#4588:

o I Program I o i

 

 

 

 

 

 

IIIIlI

 

ITALIENSK KONSTFILM.

T (cyl Rienzo I

 

s Personerna: x x i
Cola di RIQIIZOv ------------------------- -- DIIIO EOmbarCll.
Orsini ........................  .......... .. Giovanni Pezzinga,
(Mia ........................................ .. Srancesca Bel-tim,
I Cola di Rienzo, son till en anspråkslös värdshusvärd vid namn Lorenzo,

ägnar sig från sin tidigaste ungdom åt studiet af forntiden och härigenom
fattar han en hög tanke om Roms storhetstid och sörjer öfver dess förfall.

Då den nedrige Orsini försöker .att bortföra hans hustru gripes han
af hat till adeln och besluter att befria staden.

På pingstdagen utfärdar han den nya författningen.

Orsini är ursinnig öfver att Rienzo lyckats omintetgöra hans planer
och försöker störta honom i det ögonblick han afsätter vasallerna. Rienzo
II kommer likväl till makten och folket ger honom titel af tribun.

 

Han tar genast sina mått och steg mot adeln och försöker befästa
Roms öfverhöghet öfver de andra staterna. Men den nya tribunen fattas
af högmod och förakt för sina forna vänner. Vasallerna underblåsa nu

I hans växande impopularitet samt ingå förbund med Orsini till hans stör- I

tande. De sammansvurne anfalla Rienzo just som han står i begrepp att
låta kröna lsig till konung.

Förföljd af sina fiender tar Rienzo sin tillflykt till ett kloster, men
upptäckes af Orsini, hvilken låter sina soldater gripa Rienzo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rar-"F-f e -- - .rrr

 

   

En härlig bildserie, visande oss .
några intima scener från detta 4 I
så artistiska folks seder i sitt I I
:::::::::::: förtjusande land ::::::::::::

 

 

I maj månad firas alla gossar. I alla japanska fa-
miljer skänker man dem karpar af tunnt siden, hvilka
under hela månaden svaja öfver husen.

Gatan tillhör barnen, och de små gossarna och
flickorna smörja sig med läckerheter, köpta hos de

kringvandrande handelsmännen, för de pängar de
fått i present. I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:c c: :o c: :c o:
. . MUSIK 0 o
:o o: :o o: :o o:

 

 

 

 

 

 

. .i , y
:OO-...O0..I.O0CIO-.OOCIOOII0.0QO-...00....OO-.0.:

 På jallt efter Tofshägrar
å:::::::::::: i A fri li a ::;;;;;;;;;;

Den afrikanka faunan och floran i kinema.

Uppmuntrade af den framgång våra afrikanska jaktfilms rönt hos
publiken, visa vi här en ny sådan. Denna gång är det ej de vilda rof-
djuren som råkat ut för våra djärfva forskares kamera, utan smidiga fåglar,
hvilkas fjäderskrud skall tjäna till att förhöja den kvinnliga skönheten.

Tofshägern, som tillhör vadaresläktet, påminner något om storken.

Den har dock ett företräde framför denne, nämligen att äga några
utomordentligt vackra fjädrar, hvilka ibland kunna vara värda ända till
6,000 francs pr kg.

Lockade af den stora vinsten skjuta jägarne årligen skoningslöst tusen-
tals af de olyckliga fåglarne.

Vår iilin visar alla skedena i denna grymma jakt midt i den storartade
afrikanska naturen.

ela min lycka

eller

istorien om en ros.
- -

 

 

Skådespel af de MORLI-ION, peladt .
I I af Hem- MAUPREs och Fröken Bon I I
I - - vid Comedie Franeaise - - I

Detta lina och förtjusande stycke spelas med känsla

och urskiljning af ofvannåmnda framstående artister.

En ung fru, Gilberte, finner i sin mans, Claude de Mauprés
bibliotek en ask innehållande en mellan några papper omsorgs-
fullt torkad ros. På ett af papperen läser hon följande med
sin mans stil skrifna ord: aHela min lyckaa.

Den unga kvinnan tror sig ha en rival och Claude finner
henne afsvimmad. Aterkommen till sans omtalar hon orsaken
till sin förtviiian. Men Claude återuppväoker ett ömt minne.
Innan de förlofvade sig tillbringade de sommaren i Dinard. En
dag då de i hvarandras sällskap gingo till ett tennisparti, mötte
de en liten blomsterförsäljerska som uppväckte deras medöm-
kan. Den föräldralösa flickan omtalar, att hon har en liten
bror att försörja och att de lefva i stort armod.

De ledsaga barnet till dess eländiga boning och deras lust-
färdförvandlas till ett barmhärtighetsverk.

För att visa sina välgörare sin tacksamhet gifver den lilla
blomsteriiickan Gilberte sin vackraste ros.

Efter detta besök afstå Claude och Gilberte från tennis-
partiet och återvända hem. Rörelsen framkallar bekännelsen
om deras kärlek. Gilberte tappar sin ros, hvilken Claude tar
upp. Det är denna ros som Gilberte nu funnit förvarad såsom

en relik mellan de gulnade papperen. Lycklig och lugnad
l skrifver hon nu i sin tur: aHela vår lycka). I

  

 

 

 

 

 

 

Den djurskyddsvänliga
fru Babylas.  

Den ömsinta fru Babylas har ett moderligt hjärta för alla skapade varelser och delar sin
kärlek mellan Ouen, hennes make och en hel del djur af olika slag.

Sedan äfven en gris blifvit medlem af familjen, svär Babylas, hvilken ej delar sin makas
känslor för våra lägre bröder, att hämnas och skaffar sig för detta ändamål en panter.

Man kan lätt tänka sig följderna af den nya pensionärens inträde i fru Babylas menageri.
Fjäderfän flyga förskräckta sin kos, kattorna och aporna gömma sig på och under möblerna,
men den oviga grisen kommer ihop sig med den vilda besten, blir sjuk och måste intaga sängen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.I Rätt till ändringar af programmet förbehålles. ..-
0
. Mardauar och Torsdagar nytt program .
I . .. . .. . .. .. I
Publiken ombedes vanligast att anvanda den plats, hvartill biljetten galler.

 

 

 

 

Eftertryck af programmet förbjudas. Stockholm 1911 Stellan Ståls Boktiryckeri

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain