#4591:

.IB-O RAM c)

 

 

 

o o . o . o o
åEHEHHIEEEW
" Schweiziska

l I n
a pSJUar.
Hänföramle, poesimältatlInaturskiltlring.

XI

 :i

 x .1. i k . .It kf
t v 1 X - 3- 1" Q . .i 1
I g t l i .t 1 o . - 

.v ke 1,3; i - l

 

El

 

 

 

 

 

 

 

k

  
  
 

 

 

n lena
Uresuntl.,bl

d Briljant ILp-ptagning af vår nedsände operatör. 

:I Starten från flygfältet på Amager. w Flykten och mot- i
f tagandet på Limhamsfältet. - I-Iyllningen m. m. i

 En komplettering till våra. hittills upptagna bilder af 
 Öresundsilygtäflingen N 
 hvilken i sin helhet visas. v

 .o v
 Baron CederstromI
få flygV inn. i,

 e .
.(1ng 11 s. v .
t- , -v t a :i w i
ti . tt .

a- lw-Äsl 4.; v 

 

  

ft
Marmorfallet

En af Italiens förnämligaste sevärdheter.

WN" En imponerande syn. W

WWWWWWWEWE

oooool QMUSIKQ FTW;

 

 

 

 

 

 

Bilder från

Kanton ...i Hongkong

WR Intressanta interiörer från W
lill" dessa världsstäder i Östern. "um

 

 

  

 

   

  

 

  

   

   

 

 

 

namnennnannasännnnnnnnnnnnnnnnnnnsä
VÅj v v  Hv-.H-.me-.n .t fanns-v . i H yr) -1 I... mf. .4 .. l. W. ...w ...utdrag 57.39... -, . i- -v MAJ
5:5! Sensatlonell, spännande krigsbild. lill
tail n
I .I I I M I k I
g Från striderna mellan engelsmän 2
:så - - - och boers i Syd-Afrika - - - 
A L
lig Stortadt arrangeradt samt tidstroget och väl utspeladt krigsdrama. i 
RIB i"
Bg 1. Lord Arthur till fronten för sitt 13. Lord Arthur för sin hustru i 
[få regemente. säkerhet. -. 
en: 2. Tele rammet till En land: Kriget 14. Till soldaterna. l-Wa
W g g 1 w
A utbryter hvilken dag som hälst. Res 15. En blodig dag. 
 därför icke hit. Arthur. 16. För att skydda reträtten. = 
Bg] 3. Lady Grey emottagertelegrammet. 17. Ett dygn utan vatten. 
3:2 4. Samtalet med fadern. 18. Ordonnansen uppnar hufvudkvar- .f V
ti -- 25
Faq 5. Afven brodern till Syd-Afrika. teret. ; 
En: 6. Ett modigt beslut. 19. Den sista rapporten. i tt
så 7. Eörberedelserna till resan. 20. En hjältemodig kvinna. 
Låg 8. Några månader efteråt. 21. Stridslinjen passeras. 
Eg 9. I IMafeking. l i 22. Andtligen Vatten. Å!
BT: 10. Vigselceremomen 1 St. Paulskyrkan. 23. Efter drabbningen. Bg
sig 11. En exploderande granat. 24. 3 månader senare i London. f I
tt 12. P "k bl d b "ll " t . 25. E h""lt" . få
ä am an ro opsgas erna n Ja mna 

mm-m

Määäääämä
"förarglig glömska

eller

En Iestprisses sorgliga uppleivelser
Stormande skrattsuccàs.

äååäåååäååäåäååäåä

Rätt till ändringar af programmet förbehålle.

 

Publiken ombedes att använda den plats, hvartill biljetten gäller.

Eftertryck af programmet förbj udes.

 

Stockholm 1910, Stellan Ståls Boktryckeri.

Information

Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain