#4589:

i Program i:
...r

 

 

 

I.-. i Drama af Bourgeois. EI=EE

 
 

spelhnset, där arbetaren förlorar sin knappa
dagspenning; klubben, där den unga makans
hemgift försvinner.

 

 

 

 

 

 

II Dessa ord frambevärja den ohyggliga synen af

Vi få här bevittna, huru en ung man af god familj drages in i
hvirfveln och gradvis förfaller. Förföljd af otuil och utan styrka att i
bjuda olyckan spetsen, fortsätter den olyckliga, helt förstörd och
skälfvande, att spela till dess han förlorat hvarenda öre, då han ut-
färdar en skuldsedel på 500 louisdorer.

Spelaren räddas, på vanärans brant, af sin stränge och omutlige
far samt lofvar att bättra sig. Men passionen fattar honom ånyo och
med fyllda iickor börjar han nu spela ursinnigt, men förlorar allt.

Ruinerad, vanärad, förbannad af fadern och oförmögen att åter resa

-I-ll sig, förfaller han totalt. -
Il-Il ::-::

Detta drama är en modererad men obeveklig anklagele
mot spelet, detta förskräckliga frätsår, som angriper alla
samhällsklasser.
lll

 

 

 

 

 

 

 

th ma n n
  lejongaptzi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:o o: :o e o: :o o:
0 0 MUSIK 0 0
.o o. :o o: .o o.
o o o o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVENCE

och dess-.historiska minnesmärken.
(SODRA FRANKRIKE.)

Det af Mistral och Daudet besjungna Provence upprullar sig för
våra blickarmed sina vackra minnesmärken, sina fruktbara landtegen-
domar, där oliver, apelsin och citronträd, vindrufvor och grön ek
Växa i riklig mängd.

Vi se Avignon, som innesluter det beryktade påfliga palatset; dess
besjungna bro Saint-Benezet, hvilken enligt traditionen skall vara
konstruerad af en tolfårig herdegosse vid namn Benezet. Af de 19
hvalfbågar, hvaraf den ursprungligen bestod, återstå nu endast fyra,
som erbjuda en pittoresk anblick och vittna om stor djärfhet.

Slutligen komma vi till Villeneuve och dess Chartreuse; Orange
med sina beundransvärda romerska minnesmärken; dess teater, som
stöder sig mot berget och med sin gigantiska facad dominerar hela
staden, dess triumfbåge, den vackraste från kejsartiden, som finnes i
behåll utanför Rom. -

...Ö-...09 CIO-OOOOOOOOOOOIOOOOOIOI

 

 

O..0:...-0.0.0...IOQO-0.0....OO.....O...Ö.O..O.:.IO.:

Ö O I

o 3 3 3

...OO-O...OGOOD-...O0000-00...00.0...OO-.OOOOOOOI-...I
m mimmi-[mmm

 

 

De engelska besittningarna i

aNord-Borneo

i Intressantaste resebild framställd i
ä E naturliga färger.

 

Nord-Borneo är en engelsk besittning, omfat-
tande öns nordligaste trakt. I

Vi finna här samma vegetation som på den stora
ön. Mangroveträd, cocospalmer, sagopalmer, gummi-
och hartsträd, bamburör etc. växa där ymnigt och
erbjuda ögat en följd af friska och grönskande tatlor.

 

 

 

1

hmmmmmmmmmm
mmmmmmmllulullllll-U-l

 

Hmmmmmmmmmmmmmm

 

 

Lilla Anton visar tydliga
anlag för snicliareyrltet.

El E:- uRKoMIsKA scENER.

Den femårigel Anton har fått en präktig uppsättning snickare- H]
verktyg af farbror Tom samt visar nu att han har ut- i
.präglade anlag för yrket. Han sågar med ifver sönder stolarne, i
VAA! ha!
Anton är mycket förhöjd samt har nu klart för sig hvad
han skall bli. I-lan skall bli snickare.

slår sönder allting med sin hammare och hytlar golfvet med

 

 

 

 

vi sådan kraft, att hans föräldrar, sedan stolarna fallit i bitar under
i dem, fara tvärs igenom golfvet och hamna hos grannarne och
. farbror Tom ramlar ur sin vagn när hjulen gått några hvarf.

          

Måndagar och Torsdagar nytt program.

W Rätt till ändringar af programmet förbehålles.
Publiken ombedes vänligast att använda den plats hvartill biljetten gäller.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm 1911, Stellan Ståls Boktryckeri

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain