#4598:

se PROGRAM e

 

 

 

 

 

 
   

Sensaiiorr
i Allraktior

  
 
   
 

 

 

I! l lll;
l rrgrrggrrrgtlg., 1

 

ilverlägsen N

 
 
 
 

 
 
 

 
  
 

  
  

    

 

 

x 4 H h: I Uli; I [Ir rrlrlk I- m

 r r r " c, of tillslag nhol
e o sea oss r -.

- r sig

Äfventyrsskildringen

Robinson Grus

I full öfverenstämmelse iscensatt efter den
afalla sedan barndomen kända och beundrade I
äfventyrsromanen med amma namn - - - -

 

 

 

ken har icke som barn läst om denne alla hurtiga gossars hjälte och huru
väl förstod vi icke honom, då han, trött af det evinnerliga pluggandet

ROBINSON CRUSE -"- hvilka minnen kallar icke detta namn till lifl Hvil-
i skolan, såsom skeppsgosse tog värfning på ett fartyg för att segla jorden

rundt. Väl minnas vi äfven hans öden. -- Skeppsbrottet, då Robinson ensam
kastades upp på en obebodd ö, där han blef hänvisad att i många år tillbringa
sitt lif. --- Och aFredaga, denna naiva typiska indian med sin, vild-människan

så likt, öfvernaturliga rädsla för allt nytt; af honom hafva vi också en bild in-
präglad i vårt minne sedan barndomen.

Vi förstodo rakt inte huru Robinson en gäng kunde lämna sin ö för att
återvända till en sträng fader; - vi hade stannat där hela vårt lif - tänkte vi
som unga. För den vuxne ter sig ju nu detta äfventvr litet annorlunda, men
ett kärt ungdomsminne skall dock denna pä ett mästerligt sätt framställda film
otvifvelaktigt väcka till lif.

 

Den lille hjälten

En pännande och medryckande epiod från Nordamerikanska

 

 

 

 

 

frihetskriget.

:: z: ;- -; :: ::
- MUSIK

z: z: ä- -2 :: ::

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-, Storartad naturbild.

ETT NIJTIIIA Slfllilli

i des olika facer.

 

  

Från en af världsmakternas tora flottmanövrer.

Jagarne med sin kolossala hastighet, de väldiga
pansarkrvssarne, kanon- och torpedskjutning, allt ett
- imponerande skådespel! =

 

0580:5208580
 KoNSTFll-M! 

 

 .a S. A. P. F.
09:90 -1 - GEOQGQQ

Isanrrrnrrrs II

II Babylons? historia 

:lämämgm

Semirarnisi roll utföres ai Fröken Mirval.
En öfverväldigande storartadt arrangerad och sannt konstnärligt

 

 

 

 

 

utspelad bild af skimrande kolorit!

- PATHrå Fatal-:s världsberömda - W
II Kinematograii i färger.

Vi visa härmed en film, hvilken är värd den odelade beundran
den säkert kommer att väcka, tack vare den omsorg som ned-
lagts på dess sammansättning, på valet af artister för inspelande

====c==a===g=g
af densamma samt på den praktfulla och dyrbara utstyrseln.

lla känna till Semiramis, den äro-
v rika härskarinnan öfver Babylon,
som skapade det odödliga mäster-
verk, hvilket gär under namnet
sBabylons hängande trädgårdara och som
räknas som ett bland Världens sju Linder-
verk. - Denna film låter oss närvara vid
Semiramis, och konung Ninus7 bröllop,
Q

vid den unga drottningens sammansvärj-
ning mot konungen, liksom den äfven
återger scener ur drottningens krig samt

ur de festligheter hon gaf i sina under-
bara trädgårdar. Slutligen framställes

hurusom, efter hennes död, staden Baby-x
lon, känd för sitt lättfärdiga lefverne,

råkar i fullständigt förfall.

 

 

 

 

 

Rätt till ändringar af programmet förbehålles.

of Måndagar ooh Torsdagar nyll program wo

Publiken ombedes att använda den plats, hvartill biljetten gäller.
Eftertryck af programmet förbjudas.

 

Stockholm 1910, Stellan Ståls Boktryekeri.

Information

Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain