#4590:

IllllllIlllllllllllIlltlltllllllllllIllllllllll

 
   

(n briljant fotograferad och
instruktiv verklighetsbilcl.

I M Cl l. k l) o t
l. ll ll l I i
i I- (l S.
I Med de typiska iiskarbätarne med sina gul-
bruna segel gär färden till hafs. - Nu kastas de

fiskfjällsglänsande näten ut och båtarna samlas.
En riklig fangst blir de duktige iiskarnes lön. -
Vid skymningen styres kosan mot hamnen oeh
under färden pàgär arbetet med iiskens sortering
och rensning. - En skara skriande iiskmäsar
följa efter batarne. - De få. äfven sin andel af
fångsten, smäiisken, som kastas tillbakai hafvet.a

IllllllllllllllillIIllillllllIlllIlltlllIlllllllllIlllllllllll

 
 
 
 
 

   
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

WFörsta rangs amerikansk-flm
nu". sensationsfilm. ...u-.Q

 

 

 

o u 0 o
O . Q
z  z
I " , O
: 2
. -Kappkörning mellan en automobil .
-
i och ett expresstag. I
En rådig kvinnas hjältebragd.
O 1. På stationen i Willongby. .OO 14. Ett förtvifladt beslut. O
g 2. Ett sjukdomsfall. g g 15. Den hotande katastrofen. .
. 3. Atlösningen. . . 16. I tjänstemannens hem. g
Q 4. Kamraten låter vänta på si . 17. Hustrun observerar det för- Q
g O O
O 5. En tjänstgöring på 48 timmar I O birusande expresståget. O -
o g 6. Hustruns besök. g g 18. En fasanfull tanke. g 0
Q 7. Ett tele ram. . 19. Ett misslyckadt försök. i .
I g O O O
o Q 8. Afskedet. Q . 20. Ett gunstigt ödef; Q o
. O 9. Insomnad på sin post. O O 21. En vansinnig kappkörning. O .
. g 10. Persontåget passerar statio- g g 22. Spännande ögonblick. g .
nen. 23. Expresståget.
. ä 11. Uppväckt af bullret. g g 24. Signalen observeras. g .
. 12. Drömsynen. I I 25. En oerhörd olycka afvärjd. O .
. z 13. Anklagelsen. g g g .
T oooooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooooo T
Q=Ioooooooal i i; i I i -IooooooooI-Q

 

 

 

 

 

f; ilyger öfver Uresuml. Q

 BrllJant ugptaging af vår nedsände operatör. 1 1

Starten från tlygfältet på Amager. - Flykten och mot-
tagandet på Limhamsfältet. - I-Iyllningen m. m.

 En komplettering till våra hittills upptagna bilder af 
så resun s a ln enat
.VW 4 hvilken i sin helhet visas. 
i... .. 
 Baron Cederstrom 
f  . .R
f flyger Sa

vi   I l k V

 

 

 

 

 

 

 

iåållll tråkigt? tåg ätt ä? gräl

Storartadt attraktionsnummer!

Det hemliga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I
:in

 

åååtä

 

N
p

ll

 

i:
[gå

2 i senaste"

 

 

:så

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii

 

 

. Ett värdigt par.

. Följande morgon hos depar-
tementschefen. I

. Det mystiska brefvet.

4
å

. .ES
d i: t t
4 .

O .u m e n e .
 En engelsk 4prmattletektns triumf. If
Hela bilden följas med andlös spänning.

1. Besöket hos departements- 11. Hos förbrytarne.

på chefen. 12. En maskerad man.

2. En use. 13. Hardt mot håret.

 3. Det hemliga dokumentet. 14I Man Och hustru. a
k 4 4

5

15. Detektiven ger sin lille be-
tjänt instruktioner.

16. Mötet i förbrytarnästet.

 

 

 

ä

 

 

 

.WW
båååå

k4k4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6
4 ..
Å 7. En öfverraskande upptäckt. 17. Dokumentets Gode"
. 8. Bekymmema hopa Sig. 18. I s1sta ögonblicket.
Eg 9. Hos detektiven. 19. Arresteringen. 
W 4 10. Planen färdig. 20. En lyckad kupp. , V 4
.Il-
h4 i i i i N4 N4 
Elåtälätälåtälåä åå t s II i . i r f f i. a . t.
-

 

 

Ett hårdt proi,

men tack för lärdomen.

Kemisk scen af MAX LINDER.
m6" Lustigt skämt i ilera attielningar. -um

Rätt till ändringar af programmet förbehålles.

Publiken ombedes vänligast att använda den plats hvartill biljetten gäller.
Eftertryck af programmet förbjudas.

 

 

 

Stockholm 1910, Stellan Ståls Boktryckeri

Information

Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain