#4601:

av PROGRAM a-

 

 

 

 

 

: o Genom i e turkiska Asien 0

En karaktärsbiid fram-
häfvande Orientens sär-
egna o. mystiska prakt

 

h
- ITALIENSK KoNsTFILMi

ILeionbrude

eller -

Den Babyloniska Jungfrun;

Konung Ninia i Babylon, trött på alla hoffesterna söker annan förströ-
else. På en af sina promenader observerar han den sköna jungfrun Esther i
hvilken han häftigt förälskar sig och befaller därför sina soldater att föra henne
till slottet. Hennes trolofvade blir slagen till marken och inför hans ögon bort-
föres Esther. I-Ion föres inför konungen, som gör allt för att behaga henne;
han bjuder henne alla sina skatter, blott hon vill blifva hans, men Esthers hjärta
förblef dock obevekligt. Från sin balkong visar konungen Esther landet han
härskar öfver och erbjuder henne att dela allt endast hon vill blifva hans drott-
ning. - Men åter ett nej. - Detta stegrar konungens förälskelse. Emot sin
vilja krönes Esther till drottning, smyckas med juveler och får plats på tronen
vid konungens sida. Men Esther gör sig fri från konung Ninias famntag och
kastar kronan med all sin utsmyckning framför konungens fötter. I sitt raseri
häröfver befaller konungen att Esther skall kastas för lejonen; soldaterna
gripa henne och kasta henne i lejongropen. Men nu sker ett mirakel. Istället
för att angripa Esther smeka lejonen henne. Folket, som strömmat till, ser detta
och taga det som ett tecken från himmelen, hvarför de resa sig mot konungen
och fordra den fångna jungfruns frigifvande. Detta sker; men då folket vill
störta sig öfver konungen, träder Esther beskyddande och förlåtande emellan.

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Ett dråpligt skämtnummer är

Petters dubbelgangare

Komisk seen spelad af Prince.

I denna scen, af öfverväldigande komisk verkan, förorsakar den korrekta och välupp-
fostrade Petters förvånande likhet med en skomakare, en minst sagdt osannolik förväxling.
Till och med Petters fästmö, som skomakaren just besöker för att taga mått, låter lura sig af
den slående likheten och den unga flickans föräldrar, som tro det hela vara ett dåligt skämt
af den blifvande mågen, kasta ut gyckelmakaren genom fönstret.

I samma ögonblick anländer Petter, som blir högst förvånad öfver mottagandet. De
blifvande svärföräldrarna börja förvåna sig öfver den unge mannens hastiga förvandling, nyss
var han ju skomakare och nu är han en elegant herre, då i detsamma den ärbare-handt-.
verkaren inträder och opponerar sig mot den hårdhändta behandling, som han fått lida. Den

trassliga härfvan utredes till fullaste belätenhet och Petter återfår helt lycklig sin charmanta
fästmös ynnest. -

 MUSIK  v I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Nytt storartadt, äkta amerikanskt I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wild-West-nummer.
Framstående eeniska artister medverka.
jörniäqat ms son

Spannande afventyr

iWesterns vilda sko-

gar samt en tragi-

komisk karleks-

til til historia. til til

1. Damen från Ostern. 22. Till häst för att fortsätta
2. Mabel, som blifvit orolig, jakten.
önskar vända hem. 23. I jägarnes läger.
3. Utanför postkontoret. 24. Bob ensam med sin sorg.
4. Bob ledsagar den främ- 25. Bob underrättas om den
mande till farmen- . spårade björnen.

5. Presentationen (med ett 26. Björnen i skogssnåren.
kanske ej betydelselöst till- 27. En spännande björnjakt.
lägg: aDenna dam är 28. Björnen iträdet.
främmande för vår omgif- 29. Ett välriktadt skott.
ninga). f 30. Cowboys list.

6. En välkomsthälsning. 31. En kommedi arrangeras.
7. Skogsridten. 32. Den döendes sista ord:
8. Björnjägarnes läger. ..

9. En tete à téte. Alskade Mabel!

10. Björnjägarens son Bob och UPPFCPaF-i dfmm min Sista
Mabels .trolofning- stund att jag ar oskyldig och

ll Afskedet dina misstankar ogrundade.

- t I u Har endast raddat en okand

12. Ett olycksbringande afven- dam från en Svår Olyckshän-
tyr. (En häst förd af en delse. -- Under jaktenidag
främmande dam råkar i har en björn-lifsfarligt sargat
sken, kastande Sin rytm- mig. Mitt sista farvall
rinna till marken.) Bob-

13. Bob kommer den nödställda 33. Bobs bref gör väntad effekt.
till hjälp. 34. För att taga ett sista farväl

14. Mabel, som just rider förbi af den döende.
olycksplatsen, men ej sett 35. Mabel kan icke glömma sin
det passerade, gripes af kärlek till Bob.
af svartsjuka. 36. En främling framträder.

16. Bob hemför den räddade. 37. aMin hustru önskar fram-p

17. Mabel vill ej tro Bobs för- bära sitt tack till sin hjälte-
klaring och bryter trolof- modige räddare.
ningen, 39. Listen har lyckats och Bob,

18. En tröst. som ej längre kan hålla sig

19. Björnjägarne på fiske. allvarsam, springer upp er-

20. Björn i sigte. kännande sitt påhitt.

21. Ett skott. 40. Försoningen.

 

.F21 .fetlig granne

Komisk seen.

 

Näktergal och Versenström, den ene musiker, den andre poet, äro grannar till stor
förtviflan för den senare, som blir ursinnig öfver pianistens musikaliska öfningar, trots ord-
språket smusiken föräd-larv.

Poeten klagar i sin vrede och Näktergal blir uppsagd. Musikern hämnas genom att
värfva ett kringvandrande musikkapell som får i uppdrag att hålla serenad för poeten.

Förtviflad, alldeles utom sig af detta infernaliska väsen, kastar musernas gunstling det
ena för och det andra efter af sina ägodelar i hufvudet pä musikanterna och står där till slut
lika utblottad som Job i sitt elände. Pianistens hämnd har lyckats.

m
Måndagar och Torsdagar nytt program.
Publiken ombedes vänligast att använda den plats hvartijll biljetten gäller.

Rätt till ändringar af programmet förbehålles.
Eftertryck af programmet förbjudes..

 

Stockholm 1910, Stellan Ståls Boktryckeri

Information

Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain