#4595:

RQGRAMQ

(3350::oscnzcåfsicefcfå:päcnfcàgbicnfoä:Qicezgcåff;få

en
3
i)

  

 

 

 

 

.linnen-kent en

i net nnnne nenen. "

vvvvv .. I-Iuru den ädla konsten nu för tiden bedrifves mera industri-
 6 mässigt än fordom, då bildhuggaren med endast tillhjälp af klubba
 och mejsel formade Venusbysterna ur marmorbloeket. Nu däremot
. ) är det, såsom vi se af bilden, väldiga maskiner som sågar, svarfvar
1 i! och slipar den på trallor framforslade marmorn.

:o 20:43): än?

   
   
  
  
 
 

 

  

mmmmm

lä
I

 

 

Konstiilm!

 

EEE

  

n underbar 

i de
000000.000900000one.ooooooooooooeooooooooooo.s

  

Verkligen djupt gripande skildring.

 

 

 I: Rollerna i dennabild ur lifvet mne- 
 hafvas af aktörer från Paris för- 

i

HGBNIZNIZLIm-ä

- - - - - öfverlägset sätt. - - - - -

U nämsta scener och utföras de kräf- n
vände uppgifterna på ett verkligen

  

Å

Man rörs till tårar på många
ställen under handlingens gång.

De olika tablåerna:

Ett jordiskt paradis.
Lifvets stormar.
Vansinnig af sorg.
Läkarna stå maktlösa.

 

   

1.
W "1

. EEE

 

 

1

En ödets nyek.

Kanske den omtöcknades förstånd
kan återkallas.

Läkarens experiment.

Den oväntade synens verkan.

I ett annat hem. v

. Räddningen belönas.

QUPSNPF"

0939051

 

 

-f Snenlsen
Hyner öfver (lresnnl.

 Briljant up-ptagning af vår nedsände operatör. 

 

W Starten från flygfältet Då Amager. s Flykten och mot- 
tagandet på Limhamsfältet. - Hyllningen m. m.

 En komplettering till våra hittills upptagna bilder af . I
 . ll i :I i
I )V V X 0 .I d t  l XX I 1

hvilken i sin helhet visas.

 

 

 

 

 

 

 

 

Saltholm. 1

O 0 O 0 - O O O O

0 O 0 O -
O O O O . o 0 O 0 O

M U S l K

O O
O 0 0 0 0 O 0 O
oo ce .Q .0 eo oo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

älg-:I Inclian- och Cewhoysllrama! :lill

Den förlorade
systern.

Gripande episod ur lifvet på prärien
och i de Amerikanska skogarna!

k Spännande skärmytslingar! 

. En vacker farm i skogsbrynet. 13. Till indianerna.
. Den lillas skogspromenad. 14
. Vilse i skogen.

m
OOIOIOOOOIIDOOIGIOOO...I.IOIOOOOOOOOIOOOIOOOOOOOOE
-m I

En som seglade rätt i famnen

0 99 99

:OO-.OOIOIOg L k .OO-...00,00

:.::::::::.: lla YB all . ä.::::::::.ä
Humoristisk interiör från Paris.

Skrattretande.

Rätt till ändring af programinet förbehålles.
Publiken omhedes vänligast att använda den plats hvartill biljetten gäller.

Måndagar och Torsdagar nytt program.

Eftertryck af programmet förbjude.

. Ett vänligt mottagande.

15. James meddelar sig med den
fängna flickan.

 

. Upptagen af kringströfvande

mdlaner" 16. En hemlig öfverenskommelse.

17. Flykten.

18. Bror och syster mötas.

01

. Indianlägret.
6. Den lilla hvita Hickan får en

god behandling.

19. öf rf 11 0
7. Många år hafva gått. Ve a et pa postvagnen"

8. Den äHVita skönheten). 20. Indianerna återtaga sin förlorade
9. En hemvändande broder. Skatt-
10. Kungörelsen. 21. Undsättningen.

11. oowboyn James erinrar Sig men 22. Indianerna nytta mot landet.
hvita skönheten.) bland in- 23- Upphunna af Cowboys-
dianerna. 24. En häftig strid.

12. En bundsförvandt. 25. Mot lugnare tider.

 

 

.OQO-...ÖOOOOI.OO...OQO-...OOQOOOOOO...O-O...OOOOOOOOOOOOOOIOIOÖ i. i
.s m N --

 

 

 

 

 

 

Stockholm 1910 Stellan Ståls Boktryckeri. i VM

Information

Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain