#4599:

s PROGRAM s

 

 

 

 

  

i

Sorsation Radion?
 lllraklion i

   
 
  

 
 
 
 
 
 
 

w!! (11,11, 1? 1

tilll

  
 

llirorläoson

  
 
   
  

  

 

  

 

   
     
 

  
 
 

  

      

i." m I f. u, [Im 1 I. 
to  of I-j i .
b "oss n

Äfventyrsskildringen

 Robinson Grus

I full öfverenstämmelse iscensatt efter den
af alla sedan barndomen kända och beundrade

 

äfventyrsromanen med samma namn - - - -

 

ken har icke som barn läst om denne alla hurtiga gossars hjälte och huru

väl förstod vi icke honom, då han, trött af det evinnerliga pluggandet

i skolan, såsom skeppsgosse tog värfning på ett fartyg för att segla jorden

rundt. Väl minnas vi äfven hans öden. -- Skeppsbrottet, då Robinson ensam

kastades upp på en obebodd ö, där han blef hänvisad att i många år tillbringa

sitt lif. Mboch aFredagr), denna naiva typiska indian med sin, vildmänniskan

så likt, öfvernaturliga rädsla för allt nytt; af honom hafva vi också en bild in-
präglad i vårt minne sedan barndomen.

Vi förstodo rakt inte huru Robinson en gång kunde lämna sin ö för att

återvända till en sträng fader; - vi hade stannat där hela vårt lif - tänkte vi

som unga. För den vuxne ter sig ju nu detta äfventyr litet annorlunda, men

ett kärt ungdomsminne skall dock denna på ett mästerligt sätt framställda film
otvifvelaktigt väcka till lif. -

ROBINSON CRUSE H hvilka minnen kallar icke detta namn till lifl l-Ivil-

 

 

Den lille hjälten

En spännande och medryckande episod från Nordamerikanska
frihetskriget.

 

 

 

I;--..-.l MUSIK l--II

 

Oerhörd sensation!

lärl smärtor-Borneo

 

ack Johnson

Den öfver hela världen bekante negern känd sedan internationella boxningskampen
om världsmästerskapet i Reno (Amerika) den 4 Juli 1910.

Alla tidningar i hela världen skildrade på sin tid denna utom-ordentliga tilldragelse
inom sportvärlden och ännu tyckas de vilda exesser mellan negrer och hvita, som
blefvo följden af att negern Johnson blef världsmästare, icke vara slut.

50,000 åskådare från alla delar af världen strömmade till den lilla staden i
Kalifornien och en entré betaltes från 125-250 francs pr person. Matchen som
varade i 1 och en half timme, inbringade de båda boxarne den nätta summan af
2,105,000 francs. De biografteatrar i Amerika och England, som visat kinematograf-
bilder af negern Johnson, hafva formligen belägrats, så att myndigheterna måst in-
skrida och förbjuda bilden där.

l dag äro vi i tillfälle visa vårt publikum denna storartade film, den mest sensa-
tionella af alla biograffilms, törs man säkert påstå, som hittills framställts.

 

 

 

Bilden visar:

1. Johnson tränar. 4. En man som en vante för Johnson.
2. Boxningskamp med en hvit (i flera 5. Med flera man på sitt bröst.
rouds). 6. Muskelspel.
3. Johnsons fenomenala nackstyrka de- 7. Världsmästarboxaren komplimenteras.
monstreras.

 

" 08580

  
 

 

 

 

 

II Babylons historia 

Semiramis, roll utföres af Fröken Mirval. 

En öfverväldigande storartadt arrangerad och sannt konstnärligt
utspelad bild af skimrande kolorit!

- PATr-ri: FREnEs världsberömda -
II Kinematograi-i i färger. 

Vi visa härmed en film, hvilken är värd den odelade beundran
den säkert kommer att väcka, tack vare den omsorg som ned-
lagts på dess sammansättning, på valet af artister för inspelande
af densamma samt på den praktfulla och dyrbara utstyrseln.

lla känna till Semiramis, den äro-
rika härskarinnan öfver Babylon,
som skapade det odödliga mäster-

verk, hvilket går under namnet V
sBabylons hängande trädgårdars och som
räknas som ett bland världens sju Linder-
Verk. - Denna film låter oss närvara vid
Semirarnis, och konung Ninus, bröllop,

vid den unga drottningens sammansvärj-
ning mot konungen, liksom den äfven
återger scener ur drottningens krig samt

ur de festligheter hon gaf i sina under-
bara trädgårdar. Slutligen framställes

hurusom, efter hennes död, staden Baby-
lon, känd för sitt lättfärdiga lefverne,

råkar i fullständigt förfall.

 

 

HHHHH-JQ
Rätt till ändringar af programmet förbehålles.

nr Måndagar och Torsdoar nylt program vn

Publiken ombedes att använda den plats, hvartill biljetten gäller.
Eftertryck af programmet förbjudas.

 

 

 

Stockholm 1910, Stellan Ståls Boktryckeri.

Information

Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain