#4594:

OGRAM

i P ..g....

eassfåsaeaaeaa
Engadineralperna

dig" Intressanta vyer från env W
Wim färd uppför bergskedjan. W

aaaaaaaaaaaaaaaaaa
WQOW

. Det hvita å
skräckväldets dagar

WR Historiskt drama från franska reroliitionenfylli;

 

 

 

 

 

Tiden September 1815.
o Storartadt oeh tidstroget iscensatt.

 

FÖLJANDE sKÅDi-:sPELARE I HUFVUDROLLERNA:
M. Volny vid Porte Szt Martinteatern. - M. Numes vid Varieté-

teatern. - Madame Eng. Nau vid Liodéonteatern. - M:lle z
Fonteney vid Gymnaseteatern.

Den tvåJ gånger förjagade, men äter på Frankrikes tron efter
Napoleons nederlag vid Waterloo uppsatte konung Ludvig XVIII, har
just börjat sitt bekanta skrackvalde. Många föllo offer för konungens
hämnd och var bild skildrar en episod om huru en af Napoleons man,
Grefve de la Valette, mot hvilken arresteringsorder utfärdats, lyckades
efter många afventyr undkomma giljotinen.

Wim Sevärdhet af rang. m

ÖQQQQÖOOOOOOOOOQOO

extramateristrizxizxizxizàiéaiégiéxizxizxizxigr
Visningzixaszixztxzixzixyr:visyiwzixzixzixzixg

En röfvatliragd

= Kemisk seen arrangerad af E

an!- Max Linder vain

Arrangören i hufvudrollen.

Har skulle nu egentligen framlaggas en liten afhandling om denna
verkligen komiska och fint spelade lilla humoresk, men det ar oss
omöjligt, bilden ar alltför smittande skojfrisk. - Vi nöja oss med att
rekommendera bilden till den, som sätter värde på. ett godt och upp-
lifvande skratt.

ääääääääååäääååäa

W] QMUSIKQ [Wo-.T

"nuuuoooooooo
F rå n P a r i s

Promenader och parker. .
W!- Vaekra seenerier. W

"Manu-OMG."
åxmmmxmmmmmmwmmååå

A

r

 

V

4

Kd w demldk Kd

Kil Kil Kil Kil Kil Kil Kil Kil J
XdX Y dX de Kax ZdX WR ZdX Wii? Kax 574 Vi

Kil Kil Kil Kil Kil àié Kil hifi Ki

 

 

 

VR ZdX Y ax ZdX ZdXZd

Nå Kil Kil
JM
(AVN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x-
b Spännande och gripande episoder.

e-f-orsta nybyggarn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L...-
äd . . - y 4 ,
ägg I II-I- ä 4
x;
s 4 s 4
p Å I . I
T och deras feJ der med indianerna. "ri
I I ll I I I .II l I p Å
w Bilden ntspelad af akta indianer ocli i lainpligt vald trakt af Amerika. T
b Å i " à
Fotograferad af Edison manufacturing Co.
-. Följande rubriker ange handlingens gång: 
k 1. En ensam vandrare. Å 22. Misstankarna på indianflickan. h à
g 4 2. Vid farmen. 23. Ett förhör. min
x 3. I nybyggarens stuga. - 24. Med barnen i skog. 
u4. Förberedelser lör att möta indi- 25. Mötet med fadern.
anerna. 26. Nybyggarna sitta till häst. F 4
W Å 5. I försvarsposition. 27. En vild ridt. 9 Å
s 4 6. Indianerna anfalla. 28. Indianerna förfölja. s W
9 s 7. Strid för lifvet. 29. Omöjligt att undkomma. x
g 4 8. Gevären laddas af kvinnorna. 30. I försvarsställning bakom stenen.
9. Indianerna de segrande. 31. Strid. à
9 Å 10. Eld. 32. Som indianernas fångar.
k 4 11. Barnen bortförda af indianerna. 33. En envig. VW
b s 12. Två ryttare i skogen. 34. Utför branten. k å
13. Triohetseden. I 35. En Isignaleld.Å g 4
14. Pa stroftag. 36. Indianerna laga bort.
å à .. . . . .. 0 Å
15. Fardiga till aktion. 37. En falla.
w 16. I indianernas läger. 38. Hästen löser sin herre. F 4
9 Å 17. De hvita barnen finna en vän i 39. Flykt ur indianlägret. 9 Å
w 4 indianflickan. 40. Striden med indianen. r 4
p s 18. En nattlig flykt. 41. Spännande ögonblick. p s
g 4 19. Smygande genom skogen. 42.fAndtligen segrare.
à 20. Flyktingarne finna nybyggarnes 43. Barnen. I, Å
kan hästar. 44. Flykten. 9-4
N 4 21. Indianerna upptäcka sin förlust. 45. I säkerhet. V 4-
0 - 11 å
s4s4 sr sf sa wsa  sa s4s44 sr
 ina af  MM..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På det underbara institutet

Marvellieuse

och hvad dess dir. professor M.
kan åstadkomma.

Något för nygifta.

.M SÄLLSYNT SKRATTRETANDE. W.

 

mm w
m...- I

 

 

 

 

 

Rätt till ändringar af programmet förbehålles.

Publiken ombedes att använda den plats, hvartill biljetten gäller.

Eftertryck af programmet förbj ude.

 

Stockholm 1910, Stellan Ståls Boktryckeri.

Information

Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain