#4597:

t PROGRAM -,

 

    

mig ms mig z mig ms ms

 

V

Säsongens praktfullaste konstfilm!

FHUST

EFTER GOETHES MÄsTERvERK.

Bearbetning och ieensättning af
GEORGES FAGOT och ANDREANI.

WR Kinematograii i färger., m

Denna een, som på det lyckligaste sätt ansluter sig till
Goethes mästerverk, framställer för os den lärde doktor Faust,
som i sig förkroppligar kunskapstörten, njutningslystnaden
och ett oaflåtligt behof efter verksamhet.

Elli
Ellä

mig
sig;

mer

 

 

mig

EE

Första afdelningen:

Scenen är en gammal tysk stad. sätet för den högskola, hvars
prydnad Faust är. W Det lider mot natten. Mörkret lägrar öfver staden
och månens strålar framkalla underliga skuggor. - I sin studerkam-

. marc sitter doktor Faust, forskande efter lifvets urkraft. Han vill tro
på en idévärld, men han finner intet och lifvet tycks honom för tomt

mig
EVA

för att lefva längre och han Vill söka svaret på sina frågor på andra
sidan grafven. I begrepp att dricka ett dödande gift, hör han utifrån
staden, i Vårmorgonens gryning, körsånger till Guds lof. Ack, denne
Gud. är intet för honom. Kan han återgifva honom tro eller ungdom .
eller kärlek? Nej allt är värdt förbannelse! Träd fram satan! Metisto
uppenbarar sig i den lärdes trånga boning, där "det tlämtande lampljuset
sprider ett mystiskt sken öfver böcker, benrangel och alkemistiskt red-
skap. Afgrundens herre erbjuder Faust sina tjänster. Han skall åter-
gifva honom ungdom och fägring och lifvet skall visa sig i gladare
färger - till gengäld fordras endast en obetydlighet. - Faust ryggar
tillbaka: nFör dig, du flammbild, jag ej vike! Ty jag är Faust! Jag
är din likeb) - - -- men bedåras af den bild af Margaretha, som
Metisto framlockar - och säljer sin själ. - Tömmande en troll-

ms
sm

mig
sina

Klä
EE

dryck hefaller nu Faust Metisto föra sig till den sköna han nyss sett.

Utanför stadsporten lustvandra handtverkssvenner, studenter, bor-

mig
ära

gare, soldater, unga flickor och fruar i grupper hvar för sig, njutande
af det vackra vädret. En del slå sig tillsammans för att dricka en
bägare och till dem sällar sig Metisto, känd af ingen. Af vissa tecken
fattar man dock misstankar och Metisto anfalles. Då drar han med
sin värja en trollkrets omkring sig, hvilken ingen kan öfverskrida.
Men då angriparne vända det korsformiga fästet af sina svärd mot af-
grundshärskaren bekommer det honom ej väl och alla draga oskadda

Eli-S
EVA

bort. - Nu kommer Faust till Metisto. wHän till den skönaste bland
de skönab). M Margareta går från mässan då Faust observerar henne:

EIS.
Ella

aMin sköna fröken, vågar jag den bön att vid er arm ledsaga eder fåfb)

eÄr hvarken fröken eller skön,
Hem kan jag oledsagad gå.)

Klä
EE

Förälskad och förhäxad af Margaretas skönhet påminner Faust
Mefisto om hans löfte. De gå till Margaretas kammare. Under tiden
har Mefisto hämtat ett skrin med åtskilliga smycken, hvilket placeras
så att Margareta skall observera det. Hon kan ej heller neka sig att
se efter hvad det innehåller, för att sedan på lek pryda sig med hals- I

EIS;
källa

band och örringar.
Slut på förta afdelningen.
N" 5 minuters uppehåll. "w

ms
FÅ

lä

 

 

mm mmm 1
sm sm EI MUSIK

Klä

 

E

Andra. afdelningen:

Margareta söker råd och tröst i kyrkan, knäfallande inför den heliga
madonnabilden, men Mefisto tillropar henne ve och förbannelse. Hennes
ångest stiger då och hon upplefver förkrosselsens stund och faller slut-
ligen i vanmakt. Faust följer Mefisto till firandet af Valpurgisnatten,
hvars sinnliga bacchanaliska fester afbrytas af en syn, då Faust ser

EIS

Margareta, blek som döden! Han befaller Mefisto föra honom till henne.
Anklagad för barnamord kastas Margareta i fängelse, till hvilket

EIS.

I Melisto lämnar Faust nycklarne på det han må föra bort den älskade.
Men Margareta, som förlorat förståndets ljus, anar att hon skall stanna
och ber Faust blifva hos sig. Mefisto komlner och ber dem skynda
sig. I en brinnande bön öfverlåter nu Margareta sin själ i Guds händer

Klä

och nedfaller sanslös. Mefisto säger att hon är fördömd, men en jub-
lande kör svarar att hon är frälst. Af englar föreslhon till himmelen,
under det att Mefisto krälar i stoftet inför ärkeängelns svärd.

 

 

S.

 

Ella EM Ella EE "LSUVJv EH BE!

 

0850520850
 KoNsTFILM! 

========
s. A. P. F. 
Q=QQ=Q

Isnmls II

II BanansP historia  H

Semiramis, roll utföres al Fröken Mirval. 

 

 

 

 

 

 

En öfverväldigande storartadt arrangerad och sannt konstnärligt
utspelad bild af skimrande kolorit!

- PATHE FnEm-:s världsberömda -
ll Kinematograii i färger- 

Vi visa härmed en tilm, hvilken-är värd den odelade beundran
den säkert kommer att väcka, tack vare den omsorg som ned-
lagts på dess sammansättning, .på valet af artister för inspelancle
af densamma samt på den praktfulla och dyrbara utstyrseln.

lla känna till Semiramis, den äro-

rika härskarinnan öfver Babylon,

som skapade det odödliga mäster-

Verk, hvilket gär under namnet
eBabylons hängande trädgårdars och som
räknas som ett bland världens sju under-
verk. - Denna film låter oss närvara vid
Semiramis, och konung Ninus, bröllop,

vid den unga drottningens sammansvärj-
n1ng mot konungen, liksom den äfven
återger scener ur drottningens krig samt

ur de festligheter hon gaf i sina under-
bara trädgårdar. Slutligen framställes

hurusom, efter hennes död, staden Baby-
= lon, känd för sitt lättfärdiga lefverne,

råkar i fullständigt förfall.

 

 

 

 

 

 

Rätt till ändringar af programmet förbehålles.

elr Mändauaruch lursdagar nyll program är

Publiken ombedes att använda den plats, hvartill biljetten gäller.
Eftertryck af programmet förbjude.

 

Stockholm 1910, Stellan Ståls Boktryckeri.

Information

Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain