbringar doku-
mentet.

.me
Ekvilibristtruppen

"Les Paoli"

n Denna trupp kommer helt visst, tack vare och kanske icke minst den smidige
medhjälparen, hunden Tom, hvilken verkligen framvisar prof på en underbar dressyr, att
hänrycka publiken genom sina storartade prestationer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Måndagar och Torsdagar nytt program.
Rätt till ändringar af programmet förbehålles.

Publiken ombedes vänligast att använda den plats hvartill biljetten gäller.
Eftertryck af programmet förbjudes.

 

X
Stockholm 1910 Stellan Ståls Boktryckeri.

Information

Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain